Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

1 komentara na cjelinu

Cjelina XIV - Prekršajne odredbe

Članak 58.

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj koji je doveo do ozljede s težom posljedicom odnosno koji je učinjen drugi puta, poslodavac:
1) ako nije razradio tehnologiju rada odnosno skrbio da su radni postupci tako, pripremljeni i organizirani, te da se provode na način da se njima ne ugrožava sigurnost i zdravlje osoba na radu i drugih osoba (članak 23. stavak 1. i 2.),
2) ako nije planirao, pripremmio i provodio radne procese, tako da se ne ugrožava sigurnost i zdravlje osoba na radu i drugih osoba, uvažavajući pri tome najvišu moguću razinu zaštite od profesionalnih rizika sukladno propisima zaštite na radu (članak 23. stavak 1. i 2.),
3) ako nije osigurao zaštitu od fizikalnih, kemijskih ili bioloških štetnih djelovanja na mjestu rada sukladno propisima zaštite na radu ili posebnim propisima odnosno nije ispitao radni okoliš na mjestu rada na propisani način ili u propisanim rokovima ili odmah nakon što su nastali uvjeti odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno (članak 24.).
4) ako ne provodi zaštitu na radu na mjestima rada ugroženim eksplozivnom atmosferom sukladno propisima zaštite na radu i posebnim propisima (članak 27. stavak 8.),
5) ako izvođač radova koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova odnosno izvođač prije početka radova na radilištu ne izradi plan izvođenja radova (članak 41. stavak 5.),
6) ako obavlja radove na radilištu, a nije uredio radilište ili ne obavlja radove sukladno planu izvođenja radova odnosno propisima zaštite na radu (članak 41. stavak 6.),
7) ako pri obavljanju poslova na istom mjestu rada odnosno kada više poslodavaca dijeli mjesto rada ili kada na istom radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više poslodavaca odnosno drugih osoba (izvođača), uzimajući u obzir prirodu aktivnosti, ne provodi zaštitu na radu, ne koordinira svoje aktivnosti ili ne surađuje u primjeni sigurnosnih i zdravstvenih odredbi ovoga Zakona radi zaštite i prevencije od rizika na radu odnosno ne organizira rad ili ne osigura izvođenje radova tako da pri izvođenju radova ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje osoba na radu drugih poslodavaca i drugih osoba (članak 42. stavak 1.),
8) ako izvođač radova koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova ne usklađuje radove svih izvođača odnosno ako u tu svrhu pisanim putem ne imenuje koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II) ili ako vezano za odredbu iz članka 42. stavka 1. i stavak 2. ovoga Zakona radove ne obavlja naizmjenično sukladno pisanom sporazumu (članak 42. stavak 3. i stavak 4.).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 9.000,00 kuna odgovorna osoba pravne osobe.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Krešimir on Kolovoz 17, 2012

Sve prekršajne odredbe bi trebalo u ovom obliku napisati:

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac: 1) ako nije razradio tehnologiju rada odnosno skrbio da su radni postupci tako, pripremljeni i organizirani, te da se provode na način da se njima ne ugrožava sigurnost i zdravlje osoba na radu i drugih osoba (članak 23. stavak 1. i 2.), 2) 3. .. .. .Iznimno, poslodavac neće biti kažnjen ako propustom nije došlo do teže ozljede(posljedice) ili je propust učinjen prvi put, te ako je poslodavac u naređenom roku izvršio naredbu inspektora rada