Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o zaštiti na radu

5 komentara na cjelinu

Cjelina III - MOGUĆE OPCIJE

Članak 1. Opcija 1 – ne poduzimati ništa (nenormativno rješenje)

Zadržavanje na snazi neizmijenjenog Zakona o zaštiti na radu i 56 pravilnika koji osiguravaju njegovu primjenu može dovesti do: - utvrđenja od strane Europske komisije i/ili Europskog suda pravde da pojedine odredbe nisu u skladu s pravnom stečevinom EU-a, osobito u situacijama kada se nacionalni sudovi moraju obratiti Europskom sudu pravde radi tumačenja pravnih pravila EU-a o zaštiti na radu - dovođenja radnika u RH-u, kao adresata tih pravnih pravila, u situaciju da im u nacionalnom pravnom poretku nisu osigurana sva prava koja za njih proizlaze iz prava EU-a - daljnjeg neefikasnog trošenja sredstava za obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje, koje će u najvećem dijelu ostati usmjereno na popravljanje šteta, umjesto da se sredstva preusmjere ponajviše u ulaganja u provedbu primarne i sekundarne prevencije, odnosno u sprječavanje nastupa štetnih posljedica ili njihovog uvećanja - novih slučajeva zastara prekršajnih i/ili kaznenih postupaka u vezi sa nezakonitim postupanjima iz područja zaštite na radu, umjesto da se upravnim postupcima koje provodi nadležno inspekcijsko tijelo efikasno postižu primjereni radni uvjeti - propuštanja da se u RH-u saznaju i evidentiraju sve činjenice o ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i drugim bolestima u vezi s radom, već će se spoznaja ograničiti uglavnom na činjenice koje prikupe DIRH i HZZO, na koji način se propušta sagledati cjelinu (ne)kvalitete radnih uvjeta u RH-u.

Članak 2. Opcija 2 (nenormativno rješenje)

Nenormativno rješenje nije moguća opcija, jer Zakon o zaštiti na radu mora biti usklađen s međunarodnim ugovorima (konvencije MOR-a) te pravnom stečevinom EU-a iz navedenog područja. Pravna stečevina sadržana je u direktivama, koje sadrže kogentne/kategoričke zahtjeve i koje su adresirane državama članicama. Zato zaštitu na radu, kao objekt normiranja, nije moguće prepustiti ishodu pregovora socijalnih partnera niti isključivom autonomnom normiranju od strane poslodavaca.

Članak 3. Opcija 3 (normativno rješenje)

Zakon o zaštiti na radu propisuje prava, obveze i odgovornosti u vezi s primjenom pravila zaštite na radu (osnovna, posebna i priznata pravila) te općih načela prevencije i mjera zaštite na radu, s ciljem sustavnog unapređivanja zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i drugih osoba na radu i u vezi s radom. I. Opće odredbe – utvrđeni su predmet i svrha Zakona, područje primjene ratione personae, poseban društveni interes štititi život i zdravlje na radu, definirani su 30-tak najvažnijih pojmova koji se moraju primjenjivati i u podzakonskim propisima.

II. Nacionalna politika i aktivnosti – utvrđene su nadležnosti Vlade RH, ovlasti Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, uređeno je obilježavanje Dana zaštite na radu te mogućnost dodjele nagrade i priznanja pravnim i fizičkim osobama koje unaprjeđuju zaštitu na radu,

III. Opća načela prevencije i pravila zaštite na radu – definirane su sastavnice sustava pravnih pravila zaštite na radu i općih načela prevencije, osnovna, posebna i priznata pravila zaštite na radu, obveza objave normi čija je primjena obvezna, utvrđena je obveza primjene načela in favorem laboratores, propisan je način suradnje ministara ovlaštenih za donošenje odnosno davanje suglasnosti u postupku donošenja podzakonskih propisa.

IV. Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu – reguliranjem su obuhvaćene obveze u vezi s organiziranjem obavljanja poslova zaštite na radu pri individualnom radu poslodavaca, kao i radu na zajedničkom radilištu, obveze u vezi s procjenom rizika na radu i u vezi s radom te s ugovaranjem obavljanja poslova zaštite na radu s pravnom osobom ili fizičkom osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova, definirani su poslovi zaštite na radu koje obavljaju stručnjak za zaštitu na radu odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba, propisani su uvjeti za rad stručnjaka za zaštitu na radu te zaštita njegove stručne neovisnosti, utvrđena su prava i obveze ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu, propisano je utvrđivanje odgovornosti u vezi sa štetom na radu koja je uzrokovana ozljedom, oboljenjem od profesionalne bolesti ili drugim uzrokom na radu ili u vezi s radom, definirani su pojmovi „ozljeda na radu“, „profesionalna bolest“ i „bolest u vezi s radom“ kao oblici štete na radu, utvrđene su obveze u vezi s obavješćivanjem i savjetovanjem, propisana je obveza osposobljavanja za rad na siguran način, uređeno je obvezno utemeljenje i djelovanje odbora za zaštitu na radu, propisani su postupci u praćenju zdravstvenog nadzora radnika, propisana su prava i obveze u vezi s poslovima za koje je potreban poseban zdravstveni nadzor u smislu zaštite radne sposobnosti.

