JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O POTPORAMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

 1. CJELINA I -

  1. Članak 1.

  2. Članak 2.

  3. Članak 3.

  4. Članak 4.

 2. CJELINA II - I. POTPORE ZA SKRAĆIVANJE PUNOG RADNOG VREMENA

  1. Članak 5.

 3. CJELINA III - II. POTPORE ZA OBRAZOVANJE ILI OSPOBLJAVANJE

  1. Članak 6.

  2. Članak 7.

 4. CJELINA IV - III. KORIŠTENJE POTPORA

  1. Članak 8.

  2. Članak 9.

  3. Članak 10.

  4. Članak 11.

  5. Članak 12.

  6. Članak 13.

  7. Članak 14.

  8. Članak 15.

  9. Članak 16.

  10. Članak 17.

  11. Članak 18.

  12. Članak 19.

  13. Članak 20.

  14. Članak 21.

 1. CJELINA I -

  1. Članak 1.

   Ovim se Zakonom propisuju uvjeti, visina i način ostvarivanja potpora za očuvanje radnih mjesta (dalje: potpora), skraćivanjem punog radnog vremena i obrazovanjem ili osposobljavanjem radnika tijekom razdoblja u kojem ne rade iz opravdanih razloga (dalje: potpora za obrazovanje ili osposobljavanje).

  2. Članak 2.

   (1) Potporu mogu koristiti trgovačka društva i obrtnici koji su registrirani u skladu s posebnim propisom (dalje: poslodavci).

   (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, potporu ne mogu koristiti:

   • 1) obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
   • 2) poslodavci koji se prema posebnim propisima koji uređuju područje državnih potpora smatraju poslodavcem u teškoćama,
   • 3) poslodavci koji su korisnici potpora za zapošljavanje, i
   • 4) poslodavci koji nemaju reguliran dug po osnovi poreza i doprinosa.

   (3) Poslodavci koji nemaju reguliran dug po osnovi poreza i doprinosa, u smislu ovoga Zakona, su poslodavci koji imaju nepodmirenih obveza odnosno nisu regulirali svoj dug u skladu s posebnim propisom o porezima i doprinosima.

  3. Članak 3.

   (1) Potpore iz članka 1. ovoga Zakona može koristiti poslodavac iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona, kod kojeg je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti, odnosno koji je u razdoblju od dvije godine koje prethode godini u kojoj podnosi zahtjev za potporu, ostvario gubitak u poslovanju i koji je:

   • 1) izradio program poslovnog oporavka,
   • 2) podmirio, odnosno regulirao podmirenje obveza za obvezne poreze i doprinose prema posebnom propisu prije podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore,
   • 3) utvrdio program za očuvanje radnih mjesta.

   (2) Program iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, utvrđuje se sporazumom sklopljenim s radničkim vijećem odnosno sindikatom, ako radničko vijeće nije utemeljeno.

   (3) Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće niti djeluje sindikat, poslodavac je o programu iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, dužan obavijestiti radnike u skladu s posebnim propisom.

   (4) Poslodavac kod kojeg je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti, u smislu ovoga Zakona, je poslodavac koji unatoč poduzimanju mjera u cilju poboljšanja svoje poslovne situacije, ne može osigurati rad radnika u punom radnom vremenu.

   (5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, potpore može koristiti i poslodavac iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona kojem će do završetka poslovne godine biti značajno smanjena poslovna aktivnost zbog neočekivanog, privremenog i dokazivog događaja, koja će uzrokovati privremeno smanjenu potrebu za zadržavanjem svih radnika poslodavca u punom radnom vremenu.

  4. Članak 4.

   (1) Program za očuvanje radnih mjesta iz članka 3. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona za korištenje potpore za skraćivanje punog radnog vremena, mora sadržavati:

   • 1) podatke o financijskom poslovanju (godišnji financijski izvještaj za proteklu godinu poslodavca koji je obveznik poreza na dobit, prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitaka i izdataka za poslodavca koji je obveznik poreza na dohodak),
   • 2) podatke o svim mjerama koje je poslodavac proveo, provodi ili ih planira provesti kako bi očuvao radna mjesta,
   • 3) podatke o skraćenom broju radnih sati i planirano trajanje razdoblja skraćenog radnog vremena,
   • 4) obrazložene razloge skraćivanja radnog vremena,
   • 5) broj radnika i njihova radna mjesta koji su obuhvaćeni skraćivanjem radnog vremena, te
   • 6) podatak o broju očuvanih radnih mjesta skraćivanjem radnog vremena.

   (2) Program za očuvanje radnih mjesta iz članka 3. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona za korištenje potpore za obrazovanje ili osposobljavanje u razdoblju tijekom kojeg radnik ne radi iz opravdanih razloga, mora sadržavati:

   • 1) obrazložene razloge koji su doveli do značajnog smanjenja opsega posla,
   • 2) broj radnika koji zbog smanjenja opsega posla ne rade,
   • 3) razdoblje u kojem će trajati smanjenje opsega posla, i
   • 4) podatke o potrebnom obrazovanju odnosno utvrđen program obrazovanja ili osposobljavanja radnika koji će omogućiti povratak na rad radnicima koji privremeno ne rade iz opravdanih razloga i broj takvih radnika.

 2. CJELINA II - I. POTPORE ZA SKRAĆIVANJE PUNOG RADNOG VREMENA

  1. Članak 5.

   (1) Poslodavac koji u cilju očuvanja radnih mjesta skrati trajanje punog radnog vremena i kao puno radno vrijeme za pojedinog radnika odredi radno vrijeme u od najmanje šezdeset posto punog radnog vremena prije njegovog skraćivanja, može koristiti potporu za broj radnih sati za koje je skratio radno vrijeme.

   (2) Puno radno vrijeme koje je skraćeno u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, tijekom razdoblja ostvarivanja potpore ne mora biti raspoređeno jednako po danima, tjednima i mjesecima, te se u tom slučaju skraćeno radno vrijeme utvrđuje kao prosječno skraćeno tjedno radno vrijeme unutar razdoblja ostvarivanja potpore.

   (3) Potpora iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme, a najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu. (4) Na iznos potpore iz stavka 3. ovoga članka, poslodavac je dužan obračunati i uplatiti poreze i doprinose u skladu s posebnim propisima.

 3. CJELINA III - II. POTPORE ZA OBRAZOVANJE ILI OSPOBLJAVANJE

  1. Članak 6.

   (1) Potporu za obrazovanje ili osposobljavanje radnika može koristiti poslodavac koji je utvrdio da zbog opravdanih poslovnih razloga utvrđenih kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, dvadeset pet posto od ukupnog broja kod njega zaposlenih radnika neće raditi u razdoblju od najviše šest mjeseci.

   (2) Broj radnika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prema stanju zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva.

   (3) Potporu za obrazovanje ili osposobljavanje može koristiti poslodavac za radnike i za razdoblje iz stavka 1. ovoga članka, koji provodi program obrazovanja ili osposobljavanja radnika.

   (4) U ukupan broj radnika iz stavka 1. ovoga članka, ne ubrajaju se radnici kojima će u razdoblju od šest mjeseci od podnošenja zahtjeva prestati radni odnos istekom otkaznog roka odnosno istekom ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme.

   (5) Poslodavac iz stavka 1. ovoga članka, može uz ispunjenje uvjeta iz članka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, koristiti potporu koju Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje: Zavod) prema posebnom propisu omogućuje nezaposlenim osobama tijekom razdoblja obrazovanja ili osposobljavanja.

   (6) Potpora iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u visini novčane pomoći koju nezaposlenoj osobi isplaćuje Zavod tijekom razdoblja provedenog na obrazovanju ili osposobljavanju prema posebnom propisu, te naknade nastalih putnih troškova.

   (7) Tijekom trajanja razdoblja obrazovanja ili osposobljavanja, poslodavac je dužan radniku koji ne radi iz opravdanih razloga, isplaćivati naknadu plaće u skladu s općim propisom o radu, umanjenu za iznos novčane pomoći iz stavka 5. ovoga članka, kao i obračunavati i uplaćivati poreze i doprinose u skladu s posebnim propisima.

