Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

294 komentara na cjelinu

Cjelina XIV - Prekršajne odredbe

Članak 54.

(1) Novčanom kaznom od 60.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba registrirana za poslove projektiranja: 1) ako u projektu građevina namijenjenih za rad nije primijenila propise zaštite na radu odnosno ako kao sastavni dio projekta sukladno odredbama ovoga Zakona nije izradila elaborat zaštite na radu koji obuhvaća i razrađuje način primjene propisa zaštite na radu u svakom pojedinačnom projektu kojim se daje tehničko rješenje (članak 41., stavak 1.)
2) ako kao glavni projektant ne provodi nadzor o primjeni zaštite na radu i prevenciji rizika na radu u projektu o građenju i korištenju građevine namijenjene za rad, te ako u tu svrhu ne imenuje koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta (koordinator I), sukladno podzakonskom propisu iz članka 42. stavka 7. ovoga Zakona (članak 41., stavak 2.). (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna odgovorna osoba pravne osobe. (3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna glavni projektant odnosno projektant kao fizička osoba. (4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna i investitor u svojstvu projektanta.

Članak 55.

(1) Novčanom kaznom od 60.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu investitora, vlasnika građevine, koncesionara ili druga osoba za koju se po posebnom propisu izvode radovi, ako pisanim putem ne odredi izvođača radova koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova. (članak 42., stavak 2.) (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna odgovorna osoba pravne osobe. (3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se kao fizička osoba novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se po posebnom propisu izvode radovi.

Članak 56.

(1) Novčanom kaznom od 60.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako je zatečena da obavlja poslove zaštite na radu bez ovlaštenja (članak 51. stavak 1.), odnosno ne obavlja poslove zaštite na radu sukladno ovom Zakonu i propisima zaštite na radu ( članak 51. stavak 2.) (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna odgovorna osoba ovlaštene pravne osobe. (3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjen drugi put, pravnoj osobi ovlaštenoj za obavljanje poslova zaštite na radu se uz novčanu kaznu izriče i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od jedne godine, a odgovornoj osobi ovlaštene pravne osobe se uz novčanu kaznu izriče i zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova stručnjaka zaštite na radu u trajanju od dvije godine.

Članak 57.

