Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

5 komentara na cjelinu

Cjelina I -

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuju uvjeti, visina i način ostvarivanja potpora za očuvanje radnih mjesta (dalje: potpora), skraćivanjem punog radnog vremena i obrazovanjem ili osposobljavanjem radnika tijekom razdoblja u kojem ne rade iz opravdanih razloga (dalje: potpora za obrazovanje ili osposobljavanje).

Članak 2.

(1) Potporu mogu koristiti trgovačka društva i obrtnici koji su registrirani u skladu s posebnim propisom (dalje: poslodavci).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, potporu ne mogu koristiti:

 • 1) obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
 • 2) poslodavci koji se prema posebnim propisima koji uređuju područje državnih potpora smatraju poslodavcem u teškoćama,
 • 3) poslodavci koji su korisnici potpora za zapošljavanje, i
 • 4) poslodavci koji nemaju reguliran dug po osnovi poreza i doprinosa.

(3) Poslodavci koji nemaju reguliran dug po osnovi poreza i doprinosa, u smislu ovoga Zakona, su poslodavci koji imaju nepodmirenih obveza odnosno nisu regulirali svoj dug u skladu s posebnim propisom o porezima i doprinosima.

Članak 3.

(1) Potpore iz članka 1. ovoga Zakona može koristiti poslodavac iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona, kod kojeg je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti, odnosno koji je u razdoblju od dvije godine koje prethode godini u kojoj podnosi zahtjev za potporu, ostvario gubitak u poslovanju i koji je:

 • 1) izradio program poslovnog oporavka,
 • 2) podmirio, odnosno regulirao podmirenje obveza za obvezne poreze i doprinose prema posebnom propisu prije podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore,
 • 3) utvrdio program za očuvanje radnih mjesta.

(2) Program iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, utvrđuje se sporazumom sklopljenim s radničkim vijećem odnosno sindikatom, ako radničko vijeće nije utemeljeno.

(3) Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće niti djeluje sindikat, poslodavac je o programu iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, dužan obavijestiti radnike u skladu s posebnim propisom.

(4) Poslodavac kod kojeg je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti, u smislu ovoga Zakona, je poslodavac koji unatoč poduzimanju mjera u cilju poboljšanja svoje poslovne situacije, ne može osigurati rad radnika u punom radnom vremenu.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, potpore može koristiti i poslodavac iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona kojem će do završetka poslovne godine biti značajno smanjena poslovna aktivnost zbog neočekivanog, privremenog i dokazivog događaja, koja će uzrokovati privremeno smanjenu potrebu za zadržavanjem svih radnika poslodavca u punom radnom vremenu.

Članak 4.

(1) Program za očuvanje radnih mjesta iz članka 3. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona za korištenje potpore za skraćivanje punog radnog vremena, mora sadržavati:

 • 1) podatke o financijskom poslovanju (godišnji financijski izvještaj za proteklu godinu poslodavca koji je obveznik poreza na dobit, prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitaka i izdataka za poslodavca koji je obveznik poreza na dohodak),
 • 2) podatke o svim mjerama koje je poslodavac proveo, provodi ili ih planira provesti kako bi očuvao radna mjesta,
 • 3) podatke o skraćenom broju radnih sati i planirano trajanje razdoblja skraćenog radnog vremena,
 • 4) obrazložene razloge skraćivanja radnog vremena,
 • 5) broj radnika i njihova radna mjesta koji su obuhvaćeni skraćivanjem radnog vremena, te
 • 6) podatak o broju očuvanih radnih mjesta skraćivanjem radnog vremena.

(2) Program za očuvanje radnih mjesta iz članka 3. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona za korištenje potpore za obrazovanje ili osposobljavanje u razdoblju tijekom kojeg radnik ne radi iz opravdanih razloga, mora sadržavati:

 • 1) obrazložene razloge koji su doveli do značajnog smanjenja opsega posla,
 • 2) broj radnika koji zbog smanjenja opsega posla ne rade,
 • 3) razdoblje u kojem će trajati smanjenje opsega posla, i
 • 4) podatke o potrebnom obrazovanju odnosno utvrđen program obrazovanja ili osposobljavanja radnika koji će omogućiti povratak na rad radnicima koji privremeno ne rade iz opravdanih razloga i broj takvih radnika.