Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o nacrtu prijedloga Zakona o radu

4 komentara na dokument, 75 komentara na članke

Sukladno članku 22. Zakona o procjeni učinka propisa, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o radu. Javna rasprava se provodi u trajanju od 15 dana, od 8. do 24. studenoga 2013. godine. Inofrmaciju o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću povodom izrade Nacrta prijedloga zakona o radu možete pronaći ovdje.

Sukladno članku 19. Zakona o procjeni učinka propisa, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provelo je savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o radu. Savjetovanje je provedeno u trajanju od 7. kolovoza do 15. rujna 2013. godine.

Putem ove stranice možete komentirati nacrt prijedloga Zakona u cjelini ili određene članke nacrta prijedloga Zakona (Vaše ime i komentar javno su vidljivi). Molimo Vas da Vaše komentare na članke napravite u odgovarajućem članku.

 1. Cjelina I - GLAVA I. OPĆE ODREDBE
  1. Članak 1.
  2. Članak 2. Rodna jednakost
  3. Članak 3. Predmet Zakona o radu
  4. Članak 4. Pojam radnika i poslodavca
  5. Članak 5. Evidencija o radnicima zaposlenim kod poslodavca
  6. Članak 6. Elektronički zapis podataka o radniku
  7. Članak 7. Temeljne obveze i prava iz radnog odnosa (3 komentara)
  8. Članak 8. Dužnost poštivanja propisa u svezi s radnim odnosom
  9. Članak 9. Sloboda ugovaranja (2 komentara)
 2. Cjelina II - GLAVA II. INDIVIDUALNI RADNI ODNOSI - 1. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
  1. Članak 10. Sklapanje ugovora o radu
  2. Članak 11. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
  3. Članak 12. Ugovor o radu na određeno vrijeme (6 komentara)
  4. Članak 13. Uvjeti rada radnika koji rade na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme (1 komentara)
  5. Članak 14. Oblik ugovora o radu (2 komentara)
  6. Članak 15. Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu, odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu
  7. Članak 16. Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu za stalne sezonske poslove
  8. Članak 17. Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada
  9. Članak 18. Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu, odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo
  10. Članak 19. Najniža dob za zaposlenje
  11. Članak 20. Poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje ugovora o radu
  12. Članak 21. Zabrana rada maloljetnika na određenim poslovima
  13. Članak 22. Nadziranje rada maloljetnika na određenim poslovima
  14. Članak 23. Posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu
  15. Članak 24. Obveza radnika da obavijesti poslodavca o bolesti ili nekim drugim okolnostima
  16. Članak 25. Podaci koji se ne smiju tražiti
 3. Cjelina III - GLAVA II. INDIVIDUALNI RADNI ODNOSI - 2. PRAVILNICI O RADU
  1. Članak 26. Obveza donošenja pravilnika o radu
  2. Članak 27. Postupak donošenja pravilnika o radu
 4. Cjelina IV - GLAVA II. INDIVIDUALNI RADNI ODNOSI - 3. ZAŠTITA ŽIVOTA, ZDRAVLJA I PRIVATNOSTI
  1. Članak 28. Obveze poslodavca u zaštiti života, zdravlja i ćudoređa radnika (1 komentara)
  2. Članak 29. Zaštita privatnosti radnika
 5. Cjelina V - GLAVA II. INDIVIDUALNI RADNI ODNOSI - 4. ZAŠTITA TRUDNICA, RODITELJA I POSVOJITELJA
  1. Članak 30. Zabrana nejednakog postupanja prema trudnicama, ženama koje su rodile ili koje doje djecu
  2. Članak 31. Zaštita trudnice, odnosno žene koja je rodila ili koja doji dijete