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj koji je doveo do ozljede s težom posljedicom odnosno koji je učinjen drugi puta, poslodavac: 1) ako nema izrađenu pisanu procjenu rizika odnosno ako procjena rizika ne odgovara postojećim rizicima ili nije dostupna osobama na radu na svakom mjestu rada (članak 13. stavak 1. i 2.), 2) ako na temelju procjene rizika ne primjenjuje pravila, mjere, postupke i aktivnosti za sprječavanje i smanjenje rizika (članak 13. stavak 3.), 3) ako pisana procjena rizika nije izrađena u skladu s propisima zaštite na radu (članak 13. stavak 5.), 4) ako je dopustio rad osobama na radu koje ne rade sukladno odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju njega, drugih propisa zaštite na radu, uputa poslodavca, odnosno proizvođača radne opreme, osobne zaštitne opreme i opasnih kemikalija, odnosno koje ne koriste propisanu osobnu zaštitnu opremu (članak 14. stavak 3.), 5) ako nije ugovorio ovisno o poslovima i broju osoba na radu obavljanje poslova zaštite na radu s jednim ili s više stručnjaka zaštite na radu odnosno ako sam ne obavlja poslove zaštite na radu ili ako u iznimnom slučaju nedostatka stručne osobe nije ugovorio obavljanje poslova zaštite na radu s pravnom osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova (članak 15. stavak 1. 2. i 3.), 6) ako stručnjaku zaštite na radu, u cilju ispunjavanja obveza, ne osigura potrebno vrijeme, opremu, pomoć drugog stručnog osoblja i uvjete za rad, odnosno ako ne osigura da ne bude stavljen u nepovoljniji položaj zbog obavljanja poslova zaštite na radu (članak 15. stavak 6.), 7) ako osobi na radu koja nije osposobljena za rad na siguran način nije sukladno odredbi članka 16. stavak 5. ovoga Zakona osigurao rad pod neposrednim nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način (članak 16. stavak 5.), 8) ako drugoj osobi nije osigurao neposredni nadzor radnika osposobljenog za rad na siguran način (članak 16. stavak 6.), 9) ako poslodavac odnosno njegov ovlašteni radnik nije osposobljen iz područja zaštite na radu ili ako se stručno ne usavršava iz područja zaštite na radu (članak 16. stavak 7.), 10) ako osposobljavanje osoba na radu, ovlaštenih radnika ili povjerenika za zaštitu na radu ne provede tijekom radnog vremena i o svom trošku (članak 16. stavak 8.), 11) ako ne omogući stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu o svom trošku (članak 16. stavak 9.), 12) ako ne obavijesti osobe na radu, povjerenika za zaštitu na radu, stručnjaka zaštite na radu, ovlaštenu pravnu osobu, ako je s njom ugovorio obavljanje poslova zaštite na radu i druge osobe o svim rizicima i promjenama koje bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje osoba na radu (članak 18. stavak 1.), 13) ako pisanim uputama ne osigura provedbu procesa rada u skladu s propisima zaštite na radu odnosno ako pisane upute nije dao osobama na radu i drugim osobama (članak 18. stavak 2.), 14) ako pisane upute o radnom okolišu odnosno sredstvima rada, opasnim kemikalijama, biološkim agensima, izvorima fizikalnih štetnosti ili dr., nisu istaknute na mjestima rada sukladno procjeni rizika (članak 18. stavak 3.), 15) ako nije osigurao da pristup mjestima rada na kojim se obavljaju poslovi s velikim rizicima, imaju samo osobe na radu koje su dobile pisane upute za rad na siguran način i osobnu zaštitnu opremu (članak 18. stavak 4.), 16) ako nije stručnjaku zaštite na radu odnosno povjereniku za zaštitu na radu učinio dostupnom odgovarajuću dokumentaciju (članak 18. stavak 5.), 17) ako najmanje svaka tri mjeseca pisanim putem ne izvijesti povjerenike za zaštitu na radu o stanju zaštite na radu (članak 18. stavak 6.), 18) ako ne osigura povjereniku za zaštitu na radu potrebno vrijeme i uvjete za nesmetano obnašanje te dužnosti, ako mu ne daje sve potrebne obavijesti ili ne omogući uvid u sve propise i isprave vezano za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu odnosno ako mu, tijekom obnašanja dužnosti, bez pristanka radničkog vijeća odnosno sindikalnog povjerenika koji ima prava i obveze radničkog vijeća otkaže ugovor o radu, ili ga na drugi način stavi u nepovoljniji položaj u odnosu na njegove dotadašnje uvjete rada ili u odnosu na ostale osobe na radu (članak 18. stavak 8.), 19) ako uvjete za nesmetano obnašanje dužnosti povjerenika za zaštitu na radu odnosno njihovog koordinatora, ne osigura sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti rada članova radničkih vijeća (članak 18. stavak 9.), 20) ako osobi na radu ne da pravovremeno upute o postupanju u slučaju nastanka neposrednog i ozbiljnog rizika po život i zdravlje, kojemu je izložena ili bi mogla biti izložena, kao i mogućim mjerama, koje je u tom slučaju potrebno poduzeti radi sprječavanja ili smanjivanja rizika (članak 18. stavak 10.), 21) ako nije osigurao da mjesta rada u uporabi budu u svakom trenutku sigurna, održavana, za rad prilagođena i u ispravnom stanju sukladno propisima zaštite na radu (članak 22. stavak 4.), 22) ako na mjestima rada i na sredstvima rada nije trajno na vidljivom mjestu postavio sigurnosne znakove ili kada sigurnosni znakovi nisu dovoljni za djelotvorno obavješćivanje,i nije na mjestu rada postavio pisane obavijesti i upute o uvjetima i načinu korištenja sredstava rada, opasnih kemikalija, bioloških agensa, izvora fizikalnih štetnosti ili dr. (članak 26. stavak 1. i 2.). (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 4.000,00 do 6.000,00 kuna odgovorna osoba pravne osobe.