   (8) Radnik za kojeg se koristi potpora iz stavka 1. ovoga članka, u razdoblju u kojem ne radi, a uključen je u program obrazovanja ili osposobljavanja, ne može primati ukupan iznos naknade iz stavka 5. i 6. ovoga članka, koji bi bio viši od iznosa plaće koju bi primio da radi, niti manji od iznosa minimalne plaće u skladu s posebnim propisom.

   (9) Ako je radnik za kojeg se koristi potpora tijekom trajanja razdoblja u kojem iz opravdanih razloga ne radi, opravdano spriječen sudjelovati u programu obrazovanja ili osposobljavanja zbog bolovanja ili korištenja roditeljskih prava u skladu s posebnim propisom, za to vrijeme nema pravo na novčanu pomoć iz stavka 5. ovoga članka.

  2. Članak 7.

   (1) Radnik za kojeg se koristi potpora iz članka 6. ovoga Zakona, dužan je tijekom trajanja potpore sudjelovati u programu obrazovanja ili osposobljavanja u skladu, u opsegu i na način utvrđenim u tom programu.

   (2) Radnik koji tijekom trajanja obrazovanja ili osposobljavanja bez opravdanog razloga prekine obrazovanje ili osposobljavanje, dužan je u roku od trideset dana od dana njihovog prekida, po pozivu Zavoda vratiti cjelokupan iznos potpore koju je do dana prekida ostvario temeljem članka 6. ovoga Zakona.

   (3) Nakon završenog trajanja programa obrazovanja ili osposobljavanja, radnik koji je koristio potporu iz članka 6. ovoga Zakona, dužan se po pozivu poslodavca vratiti na rad.

   (4) Radnik koji se u slučaju iz stavka 3. ovoga članka iz neopravdanog razloga ne vrati na rad, dužan je u roku od trideset dana od dana odbijanja povratka na rad po pozivu Zavoda, vratiti cjelokupan iznos potpore koju je ostvario temeljem članka 6. ovoga Zakona.

 4. CJELINA IV - III. KORIŠTENJE POTPORA

  1. Članak 8.

   (1) Poslodavac može potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona koristiti za sve radnike ili za radnike pojedine organizacijske jedinice.

   (2) Poslodavac ne može istovremeno za iste radnike koristiti potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona.

  2. Članak 9.

   (1) Potporu iz članka 5. ovoga Zakona, poslodavac može koristiti za razdoblje skraćenog radnog vremena u trajanju od najduže dvanaest mjeseci u razdoblju od tri godine.

   (2) Potpore iz stavka 1. ovoga članka, ne moraju se koristiti u neprekinutom razdoblju niti u jednakoj visini.

   (3) Potporu iz članka 6. ovoga Zakona poslodavac može, za istog radnika koristiti u trajanju od najduže šest mjeseci.

  3. Članak 10.

   1) Poslodavac koji koristi potporu iz članka 5. i 6. ovoga Zakona, u razdoblju korištenja potpore, dužan je:

   • 1) radnicima redovito isplaćivati plaću, odnosno naknadu plaće,
   • 2) podmirivati obvezne doprinose i poreze prema posebnom propisu.

   (2) Poslodavac koji koristi potporu iz članka 5. i 6. ovoga Zakona, dužan je po prestanku korištenja potpore, u radnom odnosu zadržati radnike za koje je koristio potporu, u vremenskom razdoblju od najmanje polovice razdoblja korištenja potpore.

   (3) Iznimno, poslodavac nije dužan zadržati radnike za koje je koristio potporu, odnosno zadržati ih u vremenskom razdoblju iz stavka 2. ovoga članka, ako zbog nastupa izvanrednih okolnosti koje nije mogao predvidjeti niti otkloniti, prestane potreba za radom tih radnika.

