Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

2 komentara na cjelinu

Cjelina XIV - Prekršajne odredbe

Članak 59.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj, koji je doveo do ozljede s težom posljedicom odnosno koji je učinjen drugi puta, poslodavac:
1) ako ne osnuje odbor zaštite na radu kao svoje savjetodavno tijelo za zaštitu na radu, za analiziranje stanja zaštite na radu i sl., te predlaganje mjera za poboljšanje zaštite na radu, provođenjem postupka obavješćivanja i savjetovanja iz članka 17. i članka 18. stavka 1. ovoga Zakona (članak 19. stavak 1., 2., 3. i 4.),
2) ako se odbor ne sastaje u rokovima i slučajevima predviđenim ovim Zakonom odnosno ako o svom radu ne vodi zapisnik (članak 19. stavak 5. i 6.),
3) ako nije poduzeo potrebne mjere zaštite od požara i spašavanja osoba na radu i drugih osoba, izradio plan evakuacije i spašavanja, odredio radnika koji će provoditi mjere, osigurao pozivanje odnosno omogućio postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanja sukladno posebnim propisima (članak 27. stavak 1.),
4) ako u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika po život i zdravlje osoba na radu i drugih osoba nije postupio sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 27. stavak 4.),
5) ako nije osposobio osobe na radu da u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje, kojoj su izložene ili bi mogle biti izložene, a o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu, mogu poduzeti mjere i provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi rizik otklonile ili smanjile (članak 27. stavak 5.),
6) ako osposobljavanje osoba na radu iz članka 27. stavka 5. ovoga Zakona ne obuhvaća upoznavanje osoba na radu s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine (članak 27. stavak 6.),
7) ako osoba na radu koja postupa u skladu s odredbom članka 27. stavka 5. ovoga Zakona, zbog takvog postupanja trpi štetne posljedice, osim u slučaju ako je postupala nemarno ili je propustila postupati uz dužnu pažnju (članak 27. stavak 7.),
8) ako nije organizirao i osigurao pružanje prve pomoći osobama na radu i drugim osobama u slučaju ozljede na radu ili iznenadne bolesti do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijama u zdravstvenu ustanovu (članak 28. stavak 1., 2. i 3.),
9) ako nije osigurao sredstva i opremu za pružanje prve pomoći odnosno ako nisu lako dostupni i označeni (članak 28. stavak 4.),
10) ako ne provodi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima (članak 29. stavak 1., 2., i 3.),
11) ako prikladnim mjerama ne provodi zabranu uzimanja alkoholnih pića odnosno ne sprječava zlouporabu sredstava ovisnosti na mjestu rada. (članak 30. stavak 1., 2. i 3.),
12) ako postupke nije uredio u pisanom obliku (članak 30. stavak 3. podstavak 4.),
13) ako ne osigura da na mjestu rada bude istaknuta odnosno dostupna procjena rizika, upute, pisani dokazi i zapisnici (članak 32. stavak 1.),
14) ako na mjestu rada nije postavio na vidljivo mjesto sigurnosne znakove, znakove za evakuaciju i spašavanje, upute i oznake za rukovanje radnom opremom, upute i oznake za rad s opasnim kemikalijama, biološkim agensima, izvorima zračenja i dr. (članak 32. stavak 2.),
15) ako radi osiguranja zdravstvenog nadzora primjerenog rizicima za sigurnost i zdravlje na radu kojima je izložen radnik, nije radniku jednom u tri godine, na njegov zahtjev osigurao zdravstveni pregled (članak 33. stavak 3.).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna odgovorna osoba pravne osobe.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

MARJANA on Kolovoz 20, 2012

TKO JE ODGOVORNA OSOBA?? S obzirom da se navodi i da je Stručnjak zaštite na radu Odgovorna osoba? Zar će Stručnjak zaštite na radu plaćati kazne poslodavcu??