Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

1 komentara na cjelinu

Cjelina XIV - Prekršajne odredbe

Članak 61.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac:
1) ako u slučaju smrtne, skupne ili teške ozljede na radu, utvrđenog slučaja profesionalne bolesti, kao i nalaza nadležnog tijela kojim je utvrđen nedostatak u provedbi zaštite na radu, odmah po nastanku događaja odnosno po saznanju o težini ozljede ne izvijesti povjerenika za zaštitu na radu ili mu u roku od 72 sata o istom ne dostavi izvješće (članak 18. stavak 7.),
2) ako ne vodi evidencije odnosno ne čuva isprave, ne daje obavijesti, podatke, imenovanja i sl. sukladno propisima zaštite na radu (članak 31. stavak 1.),
3) ako ne vodi evidenciju ozljeda iz članka 34. stavka 2. ovoga Zakona (članak 31. stavak 2.),
4) ako ne obavijesti tijelo državne uprave nadležno za inspekcijski nadzor o skupnoj (dvije ili više ozlijeđene osobe neovisno o težini ozljede), teškoj ili smrtnoj ozljedi odmah po nastanku ozljede odnosno po saznanju o težini ozljede (članak 34. stavak 1.),
5) ako ne obavijesti tijelo državne uprave nadležno za inspekcijski nadzor o ozljedi na radu koja je za posljedicu imala izostanak osobe na radu s rada tri ili više dana (članak 34. stavak 2.),
6) ako obavlja radove na radilištima, a nije prijavio radilište tijelu državne uprave nadležnom za inspekcijski nadzor (članak 41. stavak 6.).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna odgovorna osoba pravne osobe.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Željko Krmelić, univ.spec.aedif. on Listopad 30, 2012

CITAT: "6) ako obavlja radove na radilištima, a nije prijavio radilište tijelu državne uprave nadležnom za inspekcijski nadzor (članak 41. stavak 6.)." Za ovaj prekršaj nema potrebe novčano kažnjavati poslodavca u prekršaju. Dovoljno je da se tom poslodavcu zabrani rad na radilištu dok ne prijavi isto nadležnoj inspekciji i dok ne prođe rok od 8 radnih dana po prijavi radilišta kada može započeti izvođenje radova. Naravno da mora postojati mehanizam nadzora propisane mjere. Zastoj od 8 radnih dana na jednom radilištu u konačnici više košta nego novčana kazna za prekršaj.