Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

22 komentara na cjelinu

Cjelina II - Opće odredbe

Članak 4.

Pojmovi korišteni u ovome Zakonu imaju sljedeće značenje:
1) Poslodavac je fizička ili pravna osoba za koju poslove obavlja osoba na radu ili druga osoba, a poslodavac je i samozaposlena osoba kada obavlja radove na radilištu odnosno poslove s velikim rizicima.
2) Osoba na radu je radnik (fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja poslove za poslodavca), ustupljeni radnik prema općem propisu o radu, naučnik, učenik odnosno student na praksi, osoba na stručnom osposobljavanju za rad, osoba koja rad obavlja za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere, volonter te učenik, student odnosno druga osoba koja rad obavlja povremeno.
3) Druga osoba je osoba koja se po bilo kojem osnovu rada nalazi na mjestu rada (kao npr. poslovni suradnik i slično).
4) Zaštita na radu je sustav pravila, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unaprjeđuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, u cilju sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u svezi s radom, materijalnih šteta i poboljšanja uvjeta rada.
5) Preventiva su planirane odnosno poduzete mjere u svim radnim procesima kod poslodavca s ciljem sprječavanja ili smanjenja rizika na radu.
6) Rizik je umnožak vjerojatnosti nastanka štetnog ili opasnog događaja i štetnosti toga događaja (posljedice).
7) Sredstva rada su: – građevine namijenjene za rad s pripadajućim instalacijama, uređajima i opremom – površine na kojima se i s kojih se obavlja rad i po kojima se kreću osobe na radu i druge osobe izvan građevina, – prometna sredstva i – radna oprema.
8) Mjesto rada je svako mjesto gdje osobe na radu i druge osobe obavljaju poslove za poslodavca kao i svaki prostor odnosno prostorija koju koristi poslodavac za obavljanje poslova odnosno do kojih osobe na radu i druge osobe imaju pristup tijekom rada.
9) Radni okoliš su fizikalni, kemijski i biološki čimbenici na mjestu rada. 10) Stručnjak zaštite na radu je osoba koju je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu i koja ispunjava propisane uvjete za obavljanje tih poslova.
11) Povjerenik za zaštitu na radu je osoba izabrana ili imenovana u skladu s ovim Zakonom i zastupa interese osoba na radu na području zaštite na radu.
12) Ovlašteni radnik je radnik kojemu je neovisno o drugim ugovorenim poslovima, poslodavac ugovorom o radu odnosno drugim pisanim aktom potpisanim od strane poslodavca i radnika kojemu se ovlaštenje daje, dao ovlaštenja za provedbu zaštite na radu.
13) Poslovi s velikim rizicima su poslovi za čije su ugovaranje i obavljanje ovim Zakonom propisani posebni uvjeti.
14) Posebno osjetljive skupine osoba na radu su maloljetnici, trudnice, osobe koje su nedavno rodile ili doje te osobe kod kojih postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredni rizik od nastanka invalidnosti sukladno posebnom propisu.
15) Radilište je privremeno ili pokretno mjesto rada kao što je gradilište, šumarsko radilište, gradnja broda, kao i privremeni radovi na održavanju, rušenju i popravcima, poljoprivredni radovi i radovi na istraživanju i iskorištavanju mineralnih sirovina.
16) Opasne kemikalije su tvari i smjese sukladno posebnom propisu.
17) Biološki agensi su mikroorganizmi, uključujući i genetski modificirane, stanične kulture i čovječji endoparaziti, koji su u mogućnosti uzrokovati bilo kakvu zarazu, alergiju ili trovanje.
18) Eksplozivna atmosfera je smjesa zraka sa zapaljivim plinom, parom, maglicom i prašinom pri atmosferskim uvjetima, u kojoj se nakon početnog paljenja, proces gorenja prenosi na cijelu smjesu.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

vinko on Kolovoz 6, 2012

6)Rizik je umnožak vjerojatnosti nastanka štetnog ili opasnog događaja i štetnosti toga događaja (posljedice).

