Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

294 komentara na cjelinu

Cjelina III - Pravila zaštite na radu

Članak 5.

Zaštita na radu kao organizirano djelovanje uključuje osobito: 1) pravila pri projektiranju i izradi sredstava rada, 2) pravila pri uporabi, održavanju, pregledu i ispitivanju sredstava rada, 3) pravila koja se odnose na osobe na radu te prilagodbu procesa rada njihovom spolu, dobi, fizičkim i psihičkim sposobnostima, 4) načine i postupke osposobljavanja i obavješćivanja osoba na radu i poslodavaca sa svrhom postizanja odgovarajuće razine zaštite na radu,
5) načine i postupke suradnje poslodavca i osoba na radu, predstavnika radnika i udruga te državnih ustanova i tijela, 6) zabranu od dovođenja u nepovoljniji položaj osoba na radu zbog aktivnosti poduzetih na području zaštite na radu, 7) opća načela sprječavanja rizika na radu u cilju uklanjanja čimbenika rizika i nezgoda.

Članak 6.

(1) Zaštita na radu je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa, a ostvaruje se primjenom osnovnih, posebnih i priznatih pravila zaštite na radu. (2) Preventivne mjere moraju biti uključene u sve radne procese poslodavca i u organizaciju rada i upravljanja te osiguravati najveću moguću razinu zaštite na radu. (3) Troškove provođenja zaštite na radu snosi poslodavac odnosno njezino provođenje ne smije teretiti osobe na radu.

Članak 7.

Pri obavljanju poslova prvenstveno se primjenjuju osnovna pravila zaštite na radu koja sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a osobito: 1) opskrbljenost zaštitnim napravama i uređajima, 2) zaštitu od udara električne struje, 3) sprječavanje nastanka požara i eksplozije, 4) osiguranje stabilnosti građevina u odnosu na statička i dinamička opterećenja, 5) osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora, 6) osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju osoba na radu i drugih osoba, 7) osiguranje čistoće, 8) osiguranje potrebne temperature i vlažnosti zraka i ograničenja brzine strujanja zraka, 9) osiguranje potrebne rasvjete, 10) zaštitu od buke i vibracija, 11) zaštitu od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja, 12) zaštitu od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnih djelovanja, 13) zaštitu od elektromagnetskog i ostalog zračenja, 14) osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu.

Članak 8.

(1) Ako se rizici za sigurnost i zdravlje osoba na radu ne mogu ukloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu iz članka 7. ovoga Zakona, primjenjuju se posebna pravila zaštite na radu koja se odnose na osobe na radu i na način obavljanja radnog postupka. (2) Posebna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve u pogledu dobi, spola, završenog stručnog obrazovanja i drugih oblika osposobljavanja i usavršavanja za rad, zdravstvenog stanja, psihičkih i fizičkih sposobnosti, kojima moraju udovoljavati osobe na radu pri obavljanju poslova s velikim rizicima. (3) Posebna pravila zaštite na radu, osim zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, sadrže i: 1) obvezu i način korištenja odgovarajuće osobne zaštitne opreme, 2) posebne postupke pri uporabi odnosno izloženosti fizikalnim štetnostima, opasnim kemikalijama, odnosno biološkim agensima, 3) obvezu postavljanja sigurnosnih znakova kojima se daje informacija ili uputa, 4) upute o radnim postupcima i načinu izvođenja poslova, 5) postupak s ozlijeđenom ili oboljelom osobom do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijama u zdravstvenu ustanovu.

Članak 9.

(1) Ovim Zakonom i njegovim provedbenim propisima propisani su minimalni zahtjevi zaštite na radu, a poslodavac može u pisanom aktu iz članka 14. stavak 2. ovoga Zakona utvrditi i više zahtjeve u provedbi zaštite na radu radi sprečavanja nastanaka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti te ostalih štetnih posljedica za osobe na radu i druge osobe. (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se ona pravila koja su povoljnija za sigurnost i zaštitu zdravlja osoba na radu i drugih osoba. (3) Ako ne postoje propisana pravila zaštite na radu, primjenjuju se priznata pravila zaštite na radu, koja podrazumijevaju norme, pravila iz stranih propisa ili u praksi provjerene načine, pomoću kojih se rizici na radu otklanjaju ili smanjuju i kojima se sprječava nastanak ozljeda na radu, profesionalnih bolesti te ostalih štetnih posljedica za osobe na radu i druge osobe.

Članak 10.

(1) Podzakonske propise zaštite na radu donosi ministar nadležan za rad odnosno ministar nadležan za zdravstvo uz suglasnost ministra nadležnog za rad. (2) Podzakonske propise koji se odnose na zdravstvenu zaštitu na radu donosi ministar nadležan za zdravstvo. (3) Podzakonske propise zaštite na radu u aktivnostima iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona, provedbenim propisima propisuju nadležni ministri, uz suglasnost ministra nadležnog za rad i ministra nadležnog za zdravstvo. (4) Podzakonske propise zaštite na radu u pojedinim područjima djelatnosti, provedbenim propisima propisuju nadležni ministri, uz suglasnost ministra nadležnog za rad i ministra nadležnog za zdravstvo. (5) Izradu stručnih podloga za podzakonske propise iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, nadležni ministar može povjeriti javnoj, znanstvenoj ili stručnoj ustanovi.

Članak 11.

(1) Vlada Republike Hrvatske sustavno prati stanje zaštite na radu te uz savjetovanje s predstavnicima poslodavaca i radnika, u okvirima svoje nadležnosti, utvrđuje, predlaže, provodi i povremeno preispituje i potiče rad na usklađivanju zakonodavstva, u svrhu unaprjeđivanja zaštite na radu. (2) U tu svrhu Vlada Republike Hrvatske osniva Nacionalno vijeće zaštite na radu, kao savjetodavno tijelo, a čine ga predstavnici države, poslodavaca i radnika te istaknuti stručnjaci na području zaštite na radu. (3) Radi promicanja zaštite na radu, pravnim i fizičkim osobama mogu se dodijeliti priznanja i nagrada. (4) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati vrste priznanja i nagradu iz stavka 3. ovoga članka, te postupak, način i uvjete za njihovu dodjelu.