Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

0 komentara na dokument, 0 komentara na članke

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Putem ove stranice možete komentirati prijedlog pravilnika u cjelini ili možete ostaviti komentar na određene točke/članke. Molimo Vas da Vaše komentare na članke napravite u odgovarajućem članku. (Vaše ime i komentar javno su vidljivi svim posjetiteljima stranice.)

Savjetovanje se provodi do 30. prosinca 2014.

 1. Cjelina I - Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
  1. Članak 1.
  2. Članak 2.
  3. Članak 3.
  4. Članak 4.
  5. Članak 5.
  6. Članak 6.