 • zaštita posebno osjetljivih skupina radnika, pravila i mjere zaštite u vezi sa sredstvima rada, osobnom zaštitnom opremom, mjestima rada, tehnologijom, radnim postupcima i radnim okolišem, propisana je zaštita radnika od izloženosti psihosocijalnim rizicima na radu i u vezi s radom (stres, uznemiravanje, nasilje), uređene su obveze u vezi sa sigurnosnim znakovima, pisanim obavijestima i uputama, zaštitom od požara i eksplozije, evakuacijom i spašavanjem, pružanjem prve pomoći, zaštitom nepušača, zabranom pijenja alkoholnih pića te uzimanja drugih sredstava ovisnosti, utvrđene su obveze vođenja evidencija, čuvanja obavijesti te isticanja na mjestu rada dokumenata iz kojih proizlaze sigurnosne upute za radnike i druge osobe, uređena je provedba zdravstvene zaštite na radu propisivanjem obvezne suradnje poslodavca i djelatnosti medicine rada (primarna i sekundarna prevencija), te obveze poslodavca prema državnim tijelima.

V. Obveze i prava radnika – utvrđena je obveza radnika da pristupi osposobljavanju za rad na siguran način i zdravstvenom pregledu na koji ga uputi poslodavac, propisana je obveza radnika da radi dužnom pozornošću kao i predmnijeva rada dužnom pozornošću te je utvrđena obveza suradnje radnika s ostalim osobama na radu (poslodavac, ovlaštenik, povjerenik radnika za zaštitu na radu i dr.).

VI. Povjerenik radnika za zaštitu na radu – uređen je postupak izbora ili imenovanja povjerenika radnika za zaštitu na radu, njegova prava i obveze te zaštita djelovanja.

VII. Djelatnosti u vezi sa zaštitom na radu – propisana su prava i obveze u vezi s projektiranjem sredstava rada i izvođenjem radova, obrazovanjem i osposobljavanjem iz zaštite na radu, obveze korištenja usluga medicine rada, uvjeti za djelovanje i davanje ovlasti pravnim i fizičkim osobama za zaštitu na radu te nadležnosti središnjeg tijela za zaštitu na radu i obveza suradnje s tim tijelom.

VIII. Nadzor – utvrđena je obveza i pravo provedbe upravnog nadzora, inspekcijski nadzor, ovlasti inspektora rada te obveze poslodavca prema inspektoru rada, pri čemu su redefinirane inspekcijske mjere kako se ne bi o istoj stvari vodilo više različitih postupaka (upravni, prekršajni i kazneni), osim gdje je to nužno.

IX. Prekršajne odredbe – utvrđeni su delikti i sankcije kojima se osigurava efikasna provedba Zakona, sukladno normativnim rješenjima iz dijela VIII., koja se odnose na prekršajnu odgovornost.

X. Prijelazne i završne odredbe – osiguravaju dostatan vacatio legis za pripremu adresata za primjenu Zakona i donošenje podzakonskih propisa koji moraju stupiti na snagu istovremeno sa Zakonom.

Prilog – Zakonu je priložena Klasifikacija opasnosti, štetnosti, napora i ostalih opasnosti na radu i u vezi s radom, utemeljena na multidisciplinarnim doprinosima doktrina iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Provedbu Zakona o zaštiti na radu trebali bi pratiti pravilnici o:

 1. procjeni rizika
 2. statodinamičkim i psihofiziološkim naporima
 3. zapošljavanju i stručnom ispitu stručnjaka za zaštitu na radu te oblicima stručnog usavršavanja
 4. osposobljavanju za rad na siguran način poslodavca, ovlaštenika, radnika i povjerenika radnika za zaštitu na radu te o usavršavanju poslodavca i ovlaštenika
 5. pravilnik o poslovima kod kojih je obvezan zdravstveni nadzor radnika,
 6. sredstvima rada, osobnoj zaštitnoj opremi, mjestima rada, sigurnosnim znakovima te listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 7. fizikalnim, kemijskim i biološkim štetnostima, ispitivanju radnog okoliša te graničnim vrijednostima i biološkim graničnim vrijednostima
 8. eksplozivnim atmosferama
 9. prvoj pomoći na radnom mjestu
 10. gradilištima, zajedničkim radilištima i ovlaštenim koordinatorima
 11. pružanju usluga medicine rada koje poslodavac mora ugovoriti i koristiti sukladno procjeni rizika
 12. davanju ovlaštenja pravnim i fizičkim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite na radu