Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

0 komentara na cjelinu

Cjelina IV - III. KORIŠTENJE POTPORA

Članak 20.

Ministar nadležan za rad će odluku o imenovanju Povjerenstva iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona, donijeti u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.