Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

2 komentara na cjelinu

Cjelina XV - Prijelazne i završne odredbe

Članak 64.

(1) Ministar nadležan za rad donijet će propise iz članka 13. stavka 5., članka 15. stavka 7., članka 16. stavka 10., članka 24. stavka 5. i članka 51. stavka 5. ovoga Zakona u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Ministar nadležan za rad donijet će propise iz članka 11. stavka 4.,, članka 22. stavka 6., članka 24. stavka 6., članka 26. stavka 3., članka 27. stavka 9., članka 31. stavka 3., članka 41. stavka 7. i članka 42. stavka 7. ovoga Zakona u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Ministar nadležan za zdravstvo uz suglasnost ministra nadležnog za rad donijet će propis iz članka 20. stavka 4. ovoga Zakona u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(4) Ministar nadležan za zdravstvo uz suglasnost ministra nadležnog za rad donijet će propise iz članka 12. stavka 7. i članka 28. stavka 5. ovoga Zakona u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(5) Do dana stupanja na snagu propisa iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, u dijelu u kojemu nisu u suprotnosti s ovim Zakonom, primjenjivat će se: 1) Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu („Narodne novine“, broj 56/83), 2) Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“, broj 5/84), 3) Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore („Narodne novine“, broj 6/84,) 4) Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu („Narodne novine“, broj 52/84), 5) Pravilnik o izradi procjene opasnosti („Narodne novine“, broj 48/97, 114/02, 126/03 i 144/09), 6) Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu („Narodne novine“, broj 114/02 i 126/03), 7) Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu („Narodne novine“, broj 114/02 i 29/05), 8) Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način („Narodne novine“, broj 114/02 i 126/03),
9) Pravilnik o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu („Narodne novine“, broj 114/02 i 126/03),
10) Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima („Narodne novine“, broj 114/02, 131/02 i 126/03),
11) Pravilnik o programu, sadržaju i načinu provjere znanja poslodavaca ili njihovih ovlaštenika iz područja zaštite na radu („Narodne novine“, broj 69/05),
12) Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Narodne novine“, broj 51/08).
(6) Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a do stupanja na snagu novih propisa, u dijelu u kojemu nisu u suprotnosti s ovim Zakonom, primjenjivati će se: 1) Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi („Službeni list“, broj 34/68),
2) Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“, broj 3/84 i 55/85),
3) Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta („Narodne novine“, broj 49/86),
4) Pravilnik o zaštiti na radu pri radu s tvarima koje sadrže poliklorirane bifenile, poliklorirane naftalene i poliklorirane terfenile („Narodne novine“, broj 7/89),
5) Pravilnik o sigurnosnim znakovima („Narodne novine“, broj 29/05),
6) Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta („Narodne novine“, broj 42/05),
7) Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom („Narodne novine“, broj 69/05),
8) Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava („Narodne novine“, broj 39/06),
9) Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom („Narodne novine“, broj 39/06 i 106/07),
10) Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu kod površinskih i podzemnih rudarskih radova („Narodne novine“, broj 40/07),
11) Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu („Narodne novine“, broj 40/07),
12) Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu („Narodne novine“, broj 40/07),
13) Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima („Narodne novine“, broj 40/07),
14) Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme („Narodne novine“, broj 21/08),
15) Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu („Narodne novine“, broj 46/08),
16) Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu („Narodne novine“, broj 155/08),
17) Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu („Narodne novine“, broj 155/08),
18) Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu („Narodne novine“, broj 155/08),
24) Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima („Narodne novine“, broj 13/09),
25) Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita („Narodne novine“, broj 101/09 i 40/10),
26) Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom („Narodne novine“, broj 116/10). (7) Šest mjeseci nakon stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti: 1) Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu („Službeni list“, broj 16/47, 18/47 i 36/50), 2) Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u kudjeljarama („Službeni list“, broj 46/47), 3) Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u grafičkim poduzećima („Službeni list“, broj 56/47), 4) Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama na radovima pri kemijsko-tehnološkim procesima („Službeni list“, broj 55/50 osim odredbe članka 86.), 5) Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u crnoj metalurgiji („Službeni list“, broj 7/55), 6) Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri ronilačkim radovima („Službeni list“, broj 36/58), 7) Pravilnik o zaštiti na radu pri termičkom obrađivanju legura lakih metala u kupaonicama s nitratnim solima („Službeni list“, broj 48/65),
8) Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prijevozu motornim vozilima („Službeni list“, broj 55/65),
9) Pravilnik o zaštiti na radu s uređajima za ukrcavanje i iskrcavanje tereta na morskim brodovima i plovilima unutarnje plovidbe („Službeni list“, broj 32/66),
10) Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje, pranje ili čišćenje metalnih dijelova i predmeta od drugog materijala („Službeni list“, broj 23/67),
11) Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu („Službeni list“, broj 42/68 i 45/68),
12) Pravilnik o posebnim mjerama i normativima zaštite na radu pri preradi i obradi kože i krzna i otpadaka kože („Službeni list“, broj 47/70).
13) Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama („Narodne novine“, broj 11/84 i 7/89),
14) Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu („Narodne novine“, broj 10/86),
15) Pravilnik o zaštiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina („Narodne novine“, broj 10/86),
16) Pravilnik o zaštiti na radu pri proizvodnji i preradi teških i lakih obojenih metala i njihovih legura („Narodne novine“, broj 10/86),
17) Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala („Narodne novine“, broj 49/86),
18) Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima („Narodne novine“, broj 47/02).

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Marin on Kolovoz 23, 2012

Ukoliko ministri odnosno nadležna navedena ministarstva ne donesu navedene propise u navedenim rokovima sankcije su im??? Kazne su im??? Može se tako u Zakon napisat ŠTO GOD sa bilo kojim rokom!

Sandra Telebec on Kolovoz 28, 2012

Tako je. Smatram vrlo neozbiljnim najaviti da će se u roku od 30 dana donijeti čitav niz pravilnika. To se jedva može stići kada bi netko iz glave odmah ukucao pravilnike, isprintao i poslao u proceduru.