6)Rizik je umnožak procjenjene vjerojatnosti nastanka štetnog ili opasnog događaja i procjenjene štetnosti tog događaja (posljedice)

ljiljana Ivić on Kolovoz 7, 2012

1) Što ovo znači, da samozaposlena osoba koja obavlja poslove koji nisu na radilištu i koji nisu poslovi s velikim rizicima nije poslodavac? 3) u stavak 3 dodati: .... (... poslovni suradnik, korisnici usliuga i slično), 16) U zakonu o kemikalijama se govori o pripravcima a ne smjesama, termine treba uskladiti a ne da svaki zakon ima svoje termine. Moje mišljenje je da ne treba koristiti termin posebnim propisima nego propisima iz područja … , Treba definirati što je ozljeda na radu, što je smrtna ozljeda na radu te odrediti period u kojem će se smatrati da je ozljeda završila sa smrtnim ishodom.

Apavlov on Kolovoz 7, 2012

Komentar članka 4. Definicija mjesta rada je preširoka i neprecizna te se može svakako tumačiti. To je u vezi sa kasnijim člancima (naročito članak 32) pozivate se da na svakom mjestu rada moraju biti upute, procjene rizika, atesti instalacija i radnog okoliša, svjedodžbe o osposobljenosti svakog radnika na tom radnom mjestu i sl. te sva sila druge dokumentacije, a zaboravlja se da sva radna mjesta nisu uredska - zamislite samo za primjer trgovkinju koja slaže robu na policu ili ronioca koji zavaruje nešto pod vodom - koliko su to različita radna mjesta (hoćemo li upute za siguran rad roniocu zalijepiti na masku za ronjenje ? a trgovkinji na policu u trgovini?) Molim ako se koristi ovako široka definicija, korigirati članke koji se kasnije koriste ovom formulacijom mjesta rada.

Kristijan on Kolovoz 8, 2012

Nadam se da će u konačnoj verziji Zakona zaživjeti odredba da samozaposlena osoba (bilo obrtnik, bilo direktor d.o.o.-a) ukoliko je jedina zaposlena u svom obrtu ili d.o.o.-u nema obavezu osposobljavanja iz zaštite na radu i izradu procjene opasnosti. Nadam se da stavka 1) ide u tom smjeru: "1) Poslodavac je fizička ili pravna osoba za koju poslove obavlja osoba na radu ili druga osoba, a poslodavac je i samozaposlena osoba kada obavlja radove na radilištu odnosno poslove s velikim rizicima".

Srećko Tot on Kolovoz 11, 2012

Poslodavac je fizička ili pravna osoba za koju poslove obavlja osoba na radu ili druga osoba, a poslodavac je i samozaposlena osoba kada obavlja rad. (Svi koji su s osnova rada osigurani kod HZZO-a i koji su dužni uplaćivat u mirovinski sustav.)

Zaštitu na radu trebaju provoditi i samozaposlene osobe, obrtnik koji sam radi, direktor u trgovačkom društvu koji sam radi, samostalni poljoprivrednici i sl. U slučaju ozljeda zbog ne provođenja pravila zaštite na radu dolaze na teret cjelokupnog društva, pa je valjda u interesu da svi provode zaštitu na radu i da bude što manje ozljeda.

Dalibor on Kolovoz 16, 2012

Slažem se sa 1. komentarom. Na raznim skupovima često se postavljalo pitanje što je teža ozljeda? Klasifikaciju ozljede ponekad ne znaju ni sami specijalisti prilikom obrade ozlijeđenog, a same procedure uslijed nastanka istih i moguće sankcije se bitno razlikuju. Nadalje, ako su to isključivo dani bolovanja, kako ću znati u startu da se zdravstveno stanje ozlijeđenog neće zakomplicirati i da će zbog oporavka (terapije)provesti koji dan duže kod kuće, dok Vas sutradan ili za godinu dana posjeti inspektor zato što težu ozljedu niste prijavili na vrijeme!?

