Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

294 komentara na cjelinu

Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu

Članak 12. Opća načela zaštite na radu kod poslodavca

(1) Poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima. (2) Pri organiziranju i provođenju zaštite na radu, poslodavac je obvezan uvažavati prirodu obavljanih poslova, te prilagoditi zaštitu na radu promjenjivim okolnostima radi poboljšanja stanja. (3) Poslodavac je obvezan provoditi zaštitu na radu na temelju općih načela prevencije: 1) izbjegavanja rizika, 2) procjenjivanja rizika, 3) sprječavanja rizika na njihovom izvoru, 4) prilagodbe rada osobama na radu u svezi s oblikovanjem mjesta rada, izbora opreme te načina rada i proizvodnje radi ublažavanja jednoličnog rada, statodinamičkog opterećenja i rada po učinku, u cilju smanjenja njihovog štetnog učinka na zdravlje, 5) prilagođavanja tehničkom napretku, 6) zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim, 7) planiranja prevencije povezivanjem tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okoliša, 8) davanja prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim, 9) odgovarajuće osposobljavanje i obavješćivanje osoba na radu i drugih osoba. (4) Poslodavac je u organizaciji radnog procesa i povjeravanju poslova osobama na radu obvezan voditi računa o sposobnostima osoba na radu koje mogu utjecati na zaštitu na radu. (5) U cilju unaprjeđivanja zaštite na radu, poslodavac je obvezan pri utvrđivanju radnih postupaka pratiti promjene i primjenjivati napretke u području tehnike, medicine rada, ergonomije i drugih znanstvenih i stručnih područja. (6) Poslodavac je obvezan organizirati radne postupke tako da se smanji jednoličnost rada, statodinamičko opterećenje, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku i na vrijeme te mentalno radno opterećenje. (7) Ministar nadležan za zdravstvo će uz suglasnost ministra nadležnog za rad pravilnikom propisati mjere, pravila, postupke i aktivnosti zaštite na radu za smanjenje jednoličnog rada, statodinamičnog opterećenja osoba na radu, rada s nametnutim ritmom, rada po učinku i na vrijeme te psihičkog radnog opterećenja.

Članak 13. Procjena rizika

(1) Poslodavac je obvezan sukladno propisima zaštite na radu u cilju unaprjeđenja zaštite na radu, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje osoba na radu osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije odnosno biološke agense koje koristi, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičko opterećenje osoba na radu, rada s nametnutim ritmom, rad po učinku i na vrijeme, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni, radi sprječavanja ili smanjenja rizika. (2) Poslodavac mora imati izrađenu pisanu procjenu rizika koja odgovara postojećim rizicima i koja je dostupnu osobama na radu na svakom mjestu rada. (3) Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika primjenjivati pravila, mjere, postupke i aktivnosti za sprječavanje i smanjenje rizika. (4) Poslodavac je obvezan, temeljem izrađene procjene rizika primjenjivati preventivne mjere i radne i proizvodne metode kojima će, u svim poslovima i na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja, osigurati bolju razinu zaštite na radu.
(5) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati uvjete koje moraju ispunjavati poslodavci pri izradi procjene rizika, način i metode njezine izrade, sadržaje obuhvaćene procjenom te podatke na kojima se procjena rizika mora temeljiti.

Članak 14. Organiziranje i provedba zaštite na radu

(1) Poslodavac je odgovoran za organiziranje i provedbu zaštite na radu osoba na radu i drugih osoba, u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim procesima. (2) Poslodavac može u pisanom obliku utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu, te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenih radnika odnosno radnika, u dijelu u kojemu ta pitanja nisu uređena ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega te kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu odnosno drugim pisanim aktom. (3) Poslodavac ne smije dopustiti rad osobama na radu koje ne rade sukladno odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju njega, drugih propisa zaštite na radu, uputa poslodavca, odnosno proizvođača radne opreme, osobne zaštitne opreme i opasnih kemikalija. (4) Prenošenje ovlaštenja za zaštitu na radu ne oslobađa poslodavca od odgovornosti. (5) Poslodavac je odgovoran za organiziranje i provedbu zaštite na radu, neovisno o tome da li je u tu svrhu odredio stručnjaka odnosno stručnjake zaštite na radu ili je ugovorio obavljanje poslova zaštite na radu s pravnom osobom ovlaštenom za obavljanje poslova zaštite na radu. (6) Obavljanje poslova zaštite na radu sukladno odredbama članka 15. ovoga Zakona ne smanjuje odgovornost poslodavca niti ga oslobađa odgovornosti za organiziranje i provođenje zaštite na radu. (7) Na odgovornost poslodavca iz stavka 1. ovog članka ne utječu propisane obveze osoba na radu u području zaštite na radu (8) Za ozljedu na radu, profesionalnu bolest, kao i za štetu koju je osoba na radu ili druga osoba pretrpjela, smatra se da ista potječe od rada i u vezi rada i za nju odgovara poslodavac. (9) Iznimno od stavka 7. ovog članka ozljeda nastala na putu do mjesta rada i od mjesta rada, ne smatra se da potječe od rada i u vezi rada za koju odgovara poslodavac. (10) Poslodavac može biti oslobođen odgovornosti ili se njegova odgovornost može ograničiti, ako je šteta nastala zbog više sile odnosno ako dokaže da je šteta nastala uslijed namjere ili krajnje nepažnje osoba na radu ili treće osobe, a radi se o događajima nastalim zbog izvanrednih i nepredvidivih okolnosti, na koje poslodavac nije mogao utjecati niti je njihove posljedice mogao izbjeći, unatoč provedenoj zaštiti na radu.