  3. Članak 32. Pretpostavka rada u punom radnom vremenu
  4. Članak 33. Korištenje rodiljnih i roditeljskih prava
  5. Članak 34. Zabrana otkaza (2 komentara)
  6. Članak 35. Pravo radnika da izvanrednim otkazom otkaže ugovor o radu (1 komentara)
  7. Članak 36. Pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove (1 komentara)
 6. Cjelina VI - GLAVA II. INDIVIDUALNI RADNI ODNOSI - 5. ZAŠTITA RADNIKA KOJI SU PRIVREMENO ILI TRAJNO NESPOSOBNI ZA RAD
  1. Članak 37. Obveza obavješćivanja o privremenoj nesposobnosti za rad
  2. Članak 38. Zabrana otkazivanja u slučaju privremene nesposobnosti uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću
  3. Članak 39. Zabrana štetnog utjecaja na napredovanje ili ostvarenje drugih prava
  4. Članak 40. Pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove radnika koji je privremeno bio nesposoban za rad (1 komentara)
  5. Članak 41. Pravo zaposlenja na drugim poslovima (1 komentara)
  6. Članak 42. Otpremnina u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti
  7. Članak 43. Prednost pri stručnom osposobljavanju i školovanju (1 komentara)
 7. Cjelina VII - GLAVA II. INDIVIDUALNI RADNI ODNOSI - 6. PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE
  1. Članak 44. Agencija za privremeno zapošljavanje
  2. Članak 45. Ugovor o ustupanju radnika (1 komentara)
  3. Članak 46. Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova (1 komentara)
  4. Članak 47. Otkaz ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova
  5. Članak 48. Ograničenje vremena ustupanja radnika (2 komentara)
  6. Članak 49. Obveze agencije prema ustupljenom radniku (1 komentara)
  7. Članak 50. Obveze korisnika (1 komentara)
  8. Članak 51. Naknada štete
  9. Članak 52. Evidencija (1 komentara)
 8. Cjelina VIII - GLAVA II. INDIVIDUALNI RADNI ODNOSI - 7. PROBNI RAD, OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD
  1. Članak 53. Ugovaranje i trajanje probnog rada (1 komentara)
  2. Članak 54. Obveza obrazovanja i osposobljavanja za rad
  3. Članak 55. Pojam pripravnika i vrijeme na koje se može s njim sklopiti ugovor o radu
  4. Članak 56. Način osposobljavanja pripravnika
  5. Članak 57. Trajanje pripravničkog staža
  6. Članak 58. Stručni ispit
  7. Članak 59. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (1 komentara)
 9. Cjelina IX - GLAVA II. INDIVIDUALNI RADNI ODNOSI - 8. RADNO VRIJEME
  1. Članak 60. Pojam radnog vremena (1 komentara)
  2. Članak 61. Puno radno vrijeme
  3. Članak 62. Nepuno radno vrijeme (2 komentara)
  4. Članak 63. Uvjeti rada radnika koji rade u nepunom radnom vremenu (1 komentara)
  5. Članak 64. Skraćeno radno vrijeme
  6. Članak 65. Prekovremeni rad (3 komentara)
  7. Članak 66. Raspored radnog vremena (2 komentara)
  8. Članak 67. Preraspodjela radnog vremena (1 komentara)
  9. Članak 68. Zaštita posebno osjetljivih skupina radnika (2 komentara)
  10. Članak 69. Noćni rad
  11. Članak 70. Zabrana noćnog rada (1 komentara)
  12. Članak 71. Rad u smjenama
  13. Članak 72. Obveze poslodavca prema noćnim i smjenskim radnicima
 10. Cjelina X - GLAVA II. INDIVIDUALNI RADNI ODNOSI - 9. ODMORI I DOPUSTI
  1. Članak 73. Stanka (1 komentara)
  2. Članak 74. Dnevni odmor (2 komentara)
  3. Članak 75. Tjedni odmor (1 komentara)
  4. Članak 76. Godišnji odmor
  5. Članak 77. Puni godišnji odmor
  6. Članak 78. Razmjerni dio godišnjeg odmora (1 komentara)
  7. Članak 79. Utvrđivanje godišnjeg odmora
  8. Članak 80. Ništetnost odricanja od prava na godišnji odmor
  9. Članak 81. Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
