Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

1 komentara na cjelinu

Cjelina XI - Zavod za zaštitu na radu

Članak 49.

(1) Poslove Zavoda vodi ravnatelj Zavoda. (2) Ravnatelja Zavoda imenuje Vlada na prijedlog ministra nadležnog za rad, a na temelju provedenog javnoga natječaja. (3) Ravnatelj Zavoda se imenuje na četiri godine, a nakon isteka mandata ravnatelj može biti ponovno imenovan, bez ograničenja broja mandata.
(4) Djelokrug rada, ovlaštenja i odgovornosti ravnatelja Zavoda utvrđuje se Statutom Zavoda.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

v on Rujan 10, 2012

"bez ograničenja broja mandata"
- ako je definirano da "nakon isteka mandata ........može biti ponovo imenovan" , "Bez ograničenja broja mandata" se može izbaciti. Naime mislim da se to podrazumijeva, a da se broj mandata ograničava, onda da