Članak 58.

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj koji je doveo do ozljede s težom posljedicom odnosno koji je učinjen drugi puta, poslodavac: 1) ako nije razradio tehnologiju rada odnosno skrbio da su radni postupci tako, pripremljeni i organizirani, te da se provode na način da se njima ne ugrožava sigurnost i zdravlje osoba na radu i drugih osoba (članak 23. stavak 1. i 2.), 2) ako nije planirao, pripremmio i provodio radne procese, tako da se ne ugrožava sigurnost i zdravlje osoba na radu i drugih osoba, uvažavajući pri tome najvišu moguću razinu zaštite od profesionalnih rizika sukladno propisima zaštite na radu (članak 23. stavak 1. i 2.), 3) ako nije osigurao zaštitu od fizikalnih, kemijskih ili bioloških štetnih djelovanja na mjestu rada sukladno propisima zaštite na radu ili posebnim propisima odnosno nije ispitao radni okoliš na mjestu rada na propisani način ili u propisanim rokovima ili odmah nakon što su nastali uvjeti odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno (članak 24.). 4) ako ne provodi zaštitu na radu na mjestima rada ugroženim eksplozivnom atmosferom sukladno propisima zaštite na radu i posebnim propisima (članak 27. stavak 8.), 5) ako izvođač radova koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova odnosno izvođač prije početka radova na radilištu ne izradi plan izvođenja radova (članak 41. stavak 5.), 6) ako obavlja radove na radilištu, a nije uredio radilište ili ne obavlja radove sukladno planu izvođenja radova odnosno propisima zaštite na radu (članak 41. stavak 6.), 7) ako pri obavljanju poslova na istom mjestu rada odnosno kada više poslodavaca dijeli mjesto rada ili kada na istom radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više poslodavaca odnosno drugih osoba (izvođača), uzimajući u obzir prirodu aktivnosti, ne provodi zaštitu na radu, ne koordinira svoje aktivnosti ili ne surađuje u primjeni sigurnosnih i zdravstvenih odredbi ovoga Zakona radi zaštite i prevencije od rizika na radu odnosno ne organizira rad ili ne osigura izvođenje radova tako da pri izvođenju radova ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje osoba na radu drugih poslodavaca i drugih osoba (članak 42. stavak 1.), 8) ako izvođač radova koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova ne usklađuje radove svih izvođača odnosno ako u tu svrhu pisanim putem ne imenuje koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II) ili ako vezano za odredbu iz članka 42. stavka 1. i stavak 2. ovoga Zakona radove ne obavlja naizmjenično sukladno pisanom sporazumu (članak 42. stavak 3. i stavak 4.). (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 9.000,00 kuna odgovorna osoba pravne osobe.

