Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o mirovinskom osiguranju

17 komentara na cjelinu

Cjelina XX - Cjelina 4. Prava iz mirovinskog osiguranja - 8. Određivanje mirovine

Članak 80.

(1) Starosna mirovina, prijevremena starosna mirovina, invalidska mirovina i obiteljska mirovina koja se ostvaruje prema posebnom propisu pod povoljnijim uvjetima ili se određuje na povoljniji način od načina određivanja mirovine prema ovom Zakonu, a u cijelosti ili dijelu se određuje na temelju staža osiguranja iz članka 25. ovoga Zakona, razdvaja se na dio mirovine ostvaren prema posebnom propisu i dio mirovine ostvaren na temelju staža osiguranja iz članka 25. ovoga Zakona, ako su na temelju tog staža i godina života ispunjeni uvjeti za mirovinu prema ovome Zakonu.


(2) Dio mirovine ostvaren prema posebnom propisu utvrđuje se tako da se svota mirovine određena prema ukupnom mirovinskom stažu umanji za dio mirovine za staž osiguranja iz članka 25. ovoga Zakona.


(3) Dio mirovine za staž osiguranja iz članka 25. ovoga Zakona izračunava se tako da se cijela mirovina podijeli s ukupnim mirovinskim stažem i tako dobivena vrijednost mirovine po godini mirovinskog staža pomnoži s faktorom preračuna iz stavka 4. ovoga članka, i s ukupnim stažem osiguranja iz članka 25. ovoga Zakona, i preračunava u osobne bodove primjenom aktualne vrijednosti mirovine iz članka 88. stavka 1. ovoga Zakona.


(4) Pri određivanju dijela mirovine prema stavku 3. ovoga Zakona koji se odnose na staž osiguranja iz članka 25. ovoga Zakona faktor preračuna iznosi za:

 • 1) mirovinu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata od 30. svibnja 1990. do 30. lipnja 1996. i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih hrvatskih branitelja:

  • a) starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu 0,85

  • b) invalidsku mirovinu 1,0

  • c) invalidsku mirovinu određenu razmjerno utjecaju pojedinih uzroka na invalidnost 0,45

 • 2) mirovinu pripadnika Hrvatske domovinske vojske mobilizirane od 17. travnja 1941. do 15. svibnja 1945. i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih pripadnika 0,85

 • 3) mirovinu sudionika Narodnooslobodilačkog rata i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih sudionika:

  • a) sudionika Narodnooslobodilačkog rata prije 9. rujna 1943., odnosno 13. listopada 1943. 0,75

  • b) sudionika Narodnooslobodilačkog rata od 9. rujna 1943., odnosno 13. listopada 1943. do 15. svibnja 1945. 0,85

 • 4) mirovinu bivših političkih zatvorenika i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 0,60

 • 5) mirovinu članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 1,0

 • 6) mirovinu zastupnika u Hrvatskom saboru, bivših članova Vlade Republike Hrvatske, sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i glavnog državnog revizora i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 0,45

 • 7) mirovinu djelatnika unutarnjih poslova i pravosuđa i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih djelatnika 0,60

 • 8) mirovine bivših članova Izvršnog vijeća Sabora i administrativno umirovljenih saveznih javnih službenika i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 0,80,

 • 9) mirovine ostvarene prema Zakonu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i pravima po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima „Tupljak“ d.d. Labin i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 0,85

 • 10) mirovine radnika profesionalno izloženih azbestu i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 0,85

 • 11) mirovine djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, te radnika na poslovima razminiranja, koje se ostvaruju i određuju na temelju Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, Zakona o humanitarnom razminiranju i Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 0,60 i

 • 12) mirovine osiguranika članova posade broda u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 0,90.

 • 13) mirovine osiguranika kojem je u ukupan mirovinski staž uračunat i staž osiguranja navršen do 8. listopada 1991. prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika, i plaće (osobni dohodak i posebni dodaci) ostvarene u bivšoj JNA u iznosu od 63,22%, i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika iznosi 0,90.


(5) Osobni bodovi za dio mirovine ostvaren prema posebnom propisu iz stavka 2. ovoga Zakona određuju se tako da se ukupni osobni bodovi umanje za osobne bodove za dio mirovine izračunate prema stavku 3. ovoga članka.


