Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Prijedlog Pravilnika o izdavanju EU potvrde

1 komentara na dokument, 5 komentara na članke

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izdavanju EU potvrde.

Putem ove stranice možete komentirati prijedlog pravilnika u cjelini ili možete ostaviti komentar na određene točke/članke. Molimo Vas da Vaše komentare na članke napravite u odgovarajućem članku. (Vaše ime i komentar javno su vidljivi svim posjetiteljima stranice.)

Savjetovanje se provodi od 2. do 17. srpnja 2014.

 1. Cjelina I - OPĆE ODREDBE
  1. Članak 1.
 2. Cjelina II - SADRŽAJ EU POTVRDE
  1. Članak 2.
 3. Cjelina III - POSTUPAK IZDAVANJA EU POTVRDE
  1. Članak 3. (2 komentara)
  2. Članak 4. (1 komentara)
  3. Članak 5.
 4. Cjelina IV - NADLEŽNA TIJELA ZA IZDAVANJE EU POTVRDE
  1. Članak 6. (1 komentara)
 5. Cjelina V - EVIDENCIJE O IZDANIM EU POTVRDAMA
  1. Članak 7.
 6. Cjelina VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
  1. Članak 8.
 7. Cjelina VII - PRILOZI
  1. Članak 1. EU POTVRDA ZA FIZIČKU OSOBU
  2. Članak 2. EU POTVRDA ZA PRAVNU OSOBU
  3. Članak 3. EU POTVRDA ZA FIZIČKU OSOBU OBRTNIKA (1 komentara)
  4. Članak 4. EU POTVRDA ZA NEREGULIRANE PROFESIJE
  5. Članak 5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EU POTVRDE

Komentari na Prijedlog Pravilnika o izdavanju EU potvrde

Ivan Remeta, 16. 07, 2014

Primjedba na članak 6. stavak 1.

Geodetska djelatnost je u RH regulirana profesija koja je uređena Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti NN 152/08, 61/11, 56/13 (u daljnjem tekstu: Zakon) i Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina NN 16/07, 124/10, 56/13. Člankom 1. stavak 2. Zakona propisano je da stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe obavljaju ovlašteni inženjeri geodezije (OIG) koji se udružuju u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG). Člankom 7. Zakona propisano je da stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe može obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer geodezije. Člankom 40. stavak 1. Zakona propisano je da se pravo na uporabe strukovnog naziva OIG i članstvo u komori stječe rješenjem o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije. Članak 8. propisuje da OIG može stručne geodetske poslove obavljati samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije, u zajedničkom geodetskom uredu i kao zaposlenik u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih geodetskih poslova. Članak 10. stavak 1. propisuje da OIG koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu i pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova može započeti obavljati stručne geodetske poslove samo ako ima suglasnost Državne geodetske uprave (DGU). Članak 15. stavak 4. propisuje da pravna osoba može obavljati stručne geodetske poslove ako ima, pored ostalih uvjeta, zaposlenog OIG. Slijedom navedenog zbog dvostupanjskog sustava ovlaštenja u obavljanju geodetske djelatnosti (status ovlaštenog inženjera geodezije i suglasnost DGU) i dvije institucije nadležne za izdavanje rješenja (HKOIG i DGU) potrebno je voditi računa da odgovarajuća potvrda mora sadržavati podatke dviju institucija ili pojedinačne potvrde koje bi izdavale HKOIG odnosno DGU moraju biti na odgovarajući način povezane. Također smatramo da u slučajevima pravnih osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove Hrvatska gospodarska komora ne raspolaže potrebnim informacijama za izdavanje potvrde. Sukladno odredbama Zakona možemo imati slijedeće slučajeve: 1.Ovlašteni inženjer geodezije (rješenje HKOIG), obavlja djelatnost u vlastitom Uredu ovlaštenog inženjera geodezije (rješenje HKOIG) koji posjeduje suglasnost DGU (rješenje DGU). 2.Ovlašteni inženjer geodezije (rješenje HKOIG), obavlja djelatnost u Zajedničkom geodetskom uredu (rješenje HKOIG) koji posjeduje suglasnost DGU (rješenje DGU). 3.Ovlašteni inženjer geodezije (rješenje HKOIG), obavlja djelatnost kao zaposlenik pravne osobe registrirane za obavljanje geodetske djelatnosti (Trgovački sud) koja posjeduje suglasnost DGU (rješenje DGU). , te prema tome treba naći rješenje za izdavanje potvrde.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Stručni tajnik Ivan Remeta, dipl.ing.geod.