Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

0 komentara na dokument, 0 komentara na članke

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata.

Putem ove stranice možete komentirati prijedlog zakona u cjelini ili možete ostaviti komentar na određene točke/članke. Molimo Vas da Vaše komentare na članke napravite u odgovarajućem članku. (Vaše ime i komentar javno su vidljivi svim posjetiteljima stranice.)

Savjetovanje se provodi do 5. veljače 2015.

  1. Cjelina I - Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata
    1. Članak 1.
    2. Članak 2.
  2. Cjelina II - Prilozi:
    1. Članak 1. Prethodna procjena
    2. Članak 2. Teze o sadržaju propisa