(6) Na mirovine pripadnika bivše JNA, preuzete sukcesijom bivše SFRJ, čije je korištenje osigurano na temelju općeg propisa koji je bio na snazi do stupanja na snagu ovog Zakona, mirovine pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koje se ostvaruju na temelju Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini i mirovine bivših službenika u saveznim tijelima bivše SFRJ preuzetih člankom 38. Zakona o mirovinskom osiguranju ne primjenjuje se stavak 1. i 2. ovoga članka.

Općih komentara na Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o mirovinskom osiguranju

Zvonimir Rodin on Listopad 7, 2013

Uz sve spoznaje o navedenom u članku 79.predlagatelj od 01.01.2014.g.,predloženim člankom 80. planira tri načina dodatnog smanjenja mirovina po posebnom propisu. 1.Pogoršava već nepovoljne odnose mirovina ostvarenih po posebnom propisu u odnosu na mirovine po općem propisu. Sve mirovine po posebnom propisu, veće od 5.000 kn, ponovo smanjuje za 10 %. 2.Može se zaključiti da će mirovine po posebnom propisu biti zamrznute par godina, a mirovine po općem propisu rastu povećanjem AVM, koja će se određivati na povoljniji način već u travnju 2014.g.
3.Kad umirovljeni po posebnom propisu preminu, doći će do dodatne diskriminacije prilikom ostvarivanja prava na obiteljske mirovine. Nasljednici njihovih obiteljskih mirovina dodatno će se penalizirati novo predloženim faktorom preračuna u odnosu na nasljednike obiteljskih mirovina po općem propisu. Iz navedenog razvidno je da je potrebna usporedna izrada općeg propisa kao i posebnog propisa uz kvalitetnu simulaciju odnosa mirovina. Zakon o mirovinskom osiguranju DVO i PS je poseban propis ali iz izloženog je jasno da je posebniji od drugih posebnih propisa pa zahtijeva i slojevitiji pristup. Da se korisnicima tih mirovina konačno prizna, da su rat i ratne strahote kao i njihov posao u miru, doista otežani uvjeti rada te da im mirovina ne može biti manja od radničkih mirovina kao do sada. Time bi se umirovljeni gardisti i policijski službenici bar izjednačili s pravima umirovljenih baletana, ronioca, ribara i prometnicima vlakova, vojni piloti sa civilnim pilotima i kontrolorima leta koji također imaju beneficirani staž a koriste radničke mirovine. PRIJEDLOG Temeljem iznijetog smatram da predlagatelj treba pronaći rješenje da; Svota mirovine umirovljenika, umirovljenih po posebnom propisu ne može biti smanjena toliko da iznosi manje od mirovine obračunate po općem propisu. Najkasnije kada se smanji do iznosa mirovine po općem propisu, treba rasti uz rast aktualne vrijednosti mirovine kao i mirovine po općem propisu. Njihovi nasljednici, korisnici obiteljskih mirovina trebaju imati ista prava kao i nasljednici obiteljskih mirovina po općem propisu.

Zvonimir Rodin on Listopad 7, 2013

Umirovljenici,umirovljeni po Zakonu o mirovinskom osiguranju DVO i PS, svoje mirovine su stekli uplaćivanjem mirovinskog osiguranja tijekom cijelog radnog staža. Također uplatama dodatnog doprinosa u mirovinski fond, stekli dodatna prava na temelju posebnog obračuna beneficiranog radnog staža. Sva prava su stečena iz rada. Kada je riječ o mirovinama djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika i do sada je bilo pogrešno stavljati znak jednakosti između mirovina određenih po posebnim propisima i obavezno većeg iznosa mirovina od onih određenih po općem propisu. Ovo je posljedica permanentno krivog sagledavanja od strane predlagatelja prethodnih zakona; -2002.g. smanjenje mirovina iznad 2.500 kn, zavisno od iznosa, od 8% do 20%, -2010.g. dodatno smanjenje od 10% za mirovine iznad 3.500 kn. Radilo se bez kvalitetne simulacije i usporedbe posebnog i općeg propisa. Radi potvrde prethodne tvrdnje, hipotetski je postavljena situacija da umirovljenik po posebnom propisu ima isti prosječni vrijednosni bod za ukupni radni staž kao i najpovoljniji prosječni vrijednosni bod od 1998.g. do umirovljenja, AVM– 60,92 za 40 g. staža. U tablici su prikazani odnosi mirovina korisnike starosne mirovine po članku 6. posebnog propisa, s iznosima mirovina korisnika starosne mirovine po općem propisu. Mirovine po općem propisu su veće od mirovina po posebom propisu kada je prosječni vrijednosni bod iznad 1,1310. Očito je da korisnici mirovine po posebnom propisu nemaju pravo na najvišu dopuštenu mirovinu kao i korisnici po općem propisu.
U općem propisu postoji najviša dopuštena mirovina, za prosječni vrijednosni bod od 2,9922 trenutno iznosi 9.260 kn. Po posebnom propisu za prosječni vrijednosni bod od 2,9922 mirovina iznosi 8.224 kn. Tek za prosječni vrijednosni bod od 3,0253 mirovina iznosi 8.333 kn i to je najviša mirovina koju može imati umirovljenik po posebnom propisu. Znatan broj umirovljenih pripadnika gardijskih brigada, pripadnika specijalne policije, vojnih pilota ima prosječni vrijednosni bod za ukupni radni staž znatno veći od vrijednosnog boda od 1998.g do umirovljenja pa bi im mirovina trebala biti znatno veća.

