Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

0 komentara na cjelinu

Cjelina XV - Prijelazne i završne odredbe

Članak 66.

Ovaj Zakon će se objaviti u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine.