Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

0 komentara na cjelinu

Cjelina IV - III. KORIŠTENJE POTPORA

Članak 10.

1) Poslodavac koji koristi potporu iz članka 5. i 6. ovoga Zakona, u razdoblju korištenja potpore, dužan je:


  • 1) radnicima redovito isplaćivati plaću, odnosno naknadu plaće,

  • 2) podmirivati obvezne doprinose i poreze prema posebnom propisu.


(2) Poslodavac koji koristi potporu iz članka 5. i 6. ovoga Zakona, dužan je po prestanku korištenja potpore, u radnom odnosu zadržati radnike za koje je koristio potporu, u vremenskom razdoblju od najmanje polovice razdoblja korištenja potpore.


(3) Iznimno, poslodavac nije dužan zadržati radnike za koje je koristio potporu, odnosno zadržati ih u vremenskom razdoblju iz stavka 2. ovoga članka, ako zbog nastupa izvanrednih okolnosti koje nije mogao predvidjeti niti otkloniti, prestane potreba za radom tih radnika.


(4) Obveza poslodavca da u radnom odnosu zadrži radnika iz stavka 2. ovoga članka, ne odnosi se na radnike kojima radni odnos prestane po sili zakona, sporazumom sklopljenim između radnika i poslodavca, izvanrednim otkazom zbog osobito teške povrede iz radnog odnosa ili otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika.


(5) Poslodavac koji koristi potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona, u razdoblju korištenja potpore ne smije:


  • 1) zaposliti radnika za obavljanje onih poslova koje mogu obavljati radnici za koje prima potporu,

  • 2) odrediti prekovremeni rad radnicima koji kod poslodavca u istoj organizacijskoj jedinici obavljaju iste poslove kao i radnici za koje poslodavac koristi potporu,

  • 3) koristiti rad ustupljenih radnika, odnosno povremeni rad učenika i studenata, za obavljanje onih poslova koje mogu obavljati radnici za koje prima potporu,

  • 4) isplaćivati nagrade, bonuse, stimulacije odnosno druga davanja u naravi ili novcu članovima upravnih, odnosno nadzornih tijela poslodavca, odnosno osobama koje obavljaju upravljačke ili nadzorne poslove poslodavca.


(6) Poslodavac koji koristi potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona za radnike jedne organizacijske jedinice, a ima potrebu novog zapošljavanja u drugoj organizacijskoj jedinici za koje ne koristi potporu, u toj organizacijskoj jedinici može zaposliti novog radnika samo za obavljanje onih poslova koje ne mogu obaviti radnici za koje se koristi potpora.