Zvonimir Rodin on Listopad 9, 2013

Smatram da predlagatelj novog ZOMO-a treba odmah prikazati model izračuna mirovina po posebnim propisima temeljem članka 80., te utjecaj predloženog faktor preračuna na krajnji rezultat, iznos mirovine po posebnom propisu nakon 01.01.2014.g. Sadašnje mirovine su nam poznate, bez modela izračuna novih mirovina i utjecaja faktora preračuna na iste, svi komentari na članak 80. su s pozicije gusaka u magli.

Zvonimir Rodin on Listopad 9, 2013

Dobro bi bilo da predlagatelj na novom modelu simulira i prikaže iznose i prava na mirovine po posebnom propisu, kao i općem propisu od 01.01.2014.g. za situaciju: Pripadnik gardijske brigade rođen 25.11.1971.g., umirovljen 01.07.2013.g. Zaposlen od 01.06.1990.g. u MUP-u – specijalna policija, razne gardijske brigade od 01.08.1991.g. do umirovljenja. Mirovinski staž bez prekida, iznosi 37g.6.m.,stalno na dužnostima 12/18, umirovljen zdrav po članku 6. Zakona o mirovinskom osiguranju DVO i PS. Najpovoljniji prosječni vrijednosni bod od 1998. do umirovljenja iznosi 1,2989. Za ukupni radni staž iznosi 1,8645, znači stvarne uplate u mirovinski fond. Također plačan mu je dodatni doprinos u mirovinski fond na temelju posebnog obračuna beneficiranog radnog staža .Izračun mirovine po posebnom propisu mu iznosi 3.685 kn i sav sretan je nosi svojoj obitelji, jer primaju mirovinu po posebnom, povlaštenom propisu. Na savjet poznanika zatražio je izračun i priznavanje prava po trenutnom ZOMO-u na mirovinu po općem propisu. Izračun su mu u HZMO dali, pristojnih nepovlaštenih 5.410 kn uz obrazloženje, izračun je povoljniji ali nema pravo na povoljniju mirovinu jer nije dovoljno star za starosnu mirovinu po ZOMO.

Zvonimir Rodin on Listopad 9, 2013

Dobro bi bilo da predlagatelj na novom modelu simulira i prikaže iznose i prava na mirovine po posebnom propisu, kao i općem propisu od 01.01.2014.g. i za ovu situaciju: Pripadnik gardijske brigade rođen 25.11.1971.g., umirovljen 01.07.2013.g. Zaposlen od 01.06.1990.g. u MUP-u – specijalna policija, razne gardijske brigade od 01.08.1991.g. do umirovljenja. Mirovinski staž bez prekida, iznosi 37g.6.m.,stalno na dužnostima 12/18, umirovljen po članku 11. Zakona o mirovinskom osiguranju DVO i PS (opća invalidnost, zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti ). Najpovoljniji prosječni vrijednosni bod od 1998. do umirovljenja iznosi 1,2989. Za ukupni radni staž iznosi 1,8645, znači stvarne uplate u mirovinski fond. Također plačan mu je dodatni doprinos u mirovinski fond na temelju posebnog obračuna beneficiranog radnog staža . Izračun mirovine po posebnom propisu mu iznosi 4.654 kn i on sav sretan nosi je svojoj obitelji, jer primaju mirovinu po posebnom, povlaštenom propisu. Nema poznanika koji će mu dati savjet da zatraži priznavanje prava po trenutnom ZOMO-u i na mirovinu po općem propisu. Izračun po općem propisu bi mu bio pristojnih nepovlaštenih 7.059 kn ali on to ne zna i sretan je sa svojih povlaštenih, privilegiranih i po posebnom propisu 4.654 kn. ---Hoće li faktor preračuna riješiti ovu sitaciju.

