Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

294 komentara na cjelinu

Cjelina II - Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje zaštita na radu osoba na radu i drugih osoba, provođenje pravila, mjera, postupaka i aktivnosti za unaprjeđivanje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, osniva Zavod za zaštitu na radu i utvrđuje njegova djelatnost i upravljanje. (2) U cilju unaprjeđivanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu propisuju se opća načela sprječavanja rizika na radu, zaštite zdravlja, pravila za uklanjanje čimbenika rizika, informiranja, osposobljavanja, obavješćivanja i savjetovanja radnika i njihovih predstavnika s poslodavcima i njegovim ovlaštenim radnicima, kao i opće smjernice za njihovu primjenu. (3) Ovim se Zakonom propisuju i dodatni uvjeti zaštite posebno osjetljivih skupina osoba na radu od za njih specifičnih rizika. (4) Ovaj Zakon i njegovi provedbeni propisi propisuju minimalne zahtjeve zaštite na radu, ali ne utječu na primjenu povoljnije zaštite na radu, ako je ta povoljnija zaštita propisana zakonom, drugim propisom odnosno kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu. (5) Zaštita na radu je od javnog interesa. (6) Izrazi koji se u ovom Zakonu koriste za fizičke osobe u muškom rodu, su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola. (7) Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu s aktima Europske unije i to: 1) Direktivom Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. godine o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL. L. 183 od 29.06.1989.) 2) Direktivom Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. godine o provođenju mjera za poboljšanje sigurnosti i zdravlja trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje na radnom mjestu (deseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavak 1. Direktive 89/391/EEZ – SL. L. 348 od 28.11.1992.)

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na sve djelatnosti i aktivnosti u kojima osobe na radu odnosno druge osobe obavljaju poslove za poslodavca. (2) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se prilikom obavljanja pojedinih poslova na koje se zbog njihovih posebnosti i neizbježne proturječnosti s odredbama ovog Zakona isti na njih ne može u cijelosti primijeniti, kao što su poslovi vojnih aktivnosti oružanih snaga, policijski poslovi zaštite osoba i imovine te održavanja i uspostavljanja javnog reda i mira. (3) Zaštita na radu za obavljanje poslova iz stavka 2. ovoga članka uređuje se posebnim propisima. (4) Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na kućnu poslugu.

Članak 3.

(1) Ovaj Zakon određuje sudionike, njihova prava, obveze i odgovornosti u provođenju zaštite na radu. (2) Prava, obveze i odgovornosti u provođenju zaštite na radu mogu biti uređeni na izravan i neizravan način i drugim propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca i ugovorom o radu ili drugim aktom poslodavca.

Članak 4.

Pojmovi korišteni u ovome Zakonu imaju sljedeće značenje: 1) Poslodavac je fizička ili pravna osoba za koju poslove obavlja osoba na radu ili druga osoba, a poslodavac je i samozaposlena osoba kada obavlja radove na radilištu odnosno poslove s velikim rizicima. 2) Osoba na radu je radnik (fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja poslove za poslodavca), ustupljeni radnik prema općem propisu o radu, naučnik, učenik odnosno student na praksi, osoba na stručnom osposobljavanju za rad, osoba koja rad obavlja za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere, volonter te učenik, student odnosno druga osoba koja rad obavlja povremeno. 3) Druga osoba je osoba koja se po bilo kojem osnovu rada nalazi na mjestu rada (kao npr. poslovni suradnik i slično). 4) Zaštita na radu je sustav pravila, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unaprjeđuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, u cilju sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u svezi s radom, materijalnih šteta i poboljšanja uvjeta rada. 5) Preventiva su planirane odnosno poduzete mjere u svim radnim procesima kod poslodavca s ciljem sprječavanja ili smanjenja rizika na radu. 6) Rizik je umnožak vjerojatnosti nastanka štetnog ili opasnog događaja i štetnosti toga događaja (posljedice). 7) Sredstva rada su: - građevine namijenjene za rad s pripadajućim instalacijama, uređajima i opremom - površine na kojima se i s kojih se obavlja rad i po kojima se kreću osobe na radu i druge osobe izvan građevina, - prometna sredstva i - radna oprema. 8) Mjesto rada je svako mjesto gdje osobe na radu i druge osobe obavljaju poslove za poslodavca kao i svaki prostor odnosno prostorija koju koristi poslodavac za obavljanje poslova odnosno do kojih osobe na radu i druge osobe imaju pristup tijekom rada.
9) Radni okoliš su fizikalni, kemijski i biološki čimbenici na mjestu rada. 10) Stručnjak zaštite na radu je osoba koju je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu i koja ispunjava propisane uvjete za obavljanje tih poslova. 11) Povjerenik za zaštitu na radu je osoba izabrana ili imenovana u skladu s ovim Zakonom i zastupa interese osoba na radu na području zaštite na radu. 12) Ovlašteni radnik je radnik kojemu je neovisno o drugim ugovorenim poslovima, poslodavac ugovorom o radu odnosno drugim pisanim aktom potpisanim od strane poslodavca i radnika kojemu se ovlaštenje daje, dao ovlaštenja za provedbu zaštite na radu. 13) Poslovi s velikim rizicima su poslovi za čije su ugovaranje i obavljanje ovim Zakonom propisani posebni uvjeti. 14) Posebno osjetljive skupine osoba na radu su maloljetnici, trudnice, osobe koje su nedavno rodile ili doje te osobe kod kojih postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredni rizik od nastanka invalidnosti sukladno posebnom propisu. 15) Radilište je privremeno ili pokretno mjesto rada kao što je gradilište, šumarsko radilište, gradnja broda, kao i privremeni radovi na održavanju, rušenju i popravcima, poljoprivredni radovi i radovi na istraživanju i iskorištavanju mineralnih sirovina. 16) Opasne kemikalije su tvari i smjese sukladno posebnom propisu. 17) Biološki agensi su mikroorganizmi, uključujući i genetski modificirane, stanične kulture i čovječji endoparaziti, koji su u mogućnosti uzrokovati bilo kakvu zarazu, alergiju ili trovanje. 18) Eksplozivna atmosfera je smjesa zraka sa zapaljivim plinom, parom, maglicom i prašinom pri atmosferskim uvjetima, u kojoj se nakon početnog paljenja, proces gorenja prenosi na cijelu smjesu.