Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

0 komentara na cjelinu

Cjelina III - II. POTPORE ZA OBRAZOVANJE ILI OSPOBLJAVANJE

Članak 6.

(1) Potporu za obrazovanje ili osposobljavanje radnika može koristiti poslodavac koji je utvrdio da zbog opravdanih poslovnih razloga utvrđenih kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, dvadeset pet posto od ukupnog broja kod njega zaposlenih radnika neće raditi u razdoblju od najviše šest mjeseci.


(2) Broj radnika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prema stanju zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva.


(3) Potporu za obrazovanje ili osposobljavanje može koristiti poslodavac za radnike i za razdoblje iz stavka 1. ovoga članka, koji provodi program obrazovanja ili osposobljavanja radnika.


(4) U ukupan broj radnika iz stavka 1. ovoga članka, ne ubrajaju se radnici kojima će u razdoblju od šest mjeseci od podnošenja zahtjeva prestati radni odnos istekom otkaznog roka odnosno istekom ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme.


(5) Poslodavac iz stavka 1. ovoga članka, može uz ispunjenje uvjeta iz članka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, koristiti potporu koju Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje: Zavod) prema posebnom propisu omogućuje nezaposlenim osobama tijekom razdoblja obrazovanja ili osposobljavanja.


(6) Potpora iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u visini novčane pomoći koju nezaposlenoj osobi isplaćuje Zavod tijekom razdoblja provedenog na obrazovanju ili osposobljavanju prema posebnom propisu, te naknade nastalih putnih troškova.


(7) Tijekom trajanja razdoblja obrazovanja ili osposobljavanja, poslodavac je dužan radniku koji ne radi iz opravdanih razloga, isplaćivati naknadu plaće u skladu s općim propisom o radu, umanjenu za iznos novčane pomoći iz stavka 5. ovoga članka, kao i obračunavati i uplaćivati poreze i doprinose u skladu s posebnim propisima.


(8) Radnik za kojeg se koristi potpora iz stavka 1. ovoga članka, u razdoblju u kojem ne radi, a uključen je u program obrazovanja ili osposobljavanja, ne može primati ukupan iznos naknade iz stavka 5. i 6. ovoga članka, koji bi bio viši od iznosa plaće koju bi primio da radi, niti manji od iznosa minimalne plaće u skladu s posebnim propisom.


(9) Ako je radnik za kojeg se koristi potpora tijekom trajanja razdoblja u kojem iz opravdanih razloga ne radi, opravdano spriječen sudjelovati u programu obrazovanja ili osposobljavanja zbog bolovanja ili korištenja roditeljskih prava u skladu s posebnim propisom, za to vrijeme nema pravo na novčanu pomoć iz stavka 5. ovoga članka.