Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

4 komentara na cjelinu

Cjelina XI - Zavod za zaštitu na radu

Članak 45.

(1) U obavljanju djelatnosti iz članka 44. stavak 1. ovoga Zakona, Zavod: 1) prati stanje zaštite na radu, 2) ispituje rizike glede ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, utvrđuje kriterije i postupke u svezi s organizacijom rada prilagođenom osobama na radu, 3) provodi statistička istraživanja iz područja zaštite na radu osobito glede poduzetih mjera zaštite od rizika koji dovode do ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, 4) planira i predlaže mjere za očuvanje i unapređenje zaštite osoba na radu, 5) izrađuje metode ispitivanja te modele za rješavanje problema u svezi sa zaštitom na radu na temelju podataka dobivenih praćenjem provođenja zaštite na radu, 6) daje prijedloge Nacionalnom vijeću za zaštitu na radu za unapređenje zaštite na radu, 7) surađuje s međunarodnim i nacionalnim organizacijama i ustanovama za zaštitu na radu, 8) izrađuje stručna mišljenja s područja zaštite na radu za različite subjekte te pruža stručnu pomoć udruženjima poslodavaca, sindikatima, ustanovama, trgovačkim društvima ovlaštenima za obavljanje poslova zaštite na radu kao i tijelima državne uprave te izrađuje izvješća iz svog djelokruga rada, 9) provodi akcije na području zaštite na radu, priprema promidžbene materijale te održava savjetovanja o zaštiti na radu,
10) obavlja i ostale poslove u djelatnosti zaštite na radu sukladno propisima zaštite na radu.
(2) U cilju obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka poslodavac je obvezan radnicima Zavoda omogućiti pristup svim mjestima rada.
(3) Zavod je obvezan u roku od osam dana izvijestiti nadležnog inspektora o svakoj sumnji na opasnosti od ozljeda na radu i profesionalne bolesti.
(4) Tijela državne i javne uprave, te javne ustanove dužne su na zahtjev tijela državne i javne uprave, te javnih ustanova osigurati dostupnost podataka s područja zaštite na radu, poštujući propise o zaštiti osobnih podataka.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Marija Zavalić on Kolovoz 3, 2012

Nije jasno kako će Zavod dolaziti do informacija da postoji opasnost ozljeda na radu i profesionalne bolesti ako bude odvojem medicinski dio od sigurnosnog kako se sada predlaže u Prijedlogunacrta zakona i kako će moći ostvariti slijedeče: U cilju obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka poslodavac je obvezan radnicima Zavoda omogućiti pristup svim mjestima rada. (3) Zavod je obvezan u roku od osam dana izvijestiti nadležnog inspektora o svakoj sumnji na opasnosti od ozljeda na radu i profesionalne bolesti. (4) Tijela državne i javne uprave, te javne ustanove dužne su na zahtjev tijela državne i javne uprave, te javnih ustanova osigurati dostupnost podataka s područja zaštite na radu, poštujući propise o zaštiti osobnih podataka.

ljiljana Ivić on Kolovoz 7, 2012

3) Na koji način će Zavod doći do informacije o mogućoj opasnosti od ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, ako se misli na uočavanje potencijalnih opasnosti tijekom obilska mjesta rada kod poslodavca u cilju obavljanja zadane djelatnosti Zavoda, a tada ovaj stavak treba drugačije formulirati. Npr.: Radnici Zavoda su obvezan u roku od osam dana izvijestiti nadležnog inspektora o svakoj sumnji na opasnosti od ozljeda na radu i profesionalnih bolesti koje su uočili tijekom obilsaka mjesta rada kod poslodavca u cilju obavljanja zadane djelatnosti.

predrag Stamenković,dipl.ing.sig. on Kolovoz 16, 2012

Članak 45. U obavljanju djelatnosti iz članka 44. stavak 1. ovoga Zakona, Zavod: Pored navedenih točaka trebao dodati da se Zavod baviti i razvojem - informacijkog „sustava upravljanja zaštitom na radu“ koji bi uključivao razvoj Hrvatske metode za izradu procjene rizika, ispitivanja strojeva i uređaja te ispitivanje okoliša. U „sustav upravljana zaštitom na radu“ treba umrežiti Zavod, društva za zaštitu na radu, specijaliste medicine rada čime bi se omogućilo jedinstvenu razmjenu podataka koji se mogu koristiti u raznim statističkim istraživanjima.

Predrag Stamenković, dipl.ing.sig. on Kolovoz 24, 2012

Zašto ne tražiti nešto više- nadopuna prethodnog teksta. Izgradnjom informacijskog „SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTITOM NA RADU“ čiju izradu treba pokrenuti Zavod, po uzoru na druga Ministarstva (obrazovanje i zdravstvo), uz uvjet da se izgradi vlastite metode za izradu procjene rizika, ispitivanje strojeva i ispitivanja u radnom okloišu, omogućio bi se neposredan pristup jedinstvenoj bazi podataka u procjeni rizika mjesta rada, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, stanje strojeva i radnog okoliša, te upravljanje dokumentacijom iz područja zaštite na radu. Pored ostlog informacijski sustav treba umrežiti a zakon obvezati trgovačka društva za zaštitu na radu, specijaliste medicine rada da sve aktivnosti u svezi izrade procjene rizika, ispitivanja strojeva, radnog okoliša, osposobljavanja, i ocjene zdravstvene sposobnosti unašaju u „SUSTAV UPRAVLJANJA ZAŠTITOM“. Ideje, znanja i vještine već postoje, zato je potrebno čim prije pristupiti izradi takvog sustava, a što bi u konačnici moglo poslužiti i drugima u okruženju.