Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

15 komentara na cjelinu

Cjelina XIII - Nadzor

Članak 53. Inspekcijski nadzor

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa obavlja inspektor rada tijela državne uprave nadležnog za poslove inspekcije rada. (2) Iznimno od stavka 1. ovog članka inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona i na temelju njega donesenih propisa obavlja drugi inspektor nadležnog tijela državne uprave kada je to propisano posebnim propisom.
(3) Pri obavljanju inspekcijskog nadzora na izdvojenom mjestu rada, nadležni inspektor je ovlašten obaviti nadzor i na okolnosti zaštite života i zdravlja drugih osoba koje borave u neposrednoj blizini mjesta rada.
(4) U provedbi inspekcijskog nadzora u području zaštite na radu, nadležni inspektor će rješenjem u zapisniku, na vrijeme dok se ne otkloni utvrđeni nedostatak u odnosu na osobu na radu, nadziranu građevinu ili na prostoru na kojem se obavlja rad: – narediti poslodavcu da udalji s mjesta rada osobu na radu za koju se opravdano može pretpostaviti da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti; – narediti poslodavcu da udalji s mjesta rada osobu na radu za koju ne može predočiti dokaze o ispunjavanju uvjeta koji su propisani ovim zakonom i propisima zaštite na radu; – zabraniti poslodavcu uporabu sredstva rada i osobne zaštitne opreme, odnosno građevine ili njenog sastavnog dijela, prostorije, postrojenja, uređaja i druge opreme za rad koji su neispravni ili za koje poslodavac ne može predočiti dokumentaciju propisanu ovim zakonom i propisima zaštite na radu; – zabraniti poslodavcu obavljanje radnih postupaka protivno pravilima zaštite na radu, bez uporabe propisane osobne zaštitne opreme te drugog ponašanja ili postupanja koje je protivno odredbama ovoga Zakona i propisa zaštite na radu; – zabraniti poslodavcu korištenje izvora fizikalnih, kemijskih, bioloških štetnosti i dr., ako nije osobi na radu osigurao podatke o rizicima koje uzrokuju ili za koje, na mjestu rada, nema dokumentaciju propisanu propisima zaštite na radu i posebnim propisom. – zabraniti poslodavcu rad na izdvojenom mjestu rada ako se ne omogući inspekcijski nadzor na tom mjestu.
(5) U provedbi inspekcijskog nadzora u području zaštite na radu, nadležni inspektor može narediti:
1) izradu procjene rizika za poslove na mjestu rada,
2) ispitivanje radnog okoliša, radne opreme te instalacija,
3) provjeru osposobljenosti osoba na radu za rad na siguran način,
4) organiziranje pružanja prve pomoći osobama na radu,
5) postavljanje sigurnosnih znakova,
6) osnivanje odbora zaštite na radu. (6) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka izvršava se pečaćenjem sredstva rada ili njihovog dijela ili na drugi pogodan način.
(7) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 4. ovog članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

marija zavalić on Kolovoz 3, 2012

Umjesto: Iznimno od stavka 1. ovog članka inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona i na temelju njega donesenih propisa obavlja drugi inspektor nadležnog tijela državne uprave kada je to propisano posebnim propisom treba: Sukladno posebnim zakonima inspekcijski nadzor nad provedbom zaštite na radu obavljaju drugi inspektori nadležnog tijela državne uprave kada je to propisano posebnim propisom. Mislim da je ovo jako loše rješenje: nije po mome okvirna direktiva shvaćena u pravom smislu. Za sve zaposlene vrijede pravila zaštite na radu, a kod pojedinih poslova drugim se zakonima propisuje viši stupanj zaštite, odnosno navode područja koja su iznimka u provođenju zakona. Ovajko imamo ne znam koliko inspekcija i nikada nije jasno tko nadzire npr. ozljedu na radu ponorca, tko i kada vatrogasca (javna postrojba, dragovoljac, postrojba u poduzeću). Koliko znam niti jedna zemlja nema to regulirano na ovaj način. Tko npr. kontrolira uvjete rada u strojarnici broda u kojoj je prekomjerna buka?? Članak je apsurdan sa stanovišta zažtite zdravlja i prevencije

marija zavalić on Kolovoz 3, 2012

tko će tj. koji inspektor narediti izradu procjene opasnosti na trajektu. Iz ovogčlanka to nije jasno. Ako je to pomorski inspektor onda treba do stupanja na snagu ovoga zakona narraviti izmjene i dopune u još barem 8 zakona i njima definirati točno područja nadzora pojedinog inspektora.

