Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

294 komentara na cjelinu

Cjelina XI - Zavod za zaštitu na radu

Članak 44.

(1) Praćenje stanja i unapređivanje zaštite na radu provodit će Zavod za zaštitu na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) sukladno odredbama ovog Zakona i njegovih provedbenih propisa. (2) Zavod je javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, a osnivačka prava i obveze ostvaruje Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada). (3) Zavod se upisuje u sudski registar, a njegovo sjedište je u Zagrebu. (4) Sredstva za rad Zavoda osiguravaju se u Državnom proračunu. (5) Zavod je dužan jednom godišnje podnijeti izvješće o svom radu Vladi i Nacionalnom vijeću zaštite na radu i to do kraja svibnja za prethodnu godinu. (6) Nadzor nad zakonitošću rada Zavoda obavlja ministarstvo nadležno za rad.

Članak 45.

(1) U obavljanju djelatnosti iz članka 44. stavak 1. ovoga Zakona, Zavod: 1) prati stanje zaštite na radu, 2) ispituje rizike glede ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, utvrđuje kriterije i postupke u svezi s organizacijom rada prilagođenom osobama na radu, 3) provodi statistička istraživanja iz područja zaštite na radu osobito glede poduzetih mjera zaštite od rizika koji dovode do ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, 4) planira i predlaže mjere za očuvanje i unapređenje zaštite osoba na radu, 5) izrađuje metode ispitivanja te modele za rješavanje problema u svezi sa zaštitom na radu na temelju podataka dobivenih praćenjem provođenja zaštite na radu, 6) daje prijedloge Nacionalnom vijeću za zaštitu na radu za unapređenje zaštite na radu, 7) surađuje s međunarodnim i nacionalnim organizacijama i ustanovama za zaštitu na radu, 8) izrađuje stručna mišljenja s područja zaštite na radu za različite subjekte te pruža stručnu pomoć udruženjima poslodavaca, sindikatima, ustanovama, trgovačkim društvima ovlaštenima za obavljanje poslova zaštite na radu kao i tijelima državne uprave te izrađuje izvješća iz svog djelokruga rada, 9) provodi akcije na području zaštite na radu, priprema promidžbene materijale te održava savjetovanja o zaštiti na radu, 10) obavlja i ostale poslove u djelatnosti zaštite na radu sukladno propisima zaštite na radu. (2) U cilju obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka poslodavac je obvezan radnicima Zavoda omogućiti pristup svim mjestima rada. (3) Zavod je obvezan u roku od osam dana izvijestiti nadležnog inspektora o svakoj sumnji na opasnosti od ozljeda na radu i profesionalne bolesti. (4) Tijela državne i javne uprave, te javne ustanove dužne su na zahtjev tijela državne i javne uprave, te javnih ustanova osigurati dostupnost podataka s područja zaštite na radu, poštujući propise o zaštiti osobnih podataka.

Članak 46.

(1) Zavod ima Statut kojim se temeljem ovoga Zakona uređuju ustroj, ovlasti, odgovornosti i načini odlučivanja tijela koja upravljaju Zavodom, uvjete i postupak imenovanja Upravnog vijeća i ravnatelja Zavoda i druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zavoda. (2) Statut Zavoda donosi Upravno vijeće Zavoda uz suglasnost Vlade.

Članak 47.

(1) Zavodom upravlja Upravno vijeće. (2) Upravno vijeće ima pet članova koje imenuje Vlada i to: 1) jednog člana na prijedlog ministra nadležnog za rad, 2) tri člana na prijedlog Gospodarsko socijalnog vijeća, sukladno zastupljenosti Vlade i socijalnih partnera u Gospodarsko socijalnom vijeću, 3) jednog člana, predstavnika radnika Zavoda, izabranog sukladno propisima o radu. (3) Predsjednik Upravnog vijeća je član iz stavka 2. podstavak 1. ovoga članka. (4) Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova. (5) Predsjednik Upravnog vijeća može obustaviti od izvršenja odluke Upravnog vijeća koje imaju negativne posljedice na financijsko poslovanje Zavoda. (6) Članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. (7) Djelokrug rada, ovlaštenja i odgovornosti Upravnog vijeća utvrđuje se Statutom Zavoda.

Članak 48.

Vlada može razriješiti člana Upravnog vijeća Zavoda prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim slučajevima: 1) ako član sam to zahtijeva, 2) ako svojim radom teže povrijedi ili više puta povrijedi zakon i druge propise koji se odnose na rad i obavljanje djelatnosti Zavoda, 3) ako svojim radom prouzroči štetu Zavodu, 4) ako je u obavljanju svoje djelatnosti u sukobu interesa s djelatnosti Zavoda i 5) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom.

Članak 49.

(1) Poslove Zavoda vodi ravnatelj Zavoda. (2) Ravnatelja Zavoda imenuje Vlada na prijedlog ministra nadležnog za rad, a na temelju provedenog javnoga natječaja. (3) Ravnatelj Zavoda se imenuje na četiri godine, a nakon isteka mandata ravnatelj može biti ponovno imenovan, bez ograničenja broja mandata. (4) Djelokrug rada, ovlaštenja i odgovornosti ravnatelja Zavoda utvrđuje se Statutom Zavoda.

Članak 50.

Vlada može razriješiti ravnatelja Zavoda i prije isteka vremena na koje je imenovan: 1) ako sam to zatraži, 2) ako ne postupa po propisima i općim aktima Zavoda, 3) ako neosnovano odbije izvršiti odluke Upravnog vijeća Zavoda donesene u okvirima njihove nadležnosti, 4) ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzroči Zavodu veću štetu, 5) ako učestalo zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti zbog čega nastaju teškoće u obavljanju djelatnosti Zavoda.