Zvonimir Rodin on Listopad 9, 2013

Samo treba podnijeti zahtjev nadležnoj područnoj službi HZMO za priznavanje invalidske mirovine i po općem propisu i dobio bi odgovor; Priznaje se pravo na invalidsku mirovinu po općem propisu u iznosu od 7.059 kn. --------BOLJE da ne zna za to svoje pravo, sigurno bi koristeći je bio nesretan, jer je ista nepovlaštena.-------------------------Poštovani predlagatelji nacrta Zakona, poštovane odgovorne osobe u MORH-u i MUP-u koje ste sudjelovali u pripremi prijedloga, daje li model izračuna mirovina za DVO i PS uz predloženi faktor preračuna od 0,6 (zašto ne 0,1 ili 1?) kvalitetan odgovor na ova tri primjera iz života? Podsjećam Vas da su sva prava ostvarili samo iz rada i na apsurdnost sadašnjeg Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja DVO i PS. Nudi li predloženi model uz predloženi faktor ---0,6 poboljšanje ili za ove primjere niste do sada znali?

Zvonimir Rodin on Listopad 11, 2013

Jedna od puno nepoznanica uz primjenu predloženog faktora preračuna--- 0,6 za policijske službenike i djelatne vojne osobe. Primjenjuje li se isti nakon već smanjenih mirovina po Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja DVO i PS („Narodne novine“ br. 22/2002.) prema kojima se mirovine iznad 2.500 kn., umanjuju zavisno od iznosa, od 8% do 20% i Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ br. 71/10.) – dodatno smanjenje od 10% za mirovine iznad 3.500 kn. ------Ako ne, koji je model?

Zvonimir Rodin on Listopad 11, 2013

Vjerujem da će konačni rezultat, usvojen novi ZOMO, biti dobar. Posebno za pripadnike interesne skupine kojoj pripadam, umirovljeni pripadnik HV. Nadam se da je kao predlagatelj faktora preračuna ----0.6 bio pravnik iz Glavnog stožera OS RH. Vodio je računa o čelnicima Glavnog stožera, HRM i HRZ. Kad im primanja iz radnog odnosa (osobni dohodak i posebni dodaci) ostvarenog u bivšoj JNA, priznaju u iznosu od 63,22% , pomnože s faktorom preračuna---0.6 te pridodaju primanja iz radnog odnosa u RH i obrade po posebno posebnim propisom, Zakonom o mirovinskom osiguranju DVO i PS (dva puta smanje) i pomnože faktorom preračuna 0,6, dobili su bruto mirovinu. Nakon toga slijedi 3% dodatnog doprinosa za zdravstvo, odgovarajući porez i prirez i dobili su neto mirovinu. Ako se za njih koji će biti umirovljeni nakon 01.01.2014.g. simulacija izračuna mirovina pokazala dobra onda je još bolja za nas umirovljene do 31.12.2013.g.

Zvonimir Rodin on Listopad 11, 2013

Strah me je za iznose naših mirovina samo ako kao predlagatelj faktora preračuna ----0.6 nije bio pravnik iz Glavnog stožera OS RH ili osoba koja ima kompetencije za ovaj posao.----------Što ako su im svi prethodni komentari na nespretno popravljan Zakon o mirovinskom osiguranju DVO i PS i kao takav još gore provođen od strane odgovornih osoba u HZMO, novost? ----------- Što će ostati od naših mirovina ako predlagatelji imaju iste kompetencije (za simulaciju iznosa mirovina) ili su iste osobe bili predlagatelji Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ('Narodne novine', broj 79/07). ------------Iznosi bruto mirovine po općim propisima (od 2007.g do 31.12.2011.g.) za prosječne vrijednosne bodove od 2,9922 do 3,8 su bili isti. Neto iznos mirovine za prosječni vrijednosni bod 2.9922 (manje uplate u mirovinski fond) dana 31.12.2011.g. bio je 8.183 kn a za prosječni vrijednosni bod 3,8 (veće uplate u mirovinski fond) bio je 7.722 kn.--------- Za korisnike mirovina po Zakonu o mirovinskom osiguranju DVO i PS za prosječne vrijednosne bodove od 3,025 do 3,8 neto mirovina je bila 7.017 kn, primjenom Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju ('Narodne novine', broj 71/10). ----------------Na stranici HZMO i danas piše da je to zbog povoljnijeg izračuna mirovina po posebnom propisu??