  10. Članak 82. Naknada za neiskorišteni godišnji odmor (1 komentara)
  11. Članak 83. Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
  12. Članak 84. Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu
  13. Članak 85. Raspored korištenja godišnjeg odmora
  14. Članak 86. Plaćeni dopust (1 komentara)
  15. Članak 87. Neplaćeni dopust
 11. Cjelina XI - GLAVA II. INDIVIDUALNI RADNI ODNOSI - 10. POSEBNOSTI UREĐENJA RADNOG VREMENA, NOĆNOG RADA I ODMORA
  1. Članak 88. Posebnost za određene kategorije radnika
  2. Članak 89. Mogućnost drukčijeg uređenja propisom ili kolektivnim ugovorom (1 komentara)
 12. Cjelina XII - GLAVA II. INDIVIDUALNI RADNI ODNOSI - 11. PLAĆE I NAKNADE PLAĆE
  1. Članak 90. Određivanje plaće (1 komentara)
  2. Članak 91. Jednakost plaća žena i muškaraca
  3. Članak 92. Isplata plaće i naknade plaće
  4. Članak 93. Isprave o plaći, naknadi plaće i otpremnini
  5. Članak 94. Pravo na povećanu plaću (1 komentara)
  6. Članak 95. Naknada plaće
  7. Članak 96. Zabrana prijeboja
  8. Članak 97. Zaštita plaće pri prisilnom ustegnuću
 13. Cjelina XIII - GLAVA II. INDIVIDUALNI RADNI ODNOSI - 12. IZUMI I TEHNIČKA UNAPRJEĐENJA RADNIKA
  1. Članak 98. Izum ostvaren na radu ili u svezi s radom
  2. Članak 99. Izum koji je u svezi s djelatnošću poslodavca
  3. Članak 100. Tehničko unaprjeđenje
 14. Cjelina XIV - GLAVA II. INDIVIDUALNI RADNI ODNOSI - 13. ZABRANA NATJECANJA RADNIKA S POSLODAVCEM
  1. Članak 101. Zakonska zabrana natjecanja
  2. Članak 102. Ugovorna zabrana natjecanja
  3. Članak 103. Naknada u slučaju ugovorne zabrane natjecanja
  4. Članak 104. Prestanak ugovorne zabrane natjecanja
  5. Članak 105. Odustanak od ugovorne zabrane natjecanja
  6. Članak 106. Ugovorna kazna
 15. Cjelina XV - GLAVA II. INDIVIDUALNI RADNI ODNOSI - 14. NAKNADA ŠTETE
  1. Članak 107. Odgovornost radnika za štetu uzrokovanu poslodavcu
  2. Članak 108. Unaprijed određeni iznos naknade štete
  3. Članak 109. Regresna odgovornost radnika
  4. Članak 110. Smanjenje ili oslobođenje radnika od dužnosti naknade štete
  5. Članak 111. Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku
 16. Cjelina XVI - GLAVA II. INDIVIDUALNI RADNI ODNOSI - 15. PRESTANAK UGOVORA O RADU
  1. Članak 112. Načini prestanka ugovora o radu (2 komentara)
  2. Članak 113. Oblik sporazuma o prestanku ugovora o radu
  3. Članak 114. Otkaz ugovora o radu
  4. Članak 115. Redoviti otkaz ugovora o radu (1 komentara)
  5. Članak 116. Izvanredni otkaz ugovora o radu (1 komentara)
  6. Članak 117. Neopravdani razlozi za otkaz
  7. Članak 118. Otkaz ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme
  8. Članak 119. Postupak prije otkazivanja
  9. Članak 120. Oblik, obrazloženje i dostava otkaza
  10. Članak 121. Otkazni rok (2 komentara)
  11. Članak 122. Najmanje trajanje otkaznog roka
  12. Članak 123. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora (1 komentara)
  13. Članak 124. Vraćanje radnika na posao u slučaju nedopuštenog otkaza
  14. Članak 125. Sudski raskid ugovora o radu (1 komentara)
  15. Članak 126. Otpremnina
  16. Članak 127. Kolektivni višak radnika
  17. Članak 128. Otkazivanje ugovora o radu u postupku kolektivnog viška radnika
  18. Članak 129. Posebna prava radnika upućenih na rad u inozemstvo
  19. Članak 130. Izdavanje potvrde o zaposlenju i vraćanje isprava
 17. Cjelina XVII - GLAVA II. INDIVIDUALNI RADNI ODNOSI - 16. OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA
  1. Članak 131. Odlučivanje o pravima i obvezama iz radnog odnosa (1 komentara)
