Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

4 komentara na cjelinu

Cjelina XIV - Prekršajne odredbe

Članak 57.

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj koji je doveo do ozljede s težom posljedicom odnosno koji je učinjen drugi puta, poslodavac:
1) ako nema izrađenu pisanu procjenu rizika odnosno ako procjena rizika ne odgovara postojećim rizicima ili nije dostupna osobama na radu na svakom mjestu rada (članak 13. stavak 1. i 2.),
2) ako na temelju procjene rizika ne primjenjuje pravila, mjere, postupke i aktivnosti za sprječavanje i smanjenje rizika (članak 13. stavak 3.),
3) ako pisana procjena rizika nije izrađena u skladu s propisima zaštite na radu (članak 13. stavak 5.),
4) ako je dopustio rad osobama na radu koje ne rade sukladno odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju njega, drugih propisa zaštite na radu, uputa poslodavca, odnosno proizvođača radne opreme, osobne zaštitne opreme i opasnih kemikalija, odnosno koje ne koriste propisanu osobnu zaštitnu opremu (članak 14. stavak 3.),
5) ako nije ugovorio ovisno o poslovima i broju osoba na radu obavljanje poslova zaštite na radu s jednim ili s više stručnjaka zaštite na radu odnosno ako sam ne obavlja poslove zaštite na radu ili ako u iznimnom slučaju nedostatka stručne osobe nije ugovorio obavljanje poslova zaštite na radu s pravnom osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova (članak 15. stavak 1. 2. i 3.),
6) ako stručnjaku zaštite na radu, u cilju ispunjavanja obveza, ne osigura potrebno vrijeme, opremu, pomoć drugog stručnog osoblja i uvjete za rad, odnosno ako ne osigura da ne bude stavljen u nepovoljniji položaj zbog obavljanja poslova zaštite na radu (članak 15. stavak 6.),
7) ako osobi na radu koja nije osposobljena za rad na siguran način nije sukladno odredbi članka 16. stavak 5. ovoga Zakona osigurao rad pod neposrednim nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način (članak 16. stavak 5.),
8) ako drugoj osobi nije osigurao neposredni nadzor radnika osposobljenog za rad na siguran način (članak 16. stavak 6.),
9) ako poslodavac odnosno njegov ovlašteni radnik nije osposobljen iz područja zaštite na radu ili ako se stručno ne usavršava iz područja zaštite na radu (članak 16. stavak 7.),
10) ako osposobljavanje osoba na radu, ovlaštenih radnika ili povjerenika za zaštitu na radu ne provede tijekom radnog vremena i o svom trošku (članak 16. stavak 8.),
11) ako ne omogući stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu o svom trošku (članak 16. stavak 9.),
12) ako ne obavijesti osobe na radu, povjerenika za zaštitu na radu, stručnjaka zaštite na radu, ovlaštenu pravnu osobu, ako je s njom ugovorio obavljanje poslova zaštite na radu i druge osobe o svim rizicima i promjenama koje bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje osoba na radu (članak 18. stavak 1.),
13) ako pisanim uputama ne osigura provedbu procesa rada u skladu s propisima zaštite na radu odnosno ako pisane upute nije dao osobama na radu i drugim osobama (članak 18. stavak 2.),
14) ako pisane upute o radnom okolišu odnosno sredstvima rada, opasnim kemikalijama, biološkim agensima, izvorima fizikalnih štetnosti ili dr., nisu istaknute na mjestima rada sukladno procjeni rizika (članak 18. stavak 3.),
15) ako nije osigurao da pristup mjestima rada na kojim se obavljaju poslovi s velikim rizicima, imaju samo osobe na radu koje su dobile pisane upute za rad na siguran način i osobnu zaštitnu opremu (članak 18. stavak 4.),
16) ako nije stručnjaku zaštite na radu odnosno povjereniku za zaštitu na radu učinio dostupnom odgovarajuću dokumentaciju (članak 18. stavak 5.),
17) ako najmanje svaka tri mjeseca pisanim putem ne izvijesti povjerenike za zaštitu na radu o stanju zaštite na radu (članak 18. stavak 6.),
18) ako ne osigura povjereniku za zaštitu na radu potrebno vrijeme i uvjete za nesmetano obnašanje te dužnosti, ako mu ne daje sve potrebne obavijesti ili ne omogući uvid u sve propise i isprave vezano za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu odnosno ako mu, tijekom obnašanja dužnosti, bez pristanka radničkog vijeća odnosno sindikalnog povjerenika koji ima prava i obveze radničkog vijeća otkaže ugovor o radu, ili ga na drugi način stavi u nepovoljniji položaj u odnosu na njegove dotadašnje uvjete rada ili u odnosu na ostale osobe na radu (članak 18. stavak 8.),
19) ako uvjete za nesmetano obnašanje dužnosti povjerenika za zaštitu na radu odnosno njihovog koordinatora, ne osigura sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti rada članova radničkih vijeća (članak 18. stavak 9.),
20) ako osobi na radu ne da pravovremeno upute o postupanju u slučaju nastanka neposrednog i ozbiljnog rizika po život i zdravlje, kojemu je izložena ili bi mogla biti izložena, kao i mogućim mjerama, koje je u tom slučaju potrebno poduzeti radi sprječavanja ili smanjivanja rizika (članak 18. stavak 10.),
21) ako nije osigurao da mjesta rada u uporabi budu u svakom trenutku sigurna, održavana, za rad prilagođena i u ispravnom stanju sukladno propisima zaštite na radu (članak 22. stavak 4.), 22) ako na mjestima rada i na sredstvima rada nije trajno na vidljivom mjestu postavio sigurnosne znakove ili kada sigurnosni znakovi nisu dovoljni za djelotvorno obavješćivanje,i nije na mjestu rada postavio pisane obavijesti i upute o uvjetima i načinu korištenja sredstava rada, opasnih kemikalija, bioloških agensa, izvora fizikalnih štetnosti ili dr. (članak 26. stavak 1. i 2.).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 4.000,00 do 6.000,00 kuna odgovorna osoba pravne osobe.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Stjepan on Kolovoz 17, 2012