   (4) Obveza poslodavca da u radnom odnosu zadrži radnika iz stavka 2. ovoga članka, ne odnosi se na radnike kojima radni odnos prestane po sili zakona, sporazumom sklopljenim između radnika i poslodavca, izvanrednim otkazom zbog osobito teške povrede iz radnog odnosa ili otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika.

   (5) Poslodavac koji koristi potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona, u razdoblju korištenja potpore ne smije:

   • 1) zaposliti radnika za obavljanje onih poslova koje mogu obavljati radnici za koje prima potporu,
   • 2) odrediti prekovremeni rad radnicima koji kod poslodavca u istoj organizacijskoj jedinici obavljaju iste poslove kao i radnici za koje poslodavac koristi potporu,
   • 3) koristiti rad ustupljenih radnika, odnosno povremeni rad učenika i studenata, za obavljanje onih poslova koje mogu obavljati radnici za koje prima potporu,
   • 4) isplaćivati nagrade, bonuse, stimulacije odnosno druga davanja u naravi ili novcu članovima upravnih, odnosno nadzornih tijela poslodavca, odnosno osobama koje obavljaju upravljačke ili nadzorne poslove poslodavca.

   (6) Poslodavac koji koristi potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona za radnike jedne organizacijske jedinice, a ima potrebu novog zapošljavanja u drugoj organizacijskoj jedinici za koje ne koristi potporu, u toj organizacijskoj jedinici može zaposliti novog radnika samo za obavljanje onih poslova koje ne mogu obaviti radnici za koje se koristi potpora.

  4. Članak 11.

   (1) Zahtjev za dodjelu potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona, poslodavac podnosi Zavodu, prema sjedištu poslodavca ili sjedištu organizacijske jedinice za koju se traži potpora.

   (2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac je dužan priložiti presliku rješenja o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu, te dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. i 4. ovoga Zakona.

   (3) Zavod je dužan u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, u elektroničkom obliku objaviti upute, obrazac za podnošenje zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i obrasca za izradu programa iz članka 4. ovoga Zakona.

  5. Članak 12.

   (1) Ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora u skladu s ovim Zakonom, utvrđuje Povjerenstvo.

   (2) Povjerenstvo ima pet članova i pet zamjenika članova, koje će imenovati ministar nadležan za rad, i to:

   • 1) tri člana i tri zamjenika na prijedlog Zavoda,
   • 2) jednog člana i jednog zamjenika na pisani prijedlog udruga sindikata više razine kojima je, u skladu s posebnim propisom, reprezentativnost utvrđena na nacionalnoj razini, i
   • 3) jednog člana i jednog zamjenika na pisani prijedlog udruge poslodavaca više razine, kojoj je, u skladu s posebnim propisom, reprezentativnost utvrđena na nacionalnoj razini.

   (3) Povjerenstvo će na prvoj sjednici izabrati predsjednika i njegovog zamjenika te donijeti poslovnik o svom radu.

   (4) Zavod osigurava uvjete, administrativnu podršku i potrebna sredstva za rad Povjerenstva.

  6. Članak 13.

   (1) O ispunjavanju uvjeta za dodjelu potpore u skladu s ovim Zakonom, Povjerenstvo podnositelju zahtjeva izdaje pisanu potvrdu o nositelju potpore.

   (2) Ako je podnositelj podnio nepotpun zahtjev za dodjelu potpore u skladu s ovim Zakonom, Povjerenstvo će ga pozvati da zahtjev dopuni u roku od osam dana, uz upozorenje da će se u slučaju ne udovoljavanja tom pozivu, smatrati da zahtjev nije niti podnesen.

   (3) Temeljem potvrde iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac i Zavod će sklopiti ugovor o dodjeli potpore, kojim se uređuje vrsta potpore, trajanje, visina, način i rokovi plaćanja te međusobna prava, obveze ugovornih stranaka.

   (4) Poslodavac je dužan, pri potpisivanju ugovora iz stavka 3. ovoga članka, Zavodu predati odgovarajući instrument osiguranja tražbine.

