Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

5 komentara na cjelinu

Cjelina IV - III. KORIŠTENJE POTPORA

Članak 8.

(1) Poslodavac može potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona koristiti za sve radnike ili za radnike pojedine organizacijske jedinice.

(2) Poslodavac ne može istovremeno za iste radnike koristiti potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona.

Članak 9.

(1) Potporu iz članka 5. ovoga Zakona, poslodavac može koristiti za razdoblje skraćenog radnog vremena u trajanju od najduže dvanaest mjeseci u razdoblju od tri godine.

(2) Potpore iz stavka 1. ovoga članka, ne moraju se koristiti u neprekinutom razdoblju niti u jednakoj visini.

(3) Potporu iz članka 6. ovoga Zakona poslodavac može, za istog radnika koristiti u trajanju od najduže šest mjeseci.

Članak 10.

1) Poslodavac koji koristi potporu iz članka 5. i 6. ovoga Zakona, u razdoblju korištenja potpore, dužan je:

 • 1) radnicima redovito isplaćivati plaću, odnosno naknadu plaće,
 • 2) podmirivati obvezne doprinose i poreze prema posebnom propisu.

(2) Poslodavac koji koristi potporu iz članka 5. i 6. ovoga Zakona, dužan je po prestanku korištenja potpore, u radnom odnosu zadržati radnike za koje je koristio potporu, u vremenskom razdoblju od najmanje polovice razdoblja korištenja potpore.

(3) Iznimno, poslodavac nije dužan zadržati radnike za koje je koristio potporu, odnosno zadržati ih u vremenskom razdoblju iz stavka 2. ovoga članka, ako zbog nastupa izvanrednih okolnosti koje nije mogao predvidjeti niti otkloniti, prestane potreba za radom tih radnika.

(4) Obveza poslodavca da u radnom odnosu zadrži radnika iz stavka 2. ovoga članka, ne odnosi se na radnike kojima radni odnos prestane po sili zakona, sporazumom sklopljenim između radnika i poslodavca, izvanrednim otkazom zbog osobito teške povrede iz radnog odnosa ili otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika.

(5) Poslodavac koji koristi potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona, u razdoblju korištenja potpore ne smije:

 • 1) zaposliti radnika za obavljanje onih poslova koje mogu obavljati radnici za koje prima potporu,
 • 2) odrediti prekovremeni rad radnicima koji kod poslodavca u istoj organizacijskoj jedinici obavljaju iste poslove kao i radnici za koje poslodavac koristi potporu,
 • 3) koristiti rad ustupljenih radnika, odnosno povremeni rad učenika i studenata, za obavljanje onih poslova koje mogu obavljati radnici za koje prima potporu,
 • 4) isplaćivati nagrade, bonuse, stimulacije odnosno druga davanja u naravi ili novcu članovima upravnih, odnosno nadzornih tijela poslodavca, odnosno osobama koje obavljaju upravljačke ili nadzorne poslove poslodavca.

(6) Poslodavac koji koristi potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona za radnike jedne organizacijske jedinice, a ima potrebu novog zapošljavanja u drugoj organizacijskoj jedinici za koje ne koristi potporu, u toj organizacijskoj jedinici može zaposliti novog radnika samo za obavljanje onih poslova koje ne mogu obaviti radnici za koje se koristi potpora.

Članak 11.

(1) Zahtjev za dodjelu potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona, poslodavac podnosi Zavodu, prema sjedištu poslodavca ili sjedištu organizacijske jedinice za koju se traži potpora.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac je dužan priložiti presliku rješenja o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu, te dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. i 4. ovoga Zakona.

(3) Zavod je dužan u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, u elektroničkom obliku objaviti upute, obrazac za podnošenje zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i obrasca za izradu programa iz članka 4. ovoga Zakona.

Članak 12.

(1) Ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora u skladu s ovim Zakonom, utvrđuje Povjerenstvo.

(2) Povjerenstvo ima pet članova i pet zamjenika članova, koje će imenovati ministar nadležan za rad, i to:

 • 1) tri člana i tri zamjenika na prijedlog Zavoda,
 • 2) jednog člana i jednog zamjenika na pisani prijedlog udruga sindikata više razine kojima je, u skladu s posebnim propisom, reprezentativnost utvrđena na nacionalnoj razini, i
 • 3) jednog člana i jednog zamjenika na pisani prijedlog udruge poslodavaca više razine, kojoj je, u skladu s posebnim propisom, reprezentativnost utvrđena na nacionalnoj razini.

(3) Povjerenstvo će na prvoj sjednici izabrati predsjednika i njegovog zamjenika te donijeti poslovnik o svom radu.