" Novčanom kaznom od 30.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj koji je doveo do ozljede s težom posljedicom odnosno koji je učinjen drugi puta, poslodavac: "

Drugi puta? Tko ce i kako to brojati? Sudovi? Inspektori? Sto kada poslodavac ima vise lokacija ili pogona i ucini prekrsaj prvi puta u npr. Splitu, a drugi puta u Osijeku? Treci puta nije kaznjivo?

Uglavnom, jasno je da je formulacija "drugi puta" vrlo nejasna, rastezljiva i, u sustini, neprovediva. Umjesto "drugi puta" treba biti barem "drugi i svaki slijedeci put ma istoj adresi"

Janković on Kolovoz 20, 2012

" Novčanom kaznom od 30.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se ..... 21) ako nije osigurao da mjesta rada u uporabi budu u svakom trenutku sigurna, održavana, za rad prilagođena i u ispravnom stanju sukladno propisima zaštite na radu *(mjesta rada u uporabi)-valjda "sredstva" rada!!??? Ako povjerenik radnika ima zaštitnu mjeru u otkazivanju ugovora o radu bez pristanka radničkog vijeća odnosno sindikalnog povjerenika ectr... a kod velikog broja Poslodavaca, pa tako i kod moga je provedba mjere zaštite na radu zadnja rupa na svirali,ili ti, to je TROŠAK, kojeg u većini po njemu projecira stručnjak za zaštitu na radu zbog; (osposobljavanja svake vrste, ispitivanja strojeva-uređaja svake vrste, instalacija, ispitivanje radnog okoliša, razne emisije, znakovi, zaštitna sredstva i oprema i tako redom,a ktome obveze iz ZOP_a i Zaštite okoliša, opasni otpad i sl...), a negdje u ovom prijedlogu Zakona stoji da je za provođenje zaštite na radu odgovoran poslodavac (koji ima šolde) i stručnjak zaštite na radu zaposlen kod tog poslodavca, koji je prisiljen "žicat" određena sredstva kako bi proveo potrebne radnje iz zaštite na radu kod poslodavca -Nismo ravnopravni oko korištenja "šoldi" a dijelimo sudbinu u odgovornosti i ktome stručnjak bez da ima zaštitu kao povjerenik radnika u smislu otkazivanja ugovora, a pogotovo u koliko dođe do suda po inspekcijskom nadzoru -za Poslodavca je kriv strućnjak ZNR koji istog časa "leti" iz tvrtke drugom kozmičkom brzinom, i traži svoju zaštitu putem suda, tj. 10-15-20 god.

Sandra Telebec on Kolovoz 28, 2012

Slažem se u potpunosti sa Stjepanom. Tako bi i u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama moglo pisati: (1) Vozač koji vozi više od 50 km/h u naseljenom mjestu kazniti će se za prekršaj, ako je isti doveo do događaja sa težom posljedicom ili ako je isti počinjen drugi puta. (2) Vozač koji u tijeku vožnje prijeđe dvostruku punu crtu kazniti će se za prekršaj, ako je isti doveo do događaja sa težom posljedicom ili ako je isti počinjen drugi puta. (3) i tako dalje....

Smatra da ovaj dio "koji je doveo do ozljede s težom posljedicom odnosno koji je učinjen drugi puta" nikako ne može ostati u ovakvom obliku u kaznenim odredbama Zakona

Ovim ne mislim reći da inspektori moraju odmah kazniti poslodavca niti da mu ne mogu dati neki rok za ispunjenje neke obveze.

nemam vremena on Rujan 6, 2012

" Novčanom kaznom od 30.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj koji je doveo do ozljede s težom posljedicom odnosno koji je učinjen drugi puta, poslodavac: "

Ja zaista ne razumijem ovu odredbu zakona. Prvo, ako je prekršaj doveo do ozljede s težom posljedicom (uzročno posljedična veza) onda ide kaznena prijava. Drugo, "kazniti će se za prekršaj koji je učinjen drugi puta". Ovo je totalna nebuloza u praksi neprovediva i mislim da nije jasna niti onomu koji ju je napisao. Neću objašnjavati jer je sve objasnio Stjepan. Meni najveća enigma je zašto treći, četvrti i svaki slijedeći put kada se učini prekršaj isti nije kažnjiv.