Predrag Stamenković, dipl.ing.sig. on Kolovoz 16, 2012

Članak 4. Stavak 12. Ovlašteni radnik je radnik kojemu je neovisno o drugim ugovorenim poslovima, poslodavac ugovorom o radu odnosno drugim pisanim aktom potpisanim od strane poslodavca i radnika kojemu se ovlaštenje daje, „dao ovlaštenja za provedbu zaštite na radu“.
Treba stajati: dao ovlaštenja za provedbu pravila zaštite na radu u okviru svog djelokruga rada.

vinko on Kolovoz 18, 2012

Mjesto rada! Zamislite, operatori pokretnih komunikacija su izgradili u RH cca 3000 antenskih stupova koji su prema Zakonu, mjesta rada.A poslovi na tim mjestima rada spadaju u vrlo opasne poslove. Dajte prijedlog, na koji će se način izraditi Procjena opasnosti za ta mjesta rada?

vinko on Kolovoz 18, 2012

Radilište su i poljoprivredni radovi?! Kao berba grožđa i jabuka ili oranje ? Dali i za ovo radilište vrijedi da se mora imenovati koordinator I i II?? Ovo niže je iz Directive EU (a) «privremena ili pokretna gradilišta» (u daljnjem tekstu: «gradilišta) znači svako gradilište na kojemu se izvode građevinski radovi , niskogradnja ili visokogradnja;

Darko on Kolovoz 20, 2012

Vezano na stavak 1,2 i 3. članka 4.

Treba definirati što je Vlasnik pravne osobe kada je zaposlen u svom društvu temeljem ugovora o radu. citat stavka 1.: Poslodavac je fizička ili pravna osoba za koju poslove obavlja osoba na radu ili druga osoba... citat stavka 2.: Osoba na radu je radnik (fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja poslove za poslodavca)

Vlasnik društva (poslodavac) kad je u zaposlen u svom društvu temeljem ugovora o radu (osoba na radu).

Ovo treba bolje definirati!.

Kako će se postupati u tom slučaju. Ima dosta različitosti po tom pitanju u ovom trenutku na tržištu rada.

Darko on Kolovoz 20, 2012

Dodatak na moj prethodni post je i članak 12

12) Ovlašteni radnik je radnik kojemu je neovisno o drugim ugovorenim poslovima, poslodavac ugovorom o radu odnosno drugim pisanim aktom potpisanim od strane poslodavca i radnika kojemu se ovlaštenje daje, dao ovlaštenja za provedbu zaštite na radu.

Odnosi se na definiciju poslodavac - osoba na radu-ovlaštena osoba poslodavca.

Što kada su potpisnici akta od strane poslodavca i od strane radnika ista osoba. Tko koga zastupa i vodi brigu o potrebama zaštite na radu.

Svakako bolje obratiti definiciju stavka 1 i 2 u slučaju kada je odgovorna osoba društva zaposlena temeljem ugovora o radu u tom istom društvu.

Marin on Kolovoz 23, 2012

Definirano je tko je Poslodavac, tko je osoba na radu, tko je Povjerenik, tko je ovlašteni radnik... A tko je stručnjak zaštite na radu?

Borivoj Žmegač on Kolovoz 24, 2012

U ovom članku uvodi se pojam poslodavca - samozaposlene osobe s ciljem da se poslodavci koji ne rade poslove s velikim rizicima te ne zapošljavaju druge osobe oslobode obveze provođenja Zakona o zaštiti na radu. Smatram da to rješenje nije dobro jer takvim načinom se poslodavci destimuliraju da zapošljavaju druge osobe, a onima koji zapošljavaju jednog ili dva radnika daje se poticaj da ih otpuste i na taj način se riješe i odgovornosti i obaveza. Takvo rješenje direktno utječe na smanjivanje broja zaposlenosti u zemlji te može imati izrazito štetne gospodarske učinke. Nevjerojatna je činjenica da takav prijedlog zakona dolazi iz Ministarstva rada, ministarstva čija bi zadaća trebala biti povećanje broja zaposlenih.

Stjepan1 on Kolovoz 26, 2012

ČLANAK POSLODAVAC-ZAPOSLENIK

Ne treba se u Zakonu služiti kompliciranim definicijama jer se konkretno zna tko je poslodavac a tko zaposlenik. Druge osobe na radu- imaju po zakonu i druge regule pa ih kao takve treba dodatno odrediti ali ne u Zakonu već u drugim podzakonskim propisima. Isto tako i Samozaposlenu osobu ne treba tretirati u samom Zakonu već po pitanju iste stvari regulirati u podzakonskim propisima jer isti ako je angažiran od strane firme kao kooperant na temelju ugovora o izvođenju radova, ima obveze da ispuni sve odredbe ovog Zakona kao i zaposlenik kojeg je firma angažirala ugovorom o radu a o ispravnost sredstva rada kao ispravnosti radnog postupka propisano je tko brine.

Branko Nenadić dipl.inž. (član ASSE) on Kolovoz 26, 2012

Vezano za st.6 čl. 4 predlaže se: "Rizik je umnožak VELIČINE OPASNOSTI i VJEROVATNOSTI nastanka štetnog događaja Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje PREOSTALI rizik nakon primjene osnovnih i posebnih pravila ZNR Nigdje se ne spominje ali nemoguće je da se procjena rizika radi na objektima strojevima koji su u radu a nemaju odgovarajuću propisanu dokumentaciju o ispravnosti ili da radnici nemaju zdravstvene preglede , da nemaju osobna zašttna sredstva radi korištenja, ispite za rad na siguran način.

Ana on Kolovoz 28, 2012

Poslodavac je i svaka samozaposlena osoba, bez obzira radi li na gradilištu ili ne!!!! Kad uplaćujemo u mirovinski i zdravstveni sustav nitko nas ne pita radimo li opasan ili neopasan posao, tu se slažem sa gdinom. Totom. Također, ne smatram da je neki posao manje opasan ako ga obavlja sam direktor (kao samozaposlena osoba) a ne njegov radnik. Prema tome, provođenje i primjena odredbi Zakona o zaštiti na radu treba se odnositi na sve poslodavce (i one koji su samozaposleni, i one koji zapošjavaju radnike).

nemam vremena on Rujan 6, 2012

Smatram da bi pojam ovlaštenog radnika iz stavka 12. ovog članka ( Ovlašteni radnik je radnik kojemu je neovisno o drugim ugovorenim poslovima, poslodavac ugovorom o radu odnosno drugim pisanim aktom potpisanim od strane poslodavca i radnika kojemu se ovlaštenje daje, dao ovlaštenja za provedbu zaštite na radu) trebalo uskladiti sa opisom iz članka 14.stavak 2.(Poslodavac može u pisanom obliku utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu, te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenih radnika ...) tj. u nastavku pojma ovlašteni radnik trebalo bi dodati "i kojemu je poslodavac u pisanom obliku propisao prava, obveze i odgovornosti.

Željko Krmelić, univ.spec.aedif. on Rujan 17, 2012

U pojmovniku ne postoji objašnjenje riječi INVESTITOR. PRIJEDLOG: „Investitor je fizička ili pravna osoba u čije ime se izvode radovi građenja, rekonstrukcije, održavanja i uklanjanja građevine i opreme.“ OBRAZLOŽENJE: Dosadašnja praksa je pokazala da naručitelji radova remonta i kapitalnog održavanja, pri čemu se izvode radovi s popisa posebno opasnih radova, koji traju duže od 5 radnih dana, s više izvođača radova, sebe ne smatraju investitorom, te sve propisane obaveze prebacuju na izvođače radova. Pojmovi građenje, rekonstrukcija, održavanje, uklanjanje i oprema definirani su u pojmovniku Zakona o prostornom uređenju i gradnji.