Zvonimir Rodin on Listopad 11, 2013

Predlažem da se uvede još jedna kategorija .---------Nakon smrti umirovljenika kojem je za života određena mirovina temeljem članka 80. pri određivanju obiteljske mirovine faktor preračuna iznosi --------1,0-----------------////Korisnici obiteljske mirovine iz ovih skupina trebaju imati sva prava koja imaju i ostali korisnici obiteljskih mirovina. Na taj način se izbjegava dvostruko penaliziranje.////

Ivan on Listopad 12, 2013

Predlažem brisanje djela teksta u članku 80 stavak 4 točka 13: "u iznosu od 63,22%" identičan prijedlog imam i za član 81. stavak 7. Smanjenje plaće prije izračuna mirovine, pravno je nekorektno jer je takva odredba u sferi političke konotacije bez uporišta u sustavu mirovinskog osiguranja

Zvonimir Rodin on Listopad 13, 2013

Ministarstva rada i mirovinskog osiguranja, MUP-a, MORH-a, Ministarstvo branitelja i njihovi čelnici od 2000. do 2011.g . odgovorni su za zakone i njihovu provedbu od strane HZMO iz tog razdoblja. Poštovana gospodo Mirando, Ante i Fred (da,da i Vi Fred i mi smo branitelji, mahom dragovoljci) odgovorni ste kako sada radi HZMO i za ovako predloženi članak 80. Za Vas moja zapažanja nisu novost. Na desetke upućenih dopisa Vama i drugim institucijama nisam dobio odgovor, osim jednog. Citiram „Zahvaljujem se na dopisu i vrlo interesantnoj upozorbi o tome da su mnogi branitelji oštećeni. Sve skupa proslijediti ću na naše službe da se očituju te ćemo tražiti daljnja pojašnjenja. Biti ćemo slobodni kontaktirati Vas u slučaju dodatnih objašnjenja.“ Do pojave ovako predloženog članka 80. nije bilo nikakvih kontakata ni dodatnih objašnjenja.--------------- Kako je ovo zadnja crta obrane (nema zauzimanja povoljnijih položaja kao 1991.g) za nas i naše obitelji, sada je ovo je naš Vukovar. Postavljam pitanja u svezi predloženog faktora preračuna: 1. Zašto nas unutar istog zakona dijelite po vrsti mirovine koju primamo. 2. Zašto dijelite branitelje po zakonu po kojem je umirovljen (po prijedlogu, umirovljeni branitelj po ZOMO, starosna, invalidska i invalidska kumulirana mirovina faktor preračuna-----1,0. Po Zakonu o pravima branitelja starosna -----0,85, invalidska -----1,0, invalidska kumulirana-----0,45 a po Zakonu o mirovinskom osiguranju DVO i PS, starosna, invalidska i invalidska kumulirana -------0,6).

Zvonimir Rodin on Listopad 13, 2013

POŠTOVANI PREDLAGATELJI, NEMATE MOJU, NEMATE NAŠU SUGLASNOST NA PREDLOŽENE FAKTORE PRERAČUNA.---------------------------------------------Samo iz malog broja primjera razvidno je naš mirovinski sustav prekompliciran je i za stručne službe koje ga trebaju provoditi, a kako se tek osjećaju i snalaze korisnici istog. Smatram da to obavezuje Vladu i Sabor RH, da pri usvajanju novog ZOMO-a kao i posebnih propisa rade na pojednostavljenju, transparentnosti, boljoj provedbi zakona, a posebno na pravednosti našeg mirovinskog sustava. PREDLAŽEM: 1. Po službenoj dužnosti Hrvatski zavod mirovinskog osiguranja za svakog korisnika mirovine po posebnim propisima najkasnije sa nadnevkom 31.12.2013.g. utvrditi pravo na vrstu i iznos mirovine po općem propisu. Iznos te mirovine usklađivati primjenom članka 94. stavak 1. ( mirovine se usklađuju od 1. siječnja i od 1. srpnja svake kalendarske godine prema novoj aktualnoj vrijednosti mirovine utvrđene prema članku 88. ovoga Zakona). 2. Zadržati postojeći Zakon o mirovinskom osiguranju DVO i PS u sadašnjem obliku uz primjenu faktora preračuna ------1,0. uz bolje definiranje članka 9.a, stavak 2. (Svota mirovine smanjena prema stavku 1. ovoga članka, ne može iznositi manje od svote mirovine određene prema općim propisima o mirovinskom osiguranju.) U Zakonu od 2002.g., na stranici HZMO nalazi se i danas, a u provedbi nikad. 3. Po službenoj dužnosti HZMO isplaćivati povoljniju mirovinu.---------------------------Plan 21. Definirat ćemo zakonsku regulativu te omogućiti korištenje povoljnije mirovine.