  2. Članak 132. Dostava odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa (1 komentara)
  3. Članak 133. Sudska zaštita prava iz radnog odnosa
  4. Članak 134. Zaštita dostojanstva radnika (3 komentara)
  5. Članak 135. Teret dokazivanja u radnim sporovima (1 komentara)
  6. Članak 136. Arbitraža i mirenje
  7. Članak 137. Prenošenje ugovora na novog poslodavca (2 komentara)
  8. Članak 138. Pretpostavka suglasnosti s odlukom poslodavca
  9. Članak 139. Zastara potraživanja iz radnog odnosa
 18. Cjelina XVIII - GLAVA III. SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU - 1. RADNIČKO VIJEĆE
  1. Članak 140. Pravo na sudjelovanje u odlučivanju
  2. Članak 141. Pravo na izbor radničkog vijeća
  3. Članak 142. Broj članova radničkog vijeća
  4. Članak 143. Glavno radničko vijeće
  5. Članak 144. Izborno razdoblje
  6. Članak 145. Biračko pravo
  7. Članak 146. Liste kandidata
  8. Članak 147. Utvrđivanje rezultata izbora
  9. Članak 148. Temeljna ovlaštenja radničkog vijeća
  10. Članak 149. Obveza obavješćivanja
  11. Članak 150. Obveza savjetovanja prije donošenja odluke
  12. Članak 151. Suodlučivanje
  13. Članak 152. Obveza obavješćivanja radnika
  14. Članak 153. Odnos sa sindikatom
  15. Članak 154. Rad radničkog vijeća
  16. Članak 155. Nastupanje pred sudom
  17. Članak 156. Uvjeti za rad radničkog vijeća
  18. Članak 157. Zabrana nejednakog postupanja prema članovima radničkog vijeća
  19. Članak 158. Zabrana nejednakog postupanja radničkog vijeća prema radnicima
  20. Članak 159. Čuvanje poslovne tajne
  21. Članak 160. Sporazum radničkog vijeća s poslodavcem
  22. Članak 161. Povećanje broja i ovlaštenja radničkog vijeća
  23. Članak 162. Poništenje izbora, raspuštanje radničkog vijeća i isključenje njegova člana
 19. Cjelina XIX - GLAVA III. SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU - 2. SKUPOVI RADNIKA
  1. Članak 163. Skupovi radnika
 20. Cjelina XX - GLAVA III. SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU - 3. PREDSTAVNIK RADNIKA U ORGANU POSLODAVCA
  1. Članak 164. Predstavnik radnika u organu poslodavca
 21. Cjelina XXI - GLAVA IV. KOLEKTIVNI RADNI ODNOSI - 1. UDRUGE RADNIKA I POSLODAVACA
  1. Članak 165. Pravo na udruživanje
  2. Članak 166. Dobrovoljnost članstva u udruzi
  3. Članak 167. Zabrana privremenog ili trajnog djelovanja odlukom izvršne vlasti
  4. Članak 168. Udruge više razine
  5. Članak 169. Ovlaštenja udruge
  6. Članak 170. Utemeljenje drugih pravnih osoba
 22. Cjelina XXII - GLAVA IV. KOLEKTIVNI RADNI ODNOSI - 2. UTEMELJENJE I REGISTRACIJA UDRUGA
  1. Članak 171. Utemeljenje udruge (1 komentara)
  2. Članak 172. Statut udruge
  3. Članak 173. Pravna osobnost udruge
  4. Članak 174. Registar udruga
  5. Članak 175. Zahtjev za upis u registar udruga
  6. Članak 176. Rješenje o zahtjevu za upis u registar udruga
  7. Članak 177. Otklanjanje nedostataka u statutu ili postupku utemeljenja
  8. Članak 178. Rok za donošenje rješenja o zahtjevu za upis u registar udruga
  9. Članak 179. Odbijanje zahtjeva za upis
  10. Članak 180. Prijava promjene podataka
 23. Cjelina XXIII - GLAVA IV. KOLEKTIVNI RADNI ODNOSI - 3. IMOVINA UDRUGA
  1. Članak 181. Prikupljanje i zaštita imovine od prisilnog izvršenja
  2. Članak 182. Podjela imovine udruge
 24. Cjelina XXIV - GLAVA IV. KOLEKTIVNI RADNI ODNOSI - 4. DJELOVANJE UDRUGA
  1. Članak 183. Zabrana nadzora
  2. Članak 184. Sudska zaštita članskih prava
  3. Članak 185. Sudska zaštita prava na udruživanje
  4. Članak 186. Zabrana nejednakoga postupanja zbog sindikalnoga članstva ili djelatnosti
