Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o zaštiti na radu

0 komentara na cjelinu

Cjelina V - PRILOG: TEZE O SADRŽAJU PROPISA

Članak 2. Materija koja se namjerava propisom urediti

I. Opće odredbe – utvrđeni su predmet i svrha Zakona, područje primjene ratione personae, poseban društveni interes štititi život i zdravlje na radu, definirani su 30-tak najvažnijih pojmova koji se moraju primjenjivati i u podzakonskim propisima.

II. Nacionalna politika i aktivnosti – utvrđene su nadležnosti Vlade RH, ovlasti Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, uređeno je obilježavanje Dana zaštite na radu te mogućnost dodjele nagrade i priznanja pravnim i fizičkim osobama koje unaprjeđuju zaštitu na radu.

III. Opća načela prevencije i pravila zaštite na radu – definirane su sastavnice sustava pravnih pravila zaštite na radu i općih načela prevencije, osnovna, posebna i priznata pravila zaštite na radu, obveza objave normi čija je primjena obvezna, utvrđena je obveza primjene načela in favorem laboratores, propisan je način suradnje ministara ovlaštenih za donošenje odnosno davanje suglasnosti u postupku donošenja podzakonskih propisa.

IV. Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu – reguliranjem su obuhvaćene obveze u vezi s organiziranjem obavljanja poslova zaštite na radu pri individualnom radu poslodavaca, kao i radu na zajedničkom radilištu, obveze u vezi s procjenom rizika na radu i u vezi s radom te s ugovaranjem obavljanja poslova zaštite na radu s pravnom osobom ili fizičkom osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova, definirani su poslovi zaštite na radu koje obavljaju stručnjak za zaštitu na radu odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba, propisani su uvjeti za rad stručnjaka za zaštitu na radu te zaštita njegove stručne neovisnosti, utvrđena su prava i obveze ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu, propisano je utvrđivanje odgovornosti u vezi sa štetom na radu koja je uzrokovana ozljedom, oboljenjem od profesionalne bolesti ili drugim uzrokom na radu ili u vezi s radom, definirani su pojmovi „ozljeda na radu“, „profesionalna bolest“ i „bolest u vezi s radom“ kao oblici štete na radu, utvrđene su obveze u vezi s obavješćivanjem i savjetovanjem, propisana je obveza osposobljavanja za rad na siguran način, uređeno je obvezno utemeljenje i djelovanje odbora za zaštitu na radu, propisana su prava i obveze u vezi s poslovima s posebnim uvjetima rada, zaštita posebno osjetljivih skupina radnika, pravila i mjere zaštite u vezi sa sredstvima rada, osobnom zaštitnom opremom, mjestima rada, tehnologijom, radnim postupcima i radnim okolišem, propisana je zaštita radnika od izloženosti psihosocijalnim rizicima na radu i u vezi s radom (stres, uznemiravanje, nasilje), uređene su obveze u vezi sa sigurnosnim znakovima, pisanim obavijestima i uputama, zaštitom od požara i eksplozije, evakuacijom i spašavanjem, pružanjem prve pomoći, zaštitom nepušača, zabranom pijenja alkoholnih pića te uzimanja drugih sredstava ovisnosti, utvrđene su obveze vođenja evidencija, čuvanja obavijesti te isticanja na mjestu rada dokumenata iz kojih proizlaze sigurnosne upute za radnike i druge osobe, uređena je provedba zdravstvene zaštite na radu propisivanjem obvezne suradnje poslodavca, ovlaštenika, stručnjaka za zaštitu na radu i izabranog specijaliste medicine rada te su propisane obveze poslodavca prema tijelima nadzora.

V. Obveze i prava radnika – utvrđena je obveza radnika da pristupi osposobljavanju za rad na siguran način i zdravstvenom pregledu na koji ga uputi poslodavac, propisana je obveza radnika da radi dužnom pozornošću kao i predmnijeva rada dužnom pozornošću te je utvrđena obveza suradnje radnika s ostalim osobama na radu (poslodavac, ovlaštenik, povjerenik radnika za zaštitu na radu i dr.).

VI. Povjerenik radnika za zaštitu na radu – uređen je postupak izbora ili imenovanja povjerenika radnika za zaštitu na radu, njegova prava i obveze te zaštita djelovanja.

VII. Djelatnosti u vezi sa zaštitom na radu – propisana su prava i obveze u vezi s projektiranjem i izvođenjem radova, obrazovanjem i osposobljavanjem iz zaštite na radu, obveze korištenja usluga medicine rada, uvjeti za djelovanje i davanje ovlasti pravnim i fizičkim osobama za zaštitu na radu te nadležnosti središnjeg tijela za zaštitu na radu i obveza suradnje s tim tijelom.

VIII. Nadzor – utvrđena je obveza i pravo provedbe upravnog nadzora, inspekcijski nadzor, ovlasti inspektora rada te obveze poslodavca prema inspektoru rada.

IX. Prekršajne odredbe – utvrđeni su delikti i sankcije kojima se osigurava efikasna provedba Zakona.

X. Prijelazne i završne odredbe – osiguravaju dostatan vacatio legis za pripremu adresata za primjenu Zakona i donošenje podzakonskih propisa koji moraju stupiti na snagu istovremeno sa Zakonom.

Prilog – Zakonu će se priložiti Klasifikacija opasnosti, štetnosti, napora i ostalih opasnosti na radu i u vezi s radom, utemeljena na multidisciplinarnim doprinosima doktrina iz područja odnosno u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu i u vezi s radom.