ljiljana Ivić on Kolovoz 7, 2012

4) zabraniti poslodavcu korištenje izvora fizikalnih, kemijskih, bioloških štetnosti i dr., ako nije osobi na radu osigurao podatke o rizicima koje uzrokuju ili za koje, na mjestu rada, nema dokumentaciju propisanu propisima zaštite na radu i posebnim propisom. Šta će inspektor napraviti ako poslodavac ima sve navedene papire a radnici rade u prostoru u kojem nije moguće sigurno utvrditi da ispunjava propisane zahtjeve koji bi trebali biti garancija za siguran rad u tom prostoru.

Ivan on Kolovoz 7, 2012

U potpunosti se slažem sa gđom Ljilljanom. "Šta će inspektor napraviti ako poslodavac ima sve navedene papire a radnici rade u prostoru u kojem nije moguće sigurno utvrditi da ispunjava propisane zahtjeve koji bi trebali biti garancija za siguran rad u tom prostoru". U zakon ili pravilnik je potrebno ugraditi i članak o osnovnoj radnoj opremi inspektora ZNR koji će utvrditi da li su uvjeti rada sigurni, te dali su UVJERENJA O ISPITIVANJU RADNOG OKOLIŠA u skladu sa zatečenim stanjem. U praksi su papiri uvijek uredni, a stanje u radnom okolišu je KATASTROFALNO. I još jedna stvar. Da bi inspektor ZNR obavljao profesionalno svoj posao prema pravilima struke, MORA IMATI DOBRU PLAĆU!!! U protivnom, ozljeda na radu i profesionalnih bolesti će biti sve više i više, naravno, na teret države. Mislim da sam sve rekao!

nikša on Kolovoz 8, 2012

Bravo Ivane, kroz ovo je sve rečeno!! Poslodavci su za zadovoljavanje forme eksperti, tgovačka društva koja se bave ZNR tiskaju šprance uvjerenja i atesta, a situacija je KATASTROFALNA, jer nitko nikada nije usporedio papir sa zatečenim stanjem! Osim plaće inspektora, treba povećati broj inspektora, jer je odnos inspektora i poslovnih subjekata nesrazmjeran!

Srećko Tot on Kolovoz 11, 2012

Inspektor može narediti; 2) ispitivanje radnog okoliša, radne opreme te instalacija, 3) provjeru osposobljenosti osoba na radu za rad na siguran način,

Sad kad je već stanje ''katastrofalno'' onda bi trebalo uvesti zakonsku obvezu da inspektor rada može biti nazočan ispitivanjima i provjeri osposobljenosti i da o mjestu i vremenu ispitivanja ili provjeri osposobljenosti poslodavac dužan inspektora izvijestiti kako bi mogao biti nazočan.

Ivan on Kolovoz 11, 2012

Inspektor bi u ins.nadzoru trebao barem posjedovati uređaje za mjerenje mikroklime i radne okoline. To su za radnike, između ostalih najvažniji radni uvjeti, koji u praksi nisu zadovoljavajući. Na taj način inspektor kontrolira jedan (između ostalih) važan segment radnih procesa, te bi se time spriječilo opstruiranje stvarnog stanja - UVJERENJA O ISPITIVANJU MIKROKLIME. Dakle, inspektor mora imati neku vrstu osnovne opreme i ovlasti u nadzoru. Kakav je to inspektor ako samo pregledava papire a ne može sa sigurnošću ustvrditi zatečeno stanje. Ako pak posumnja da je mikroklima nezadovoljavajuća, može narediti poslodavcu ponovno ispitivanje, a ovaj će opet pozvati ovlaštenu tvrtku koja će nariktati situaciju i papire. U pravilnik o ispitivanju radnog okoliša mikrolime potrebno je uvesti članak da se mikroklima mjeri pod punim radnim procesom-opterećenjem.