  5. Članak 187. Sindikalni predstavnik i povjerenik
  6. Članak 188. Zaštita sindikalnih povjerenika
  7. Članak 189. Sindikalna članarina
 25. Cjelina XXV - GLAVA IV. KOLEKTIVNI RADNI ODNOSI - 5. PRESTANAK DJELOVANJA UDRUGE
  1. Članak 190. Načini prestanka djelovanja udruge
  2. Članak 191. Zabrana djelovanja udruge
 26. Cjelina XXVI - GLAVA IV. KOLEKTIVNI RADNI ODNOSI - 6. KOLEKTIVNI UGOVORI
  1. Članak 192. Predmet kolektivnog ugovora
  2. Članak 193. Obveza kolektivnoga pregovaranja u dobroj vjeri
  3. Članak 194. Udruge koje obvezuje kolektivni ugovor
  4. Članak 195. Oblik kolektivnog ugovora
  5. Članak 196. Dužnost ispunjavanja obveza iz kolektivnog ugovora u dobroj vjeri
  6. Članak 197. Punomoć za pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora
  7. Članak 198. Vrijeme na koje se sklapa kolektivnog ugovora
  8. Članak 199. Produžena primjena pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru
  9. Članak 200. Otkaz kolektivnog ugovora
  10. Članak 201. Dostava kolektivnog ugovora nadležnom tijelu
  11. Članak 202. Objava kolektivnog ugovora
  12. Članak 203. Proširenje primjene kolektivnog ugovora
  13. Članak 204. Sudska zaštita prava iz kolektivnog ugovora
 27. Cjelina XXVII - GLAVA IV. KOLEKTIVNI RADNI ODNOSI - 7. ŠTRAJK I RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA
  1. Članak 205. Štrajk i štrajk solidarnosti
  2. Članak 206. Sporovi u kojima je obvezno mirenje
  3. Članak 207. Lista miritelja
  4. Članak 208. Rok za okončanje postupka mirenja
  5. Članak 209. Sporazum stranaka i njegovi učinci
  6. Članak 210. Arbitražno rješavanje spora
  7. Članak 211. Pitanje o kojem odlučuje arbitraža
  8. Članak 212. Arbitražna odluka
  9. Članak 213. Isključenje s rada (lockout)
  10. Članak 214. Pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati
  11. Članak 215. Posljedice organiziranja ili sudjelovanja u štrajku
  12. Članak 216. Razmjerno umanjenje plaće i dodataka na plaću
  13. Članak 217. Sudska zabrana nezakonitoga štrajka i naknada štete
  14. Članak 218. Sudska zabrana nezakonitog isključenja s rada i naknada štete
  15. Članak 219. Sudska nadležnost za zabranu štrajka i isključenja s rada
  16. Članak 220. Štrajk u oružanim snagama, redarstvu, državnoj upravi i javnim službama
 28. Cjelina XXVIII - GLAVA IV. KOLEKTIVNI RADNI ODNOSI - 8. GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE
  1. Članak 221. Ovlaštenja Gospodarsko-socijalnoga vijeća
  2. Članak 222. Sastav Gospodarsko-socijalnoga vijeća
 29. Cjelina XXIX - GLAVA V. NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O RADU
  1. Članak 223. Upravni nadzor
  2. Članak 224. Inspekcijski nadzor
 30. Cjelina XXX - GLAVA VI. POSEBNE ODREDBE
  1. Članak 225. Utjecaj vršenja dužnosti građana u obrani na radni odnos
  2. Članak 226. Prava kandidata za predsjednika Republike Hrvatske, zastupnike i članove skupština ili vijeća
 31. Cjelina XXXI - GLAVA VII. UPRAVNE MJERE
  1. Članak 227.
 32. Cjelina XXXII - GLAVA VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE
  1. Članak 228. Lakši prekršaji poslodavca
  2. Članak 229. Teži prekršaji poslodavca (1 komentara)
  3. Članak 230. Najteži prekršaji poslodavca (3 komentara)
  4. Članak 231. Prekršaji sindikata i udruga sindikata više razine
  5. Članak 232. Prekršaji udruga poslodavaca i udruga poslodavaca više razine
 33. Cjelina XXXIII - GLAVA IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
  1. Članak 233.
  2. Članak 234.
  3. Članak 235.
  4. Članak 236.