Savez samostalnih sindikata Hrvatske on Listopad 17, 2013

Iako podržavamo namjeru da se razdvoje mirovine i dijelovi mirovine stečeni prema posebnim propisima od mirovina i dijelova mirovina stečenih na osnovu Zakona o mirovinskom osiguranju, smatramo da je kriterije za izračun posebnog dijela mirovina (stavak 4) potrebno jasno argumentirati i potkrijepiti izračunima. Naime, nejasno je na osnovu čega su određeni koeficijenti navedeni u stavku 4, te odražavaju li zaista stvarnu razliku između iznosa mirovina navedenih kategorija umirovljenika u odnosu na mirovinu koja bi im pripadala po općem propisu. Primjerice, odakle potječe razlika u koeficijentu između mirovine sudionika Narodnooslobodilačkog rata (0,75 i 0,85) i mirovine pripadnika Hrvatske domovinske vojske (0,85)? Također, zašto je koeficijent za mirovinu članova HAZU-a 1 (kao da nemaju dio mirovine stečen pod posebnim, povoljnijim uvjetima), te zašto, posljedično ovome, u njihovom slučaju posebni dio mirovine pripada i bračnom drugu u slučaju obiteljske mirovine? Kako je izračunat koeficijent od 0,45 u slučaju zastupnika u Hrvatskom saboru i drugih visokih dužnosnika? Također, u njihovom slučaju ostaje nejasno odnosi li se navedena odredba samo na već stečene posebne saborske mirovine (što je jedino logično, ali nije izričito navedeno)? U slučaju osoba iz stavaka 9 i 10 (rudari i osobe izložene azbestu) koeficijent bi trebao biti 1, kao u slučaju invalidskih mirovina hrvatskih branitelja.

Sindikat umirovljenika Hrvatske on Listopad 17, 2013

Članak 80. Razdvajanje mirovina na dio po posebnim propisima i dio prema općim propisima Prijedlog: Neophodno je detaljnije obrazložiti faktore preračuna kod izračuna osobnih bodova. U članku je potrebno navesti kako se izuzimaju svi oni koji su mirovine u cijelosti ostvarivali temeljem plaćenih doprinosa, neovisno je li to regulirano posebnim ili općim propisima, za razliku od onih koji su mirovinu cijelosti ili dijelom dobili kao nagradu, bonus ili drugu vrstu naknade. Mirovine za koje su u cijelosti uplaćeni doprinosi trebaju se tretirati kao radničke mirovine.

Sindikat umirovljenika Hrvatske - KVU on Listopad 18, 2013

Tražimo brisanje izraza …“u iznosu od 63,22%“ u člancima 80/4 točka 13 i članku 81. Stavak 7.

Prema ovoj novoj noveli Mirovinskog zakona, vojne osobe do 1991. godine koje su umirovljene po općem hrvatskom mirovinskom propisu, imat će pravo na ponovni preračun mirovina. U startu, u preliminarnoj fazi, smanjuje im se plaća odnosno uplaćeni mirovinski doprinos za 37,67%. Takvom, budućom normom, podoficir – dočasnik (srednja stručna sprema) sa 40 godina mirovinskog staža i sa 28 godina vojne (kalendarske) službe imat će mirovinu cca 2 000 kuna, iako su za njega uplaćeni svi doprinosi. Takvo utvrđenje u stardu diskriminira određenu umirovljeničku populaciju (danas ne više od 9000 osoba) kojima su, inače, sukcesijskim zakonima priznata puna prava, a to je stajalo i u javnom pozivu hrvatskim kadrovima u JNA pri prijelazu u HV - da će im plaće i prava biti jednaka.