Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

0 komentara na cjelinu

Cjelina III - II. POTPORE ZA OBRAZOVANJE ILI OSPOBLJAVANJE

Članak 7.

(1) Radnik za kojeg se koristi potpora iz članka 6. ovoga Zakona, dužan je tijekom trajanja potpore sudjelovati u programu obrazovanja ili osposobljavanja u skladu, u opsegu i na način utvrđenim u tom programu.


(2) Radnik koji tijekom trajanja obrazovanja ili osposobljavanja bez opravdanog razloga prekine obrazovanje ili osposobljavanje, dužan je u roku od trideset dana od dana njihovog prekida, po pozivu Zavoda vratiti cjelokupan iznos potpore koju je do dana prekida ostvario temeljem članka 6. ovoga Zakona.


(3) Nakon završenog trajanja programa obrazovanja ili osposobljavanja, radnik koji je koristio potporu iz članka 6. ovoga Zakona, dužan se po pozivu poslodavca vratiti na rad.


(4) Radnik koji se u slučaju iz stavka 3. ovoga članka iz neopravdanog razloga ne vrati na rad, dužan je u roku od trideset dana od dana odbijanja povratka na rad po pozivu Zavoda, vratiti cjelokupan iznos potpore koju je ostvario temeljem članka 6. ovoga Zakona.