Karlo on Kolovoz 25, 2012

Inspektorima treba povećati plaće kako bi bili neovisni. Ovako su na dnu ljestvice, i neću napisati da bi se moglo pojedincima desiti da se prodaju za sitne novce tvrtki koje se bave ZNR, i budu predmet ismijavanja okoline, pa samim time i posao s kojim se bave postaje predmet ismijavanja. Vjerujem da toga nema, ali evo postoji mogućnost da dođe do toga,

Mario on Kolovoz 26, 2012

Ako orethodno i postoji u hrvatskoj, onda je u prvom redu tu najveći KRIVAC DRŽAVA. Kako je moguće da glavna i odgovorna funkcija, koja bi trebala štiti živote i zdravlje ljudi, osoba koja ima ovlasti zatvaranja firmi i naplatu drastičnih kazni poslodavcima koji se ne pridržavaju pravila ZNR ima ispod prosječnu plaću. Pa to je samouništenje same države te njeno neznanje i nepovezivanje stanja stvari. Država u ovom pogledu treba na slijedeći način razmišljati. Ako državnim inspektorima povisi plaću na cca 20,000hrk (onda će taj inspektor i raditi profesionalno taj posao) te povećati državni budžet od naplate kazni za nepoštivanje pravila znr. Isto tako, taj će inspektor drastično smanjiti broj profesionalnih oboljenja, a samim time koristi će imati zdravstveni sustav (zdravstveni sustav za liječenje tog radnika neće biti oštećen, i uštedjet će X hrk). Dakle, sve je iz navedenog jasno, te možemo konstatirati da takav inspektor državi nije preskup. Tj. njegova je plaća zanemariva naspram ušteda koje će ostvariti. (čista matematika). Ali, badava ja tu pišem kad državne funkcije i ministri to nerazumiju. Ipak se nadam da će ovo netko odgovoran pročitati i zapitati se.....

Stjepan1 on Kolovoz 26, 2012

NADZOR INSPEKCIJE RADA Prvenstveno bi se pitanje nadzora i metode rada Inspekcije rada trebalo riješiti isključivo posebnim Zakonom o inspekciji rada, kao što imaju članice EU, koji bi propisivao i definirao isključivo ovo područje. To je jedini model koji osigurava da se područjem zaštite života i zdravlja pri radu bavi isključivo struka bez upliva nekompetentnih elemenata.

Da bi se načela i metode rada Inspekcije rada uskladile sa Međunarodnim konvencijama i EU praksom, po kojima bi rad iste trebao biti 70% u preventivnom djelovanju, potrebno je osim onog što ste naveli u Nacrtu Zakona propisati sljedeće:

  1. Da Inspekcija rada obavlja nadzor nad projektnom dokumentacijom objekata za rad i tehničke preglede objekata za rad kao što je to bilo prije! i kao što je to u EU

  2. Da ukoliko inspektor rada u nadzoru utvrdi : 2.2. nepravilnosti u provođenju propisa zaštite na radu uslijed kojih dolazi do direktnog ugrožavanja života i zdravlja zaposlenika: PRVO: obavezan je donijeti zabranu rada dok se opasnost ne ukloni DRUGO: obavezan je pokrenuti prekršajni postupak 2.3. nepravilnost u provođenju propisa zaštite na radu kojom nije došlo do direktnog ugrožavanja života i zdravlja zaposlenika: PRVO: obavezan je donijeti rješenje o otklanjanju nepravilnosti u određenom roku DRUGO: nakon isteka roka izvršiti kontrolu izvršenja rješenja i ukoliko poslodavac nije postupio po rješenju pokrenuti prekršajni postupak (u kojem slučaju kazna može biti i dupla!!!) Time će se izbjeći PREDLOŽENI postupak brojenja prekršaja što je i teoretski u nekih 100 godina fizički nemoguće.

KONKRETNIJE:

Stjepan1 on Kolovoz 26, 2012

INSPEKCIJSKI NADZOR Članak 53. (1) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa obavlja inspektor rada tijela državne uprave nadležnog za poslove inspekcije rada. (2) Iznimno od stavka 1. ovog članka inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona i na temelju njega donesenih propisa obavlja drugi inspektor nadležnog tijela državne uprave, kada je to propisano posebnim propisom. (3) Pri obavljanju inspekcijskog nadzora na izdvojenom mjestu rada, nadležni inspektor je ovlašten obaviti nadzor na okolnosti zaštite života i zdravlja zaposlenika i drugih osoba koje borave u neposrednoj blizini mjesta rada. Članak !! (1) Nadležni inspektor rada obvezan je na traženje tijela državne uprave nadležne za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora i izgradnju građevina namijenjenih za rad pristupiti pregledu glavnog projekta odnosno sudjelovati u povjerenstvu za tehnički pregled izgrađene građevine namijenjene za rad i izdati mišljenje da li je građevina projektirana odnosno izgrađena sukladno propisanim mjerama zaštite na radu. (2) Nadležni inspektor obvezan je obaviti nadzor na mjestu gdje je nastao događaj koji je prouzročio smrt, skupnu ili tešku ozljedu, odmah nakon primitka obavijesti o nastanku ozljede.

