Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

0 komentara na cjelinu

Cjelina II - Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje zaštita na radu osoba na radu i drugih osoba, provođenje pravila, mjera, postupaka i aktivnosti za unaprjeđivanje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, osniva Zavod za zaštitu na radu i utvrđuje njegova djelatnost i upravljanje.
(2) U cilju unaprjeđivanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu propisuju se opća načela sprječavanja rizika na radu, zaštite zdravlja, pravila za uklanjanje čimbenika rizika, informiranja, osposobljavanja, obavješćivanja i savjetovanja radnika i njihovih predstavnika s poslodavcima i njegovim ovlaštenim radnicima, kao i opće smjernice za njihovu primjenu.
(3) Ovim se Zakonom propisuju i dodatni uvjeti zaštite posebno osjetljivih skupina osoba na radu od za njih specifičnih rizika.
(4) Ovaj Zakon i njegovi provedbeni propisi propisuju minimalne zahtjeve zaštite na radu, ali ne utječu na primjenu povoljnije zaštite na radu, ako je ta povoljnija zaštita propisana zakonom, drugim propisom odnosno kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu.
(5) Zaštita na radu je od javnog interesa.
(6) Izrazi koji se u ovom Zakonu koriste za fizičke osobe u muškom rodu, su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.
(7) Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu s aktima Europske unije i to: 1) Direktivom Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. godine o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL. L. 183 od 29.06.1989.) 2) Direktivom Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. godine o provođenju mjera za poboljšanje sigurnosti i zdravlja trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje na radnom mjestu (deseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavak 1. Direktive 89/391/EEZ – SL. L. 348 od 28.11.1992.)