Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

0 komentara na cjelinu

Cjelina XIV - Prekršajne odredbe

Članak 54.

(1) Novčanom kaznom od 60.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba registrirana za poslove projektiranja: 1) ako u projektu građevina namijenjenih za rad nije primijenila propise zaštite na radu odnosno ako kao sastavni dio projekta sukladno odredbama ovoga Zakona nije izradila elaborat zaštite na radu koji obuhvaća i razrađuje način primjene propisa zaštite na radu u svakom pojedinačnom projektu kojim se daje tehničko rješenje (članak 41., stavak 1.) 2) ako kao glavni projektant ne provodi nadzor o primjeni zaštite na radu i prevenciji rizika na radu u projektu o građenju i korištenju građevine namijenjene za rad, te ako u tu svrhu ne imenuje koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta (koordinator I), sukladno podzakonskom propisu iz članka 42. stavka 7. ovoga Zakona (članak 41., stavak 2.).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna odgovorna osoba pravne osobe.
(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna glavni projektant odnosno projektant kao fizička osoba.
(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna i investitor u svojstvu projektanta.