Komentari na Javna rasprava o nacrtu prijedloga Zakona o radu

Robert Rengel, 18. 11, 2013

Imam ja prijedlog: članak xy. st.1. "Zaposlenik nije dužan radit, niti mu poslodavac smije uručiti otkaz ako poslodavac nije do 10.og u mjesecu u cijelosti isplatio plaču za prethodni mjesec . st.2. U slučaju kršenja navedene odredbe poslodavac za naknadu štete radniku odgovara svojom cjelokupnom imovinom.st.3. Za kršenje st.1. u postupku zaštite radničkih prava iz prethodog članka stvarno i mjesno nadležnom "sudu za radne odnose" isti je dužan u roku od tri dana donijeti rješenje. Rješenje postaje pravomočno i ovršno istekom žalbenog roka od tri dana.

Ivan, 20. 11, 2013

Gospodine ministre donesite u zakonu odredbu da svi koji su navršili 65 godina idu po sili zakona u mirovinu.Poništite i onima ugovore o djelu koji su u mirrovini,a rade na ugovore,također i onima koji su prešli 65 godina,a rade kao savjetnici,a ništa ne rade jer su to izmišljna radna mjesta za uhljbljivanje.Na taj način čete doprinjeti zapošljavanju mladih u idučoj godini za najmanje 30000.

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, 21. 11, 2013

U svjetlu neopravdane hiperprodukcije zakona kojom se mijenja i fragmentira radno zakonodavstvo, CESI smatra nužnim reagirati na negativne tendencije fleksibilizacije i neoliberalizacije društva, kojima se ugrožava smjer društvenog razvoja i smanjuju radnička prava. Nacrt prijedloga Zakona o radu tek je jedan u nizu brojnih zakona kojima se konceptualno mijenja zemlja i fragmentira društvo. CESI kao opasnost ovih tendencija vidi neizbježno osiromašenje, jačanje nesigurnih i privremenih, prekarnih oblika rada i pogodovanje poslodavcima i kapitalu, a sve po cijenu potpunog srozavanja dosegnutih standarda socijalnih prava. Ovime se slabi institucionalna zaštita, te se udara u same temelje socijalne države, a posljedice su višestruke. CESI upozorava da se zakoni donose bez ikakvog rodnog promišljanja, te reforme osobito negativno utječu na žene, koje su i inače ranjiva skupina na tržištu rada. Diskriminacija na temelju spola problem je s kojim se svakodnevno susrećemo i onako je najprisutnija je upravo u svijetu rada. Žene čine više od polovice ukupnog broja nezaposlenih, te su podložne različitim oblicima diskriminacije pri zapošljavanju i u radnim odnosima. Prema izvješću Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2012. godinu, najveći broj pritužbi, 58,5% odnosi se na radna i socijalna prava. Žene su u puno manjem broju radno aktivne, većinom rade u potplaćenim sektorima, najčešće rade u nesigurnim oblicima rada, kao što je agencijski rad, outsourcing i slično, često trpe uznemiravanje i spolno uznemiravanje na radnom mjestu na radnom mjestu, a upravo zbog straha i svog nesigurnog statusa ne usuđuju se koristiti mehanizme zaštite od diskriminacije. Danas više od 90% novozaposlenih žena radi na određeno vrijeme. Daljnjom fleksibilizacijom i promoviranjem nesigurnih i privremenih oblika rada dodatno će se pogoršati položaj ženskog radništva te produbiti diskriminacija. Žene će se mahom naći u poziciji ekonomske ovisnosti, što pogoduje širenju ekonomskog nasilja nad ženama koje je već i sad veliki problem društva. Zbog svega navedenog, oštro se protivimo donošenju Zakona o radu kako se nacrtom predlaže.

NHS i SSSH, 22. 11, 2013

Nezavisni hrvatski sindikati i Savez samostalnih sindikata Hrvatske neće se očitovati na Nacrt prijedloga Zakona o radu koji je 8. studenoga objavljen na stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava za javnu raspravu do 24. studenoga 2013. godine zato što je Nacrt prijedloga Zakona o radu koji je u javnoj raspravi različit od onoga koji je socijalnim partnerima dostavljen 19. studenoga na očitovanje! Stoga će se ove dvije središnjice do ponedjeljka, 25. studenoga, očitovati na Nacrt prijedloga Zakona o radu koji su dobile 19. studenoga 2013. godine.