(4) Zavod osigurava uvjete, administrativnu podršku i potrebna sredstva za rad Povjerenstva.

Članak 13.

(1) O ispunjavanju uvjeta za dodjelu potpore u skladu s ovim Zakonom, Povjerenstvo podnositelju zahtjeva izdaje pisanu potvrdu o nositelju potpore.

(2) Ako je podnositelj podnio nepotpun zahtjev za dodjelu potpore u skladu s ovim Zakonom, Povjerenstvo će ga pozvati da zahtjev dopuni u roku od osam dana, uz upozorenje da će se u slučaju ne udovoljavanja tom pozivu, smatrati da zahtjev nije niti podnesen.

(3) Temeljem potvrde iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac i Zavod će sklopiti ugovor o dodjeli potpore, kojim se uređuje vrsta potpore, trajanje, visina, način i rokovi plaćanja te međusobna prava, obveze ugovornih stranaka.

(4) Poslodavac je dužan, pri potpisivanju ugovora iz stavka 3. ovoga članka, Zavodu predati odgovarajući instrument osiguranja tražbine.

(5) U razdoblju korištenja potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona, poslodavac je Zavodu, na njegov zahtjev, dužan dostaviti podatke o broju radnika za koje koristi potporu i kojima isplaćuje plaću odnosno naknadu plaće.

Članak 14.

(1) Poslodavac je, nakon potpisivanja ugovora iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona, Zavodu dužan najkasnije osam dana prije isplate plaće za prethodni mjesec, dostavljati popis radnika i obračun traženog iznosa potpore za svakog radnika, te datum dospijeća isplate plaće radnicima.

(2) Zavod je dužan po primitku podataka iz stavka 1. ovoga članka, potporu iz članka 5. i 6. ovoga Zakona poslodavcu isplatiti najkasnije do dana isplate plaće radnicima.

Članak 16.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona kojim je uređeno zapošljavanje, broj radnika i radno vrijeme, obavlja tijelo državne uprave nadležno za poslove inspekcije rada, a nadzor nad provedbom ovoga Zakona kojim se uređuje isplata plaća i uplata obveznih doprinosa prema posebnom propisu, obavlja tijelo državne uprave nadležno za financijske poslove.

Članak 17.

Postupanje poslodavca protivno odredbama ovoga Zakona, osnova je za raskid ugovora iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona te obvezu vraćanja odobrenih i isplaćenih potpora, pokretanjem postupka prisilne ovrhe na temelju instrumenta osiguranja tražbine.

Članak 18.

(1) Novčanom kaznom od 100.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba:

 • 1) ako u razdoblju korištenja potpore, radnicima redovito ne isplaćuje plaću odnosno naknadu plaće, ili ne podmiruje obvezne poreze i doprinose prema posebnom propisu, ili ne zadrži radnike za koje je koristio potporu u vremenskom razdoblju od najmanje polovice razdoblja korištenja potpore (članak 10. stavak 1. i 2.),
 • 2) ako u razdoblju korištenja potpore zaposli radnika za obavljanje onih poslova koje mogu obavljati radnici za koje prima potporu, ili odredi prekovremeni rad radnicima koji kod poslodavca u istoj organizacijskoj jedinici obavljaju iste poslove kao i radnici za koje poslodavac koristi potporu, ili koristi rad ustupljenih radnika, odnosno povremeni rad učenika i studenata za obavljanje onih poslova koje mogu obavljati radnici za koje prima potporu, ili isplaćuje nagrade,bonuse ili stimulacije ili druga davanja u naravi ili novcu članovima upravnih, odnosno nadzornih tijela poslodavca, odnosno osobama koje obavljaju upravljačke ili nadzorne poslove poslodavca (članak 10. stavak 5.),
 • 3) ako koristi potpore za radnike jedne organizacijske jedinice, a ima potrebu zapošljavanja novog radnika u drugoj organizacijskoj jedinici za koju ne koristi potporu, u toj organizacijskoj jedinici zaposli novog radnika za obavljanje onih poslova koje mogu obaviti radnici za koje prima potporu (članak 10. stavak 6.),
 • 4) ako nakon potpisivanja ugovora, Zavodu najkasnije osam dana prije isplate plaće za prethodni mjesec, ne dostavi popis radnika, ili obračun traženog iznosa potpore za svakog radnika, ili datum dospijeća isplate plaće radnicima ili dostavi netočne podatke (članak 14. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.

Članak 19.

U razdoblju primjene ovoga Zakona, za radnike za koje se koristi potpora iz članka 3. ovoga Zakona, ne primjenjuje se odredba članka 7. stavka 3. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).

Članak 20.

Ministar nadležan za rad će odluku o imenovanju Povjerenstva iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona, donijeti u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.