   (5) U razdoblju korištenja potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona, poslodavac je Zavodu, na njegov zahtjev, dužan dostaviti podatke o broju radnika za koje koristi potporu i kojima isplaćuje plaću odnosno naknadu plaće.

  7. Članak 14.

   (1) Poslodavac je, nakon potpisivanja ugovora iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona, Zavodu dužan najkasnije osam dana prije isplate plaće za prethodni mjesec, dostavljati popis radnika i obračun traženog iznosa potpore za svakog radnika, te datum dospijeća isplate plaće radnicima.

   (2) Zavod je dužan po primitku podataka iz stavka 1. ovoga članka, potporu iz članka 5. i 6. ovoga Zakona poslodavcu isplatiti najkasnije do dana isplate plaće radnicima.

  8. Članak 15.

   Potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona, Zavod poslodavcu isplaćuje na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.
  9. Članak 16.

   Nadzor nad provedbom ovoga Zakona kojim je uređeno zapošljavanje, broj radnika i radno vrijeme, obavlja tijelo državne uprave nadležno za poslove inspekcije rada, a nadzor nad provedbom ovoga Zakona kojim se uređuje isplata plaća i uplata obveznih doprinosa prema posebnom propisu, obavlja tijelo državne uprave nadležno za financijske poslove.
  10. Članak 17.

   Postupanje poslodavca protivno odredbama ovoga Zakona, osnova je za raskid ugovora iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona te obvezu vraćanja odobrenih i isplaćenih potpora, pokretanjem postupka prisilne ovrhe na temelju instrumenta osiguranja tražbine.
  11. Članak 18.

   (1) Novčanom kaznom od 100.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba:

   • 1) ako u razdoblju korištenja potpore, radnicima redovito ne isplaćuje plaću odnosno naknadu plaće, ili ne podmiruje obvezne poreze i doprinose prema posebnom propisu, ili ne zadrži radnike za koje je koristio potporu u vremenskom razdoblju od najmanje polovice razdoblja korištenja potpore (članak 10. stavak 1. i 2.),
   • 2) ako u razdoblju korištenja potpore zaposli radnika za obavljanje onih poslova koje mogu obavljati radnici za koje prima potporu, ili odredi prekovremeni rad radnicima koji kod poslodavca u istoj organizacijskoj jedinici obavljaju iste poslove kao i radnici za koje poslodavac koristi potporu, ili koristi rad ustupljenih radnika, odnosno povremeni rad učenika i studenata za obavljanje onih poslova koje mogu obavljati radnici za koje prima potporu, ili isplaćuje nagrade,bonuse ili stimulacije ili druga davanja u naravi ili novcu članovima upravnih, odnosno nadzornih tijela poslodavca, odnosno osobama koje obavljaju upravljačke ili nadzorne poslove poslodavca (članak 10. stavak 5.),
   • 3) ako koristi potpore za radnike jedne organizacijske jedinice, a ima potrebu zapošljavanja novog radnika u drugoj organizacijskoj jedinici za koju ne koristi potporu, u toj organizacijskoj jedinici zaposli novog radnika za obavljanje onih poslova koje mogu obaviti radnici za koje prima potporu (članak 10. stavak 6.),
   • 4) ako nakon potpisivanja ugovora, Zavodu najkasnije osam dana prije isplate plaće za prethodni mjesec, ne dostavi popis radnika, ili obračun traženog iznosa potpore za svakog radnika, ili datum dospijeća isplate plaće radnicima ili dostavi netočne podatke (članak 14. stavak 1.).

   (2) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.

  12. Članak 19.

   U razdoblju primjene ovoga Zakona, za radnike za koje se koristi potpora iz članka 3. ovoga Zakona, ne primjenjuje se odredba članka 7. stavka 3. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
  13. Članak 20.

   Ministar nadležan za rad će odluku o imenovanju Povjerenstva iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona, donijeti u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
  14. Članak 21.

   Ovaj Zakon će se objaviti u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Sudjelujte u javnoj raspravi o ovom dokumentu na http://rasprava.mrms.hr/bill/javna-rasprava-o-nacrtu-prijedloga-zoporm/.