Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o zaštiti na radu

0 komentara na cjelinu

Cjelina III - MOGUĆE OPCIJE

Članak 2. Opcija 2 (nenormativno rješenje)

Nenormativno rješenje nije moguća opcija, jer Zakon o zaštiti na radu mora biti usklađen s međunarodnim ugovorima (konvencije MOR-a) te pravnom stečevinom EU-a iz navedenog područja. Pravna stečevina sadržana je u direktivama, koje sadrže kogentne/kategoričke zahtjeve i koje su adresirane državama članicama. Zato zaštitu na radu, kao objekt normiranja, nije moguće prepustiti ishodu pregovora socijalnih partnera niti isključivom autonomnom normiranju od strane poslodavaca.