Stjepan1 on Kolovoz 26, 2012

(3) Nadležni inspektor je obvezan obaviti nadzor kod poslodavca kod kojeg je utvrđen slučaj profesionalne bolesti. (4) Nadležni inspektor može zatražiti obavljanje nadzora nad stručnim radom specijaliste medicine rada, koji je izdao ispravu o sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim rizicima. 5) Pod zakonske propise iz zaštite na radu u aktivnostima iz čl. stavka 1. ovoga Zakona, provedbenim propisima propisuju nadležni ministri, uz suglasnost ministra nadležnog za rad.

Stjepan1 on Kolovoz 26, 2012

Čl. !! Ako je utvrdio povredu propisa o zaštiti na radu inspektor rada je dužan rješenjem: 1) - narediti poslodavcu da udalji s posla zaposlenika koji radi protivno pravilima zaštite na radu, odnosno koji ne koristi propisana osobna zaštitna sredstva te za kojega se opravdano sumnja da je pod utjecajem opojnih sredstava 2) - narediti poslodavcu da zaposlenika udalji s poslova za obavljanje kojih ne ispunjava uvjete utvrđene pravilima zaštite na radu, ako je zbog toga neposredno ugrožen život ili zdravlje zaposlenika 3) - zabraniti uporabu sredstava rada, osobnih zaštitnih sredstava, mjesta rada te radnih prostorija i prostora, dok se ne otklone nedostaci, ili dok traju okolnosti zbog kojih je neposredno ugrožen život odnosno zdravlje zaposlenika 4) - zabraniti poslodavcu rad na izdvojenom mjestu rada ako se ne omogući inspekcijski nadzor na tom mjestu. 5) - narediti poslodavcu rok u kojem je dužan otkloniti nepravilnosti zbog kojih prema ocjeni nije neposredno ugrožen život odnosno zdravlje zaposlenika kao i ispitivanje radnog okoliša, instalacija strojeva ili uređaja s povećanim rizicima te provjeru osposobljenosti za rad na siguran način. (6) Žalba izjavljena protiv rješenja o zabrani iz stavka 1) 2) 3) i (4) ovog članka ne odgađa izvršenje rješenja, a u svrhu osiguranja provedbe zabrane inspektor rada može zapečatiti sredstva rada te radne prostorije i prostore (7) Rješenje iz ovog članka inspektor rada upisuje kao nalog u knjigu nadzora na mjestu vršenja nadzora

Stjepan1 on Kolovoz 26, 2012

XI. PREKRŠAJNE ( kaznene) ODREDBE DODATI Inspektor rada dužan je pokrenuti prekršajni postupak odnosno prijavu za pokretanje postupka zbog počinjenja kaznenog djela ako: (1) utvrdi postojanje osnovane sumnje da je povredom i nepravilnošću u provođenju propisa iz zaštite na radu poslodavac doveo do direktnog ugrožavanja života i zdravlja zaposlenika (2) u slučaju kada poslodavac nije postupio po nalogu odnosno rješenju inspektora rada u naređenom roku.

Jakov on Kolovoz 30, 2012

Većina inspektora zaštite na radu je nekompetentna za posao koji obavljuju. Na privremeno gradilište dolaze inženjeri grafičke tehnologije, kineziologije i prehrambene tehnologije koji nemaju blage veze o oplatama, skelama i strojevima. Uhvate se formalnosti i uvida u kartone o osposobljenosti te utvrđivanju jel potpis radnika na lijevoj ili desnoj strani kartona. Inspektori nadzore obavljaju samo na gradilištima koja su uredno prijavljena i gdje koliko toliko funkcioniran nekakav sustav zaštite. Neprijavljena gradilišta na "crno" nisu u njihovim evidencijama i za te radnike nit su plaćeni osnovni doprinosi a o ZNR da ne govorimo, al ne inspekcije uvjek idu kod istih poslodavaca znajući da će tamo uredno složiti zapisnik, marendati, zadovoljti godišnju normu i primiti plaću. Zakon će se mijenjati još nebrojeno puta, al njegova provedba biti će na razini kojoj je i do sada, tako da sve ovo što se piše i komentira nema smisla jer mi smo ipak slučajna država.