Članak 59.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj, koji je doveo do ozljede s težom posljedicom odnosno koji je učinjen drugi puta, poslodavac: 1) ako ne osnuje odbor zaštite na radu kao svoje savjetodavno tijelo za zaštitu na radu, za analiziranje stanja zaštite na radu i sl., te predlaganje mjera za poboljšanje zaštite na radu, provođenjem postupka obavješćivanja i savjetovanja iz članka 17. i članka 18. stavka 1. ovoga Zakona (članak 19. stavak 1., 2., 3. i 4.), 2) ako se odbor ne sastaje u rokovima i slučajevima predviđenim ovim Zakonom odnosno ako o svom radu ne vodi zapisnik (članak 19. stavak 5. i 6.), 3) ako nije poduzeo potrebne mjere zaštite od požara i spašavanja osoba na radu i drugih osoba, izradio plan evakuacije i spašavanja, odredio radnika koji će provoditi mjere, osigurao pozivanje odnosno omogućio postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanja sukladno posebnim propisima (članak 27. stavak 1.), 4) ako u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika po život i zdravlje osoba na radu i drugih osoba nije postupio sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 27. stavak 4.), 5) ako nije osposobio osobe na radu da u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje, kojoj su izložene ili bi mogle biti izložene, a o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu, mogu poduzeti mjere i provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi rizik otklonile ili smanjile (članak 27. stavak 5.), 6) ako osposobljavanje osoba na radu iz članka 27. stavka 5. ovoga Zakona ne obuhvaća upoznavanje osoba na radu s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine (članak 27. stavak 6.), 7) ako osoba na radu koja postupa u skladu s odredbom članka 27. stavka 5. ovoga Zakona, zbog takvog postupanja trpi štetne posljedice, osim u slučaju ako je postupala nemarno ili je propustila postupati uz dužnu pažnju (članak 27. stavak 7.), 8) ako nije organizirao i osigurao pružanje prve pomoći osobama na radu i drugim osobama u slučaju ozljede na radu ili iznenadne bolesti do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijama u zdravstvenu ustanovu (članak 28. stavak 1., 2. i 3.), 9) ako nije osigurao sredstva i opremu za pružanje prve pomoći odnosno ako nisu lako dostupni i označeni (članak 28. stavak 4.), 10) ako ne provodi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima (članak 29. stavak 1., 2., i 3.), 11) ako prikladnim mjerama ne provodi zabranu uzimanja alkoholnih pića odnosno ne sprječava zlouporabu sredstava ovisnosti na mjestu rada. (članak 30. stavak 1., 2. i 3.), 12) ako postupke nije uredio u pisanom obliku (članak 30. stavak 3. podstavak 4.), 13) ako ne osigura da na mjestu rada bude istaknuta odnosno dostupna procjena rizika, upute, pisani dokazi i zapisnici (članak 32. stavak 1.), 14) ako na mjestu rada nije postavio na vidljivo mjesto sigurnosne znakove, znakove za evakuaciju i spašavanje, upute i oznake za rukovanje radnom opremom, upute i oznake za rad s opasnim kemikalijama, biološkim agensima, izvorima zračenja i dr. (članak 32. stavak 2.), 15) ako radi osiguranja zdravstvenog nadzora primjerenog rizicima za sigurnost i zdravlje na radu kojima je izložen radnik, nije radniku jednom u tri godine, na njegov zahtjev osigurao zdravstveni pregled (članak 33. stavak 3.). (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna odgovorna osoba pravne osobe.

Članak 60.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj, koji je doveo do ozljede s težom posljedicom odnosno koji je učinjen drugi puta, koordinator zaštite na radu, ako ne koordinira primjenu načela zaštite na radu odnosno izvođenje radova sukladno propisima zaštite na radu (članak 41. stavak 3. i članak 42. stavak 5.)

Članak 61.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac: 1) ako u slučaju smrtne, skupne ili teške ozljede na radu, utvrđenog slučaja profesionalne bolesti, kao i nalaza nadležnog tijela kojim je utvrđen nedostatak u provedbi zaštite na radu, odmah po nastanku događaja odnosno po saznanju o težini ozljede ne izvijesti povjerenika za zaštitu na radu ili mu u roku od 72 sata o istom ne dostavi izvješće (članak 18. stavak 7.), 2) ako ne vodi evidencije odnosno ne čuva isprave, ne daje obavijesti, podatke, imenovanja i sl. sukladno propisima zaštite na radu (članak 31. stavak 1.), 3) ako ne vodi evidenciju ozljeda iz članka 34. stavka 2. ovoga Zakona (članak 31. stavak 2.), 4) ako ne obavijesti tijelo državne uprave nadležno za inspekcijski nadzor o skupnoj (dvije ili više ozlijeđene osobe neovisno o težini ozljede), teškoj ili smrtnoj ozljedi odmah po nastanku ozljede odnosno po saznanju o težini ozljede (članak 34. stavak 1.), 5) ako ne obavijesti tijelo državne uprave nadležno za inspekcijski nadzor o ozljedi na radu koja je za posljedicu imala izostanak osobe na radu s rada tri ili više dana (članak 34. stavak 2.), 6) ako obavlja radove na radilištima, a nije prijavio radilište tijelu državne uprave nadležnom za inspekcijski nadzor (članak 41. stavak 6.). (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna odgovorna osoba pravne osobe.