Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o zaštiti na radu

0 komentara na cjelinu

Cjelina V - PRILOG: TEZE O SADRŽAJU PROPISA

Članak 1. Naziv propisa

Zakon o zaštiti na radu