Članak 15.

(1) Poslodavac je obvezan ugovorom o radu ugovoriti obavljanje poslova zaštite na radu s jednim ili s više stručnjaka zaštite na radu, ovisno o poslovima i broju osoba na radu kod poslodavca. (2) Poslodavac može, ovisno o poslovima i broju osoba na radu, sam obavljati poslove zaštite na radu, ako ispunjava propisane uvjete za stručnjaka zaštite na radu. (3) U iznimnom slučaju nedostatka stručne osobe za obavljanje poslova zaštite na radu sukladno odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, poslodavac može obavljanje tih poslova ugovoriti s pravnom osobom ovlaštenom za obavljanje poslova zaštite na radu. (4) Ako je poslodavac ugovorio obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenom pravnom osobom, ista je dužna pisanim putem odrediti jednog ili više stručnjaka zaštite na radu za obavljanje poslova zaštite na radu kod toga poslodavca. (5) Za obavljanje poslova zaštite na radu odgovorni su poslodavci, stručnjaci zaštite na radu odnosno pravne osobe i dužni su surađivati u obavljanju tih poslova. (6) Poslodavac je obvezan stručnjaku zaštite na radu, u cilju ispunjavanja obveza, osigurati potrebno vrijeme, opremu, pomoć drugog stručnog osoblja i uvjete za rad, te osigurati da ne bude stavljen u nepovoljniji položaj zbog obavljanja poslova zaštite na radu. (7) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati način i uvjete obavljanja poslova zaštite na radu iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, ovisno o poslovima i broju osoba na radu kod poslodavca.

Članak 16. Osposobljavanje za rad na siguran način

(1) Poslodavac je obvezan svaku osobu na radu osposobiti za rad na siguran način: 1) prije početka rada, 2) kod promjena u procesu rada, 3) kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene, 4) kod uvođenja nove tehnologije, 5) kod upućivanja osoba na radu na novi posao odnosno na novo mjesto rada. (2) Osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka poslodavac je obvezan provesti na način da osobu na radu upozna sa svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje (organizacijom rada, rizicima koji utječu ili bi mogli utjecati na sigurnost i zdravlje, načinom izvođenja radnih operacija i sl.) te osobi na radu, s obzirom na njeno mjesto rada i poslove, da pisane upute za rad na siguran način.
(3) Osposobljavanje iz stavka 1. i 2. ovoga članka poslodavac je obvezan provesti u slučaju promjene odnosno pojave novih rizika. (4) Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova osobi na radu koja prethodno nije osposobljena za rad na siguran način. (5) Osobi na radu koja nije osposobljena za rad na siguran način, poslodavac mora osigurati rad pod neposrednim nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način za obavljanje predviđenih poslova, ali ne dulje od 60 dana. (6) Drugoj osobi poslodavac mora osigurati neposredni nadzor radnika osposobljenog za rad na siguran način. (7) Poslodavac odnosno njegov ovlašteni radnik moraju biti osposobljeni i moraju se stručno usavršavati iz područja zaštite na radu. (8) Poslodavac je obvezan osposobljavanje osoba na radu, ovlaštenih radnika i povjerenika za zaštitu na radu provoditi tijekom radnog vremena o svom trošku. (9) Poslodavac je obvezan omogućiti stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu o svom trošku. (10) Ministar nadležan za rad pravilnikom će propisati programe i način osposobljavanja osoba na radu, ovlaštenih radnika, poslodavca i stručnjaka zaštite na radu te povjerenika za zaštitu na radu te uvjete i načine usavršavanja.

Članak 17. Obavješćivanje i savjetovanje

(1) Poslodavac je obvezan provoditi postupke obavješćivanja i savjetovanja s osobama na radu odnosno njihovim predstavnicima o pitanjima zaštite na radu, sukladno posebnom propisu. (2) U postupku savjetovanja, radnici imaju pravo na razmjerno sudjelovanje putem povjerenika za zaštitu na radu iz članka 38. ovoga Zakona. (3) Poslodavac je obvezan s povjerenikom iz stavka 2. ovoga članka, pravovremeno se savjetovati o: 1) izboru stručnjaka zaštite na radu, 2) povjeravanju provođenja zaštite na radu ovlaštenoj pravnoj osobi, 3) izboru osobe za pružanje prve pomoći i osobe za provođenje mjera zaštite od požara i spašavanja, 4) zaštiti i prevenciji od rizika na radu te sprječavanju i smanjivanju rizika, 5) sprječavanju ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, 6) promjenama u procesu rada i tehnologiji, 7) provođenju osposobljavanja iz zaštite na radu, 8) poboljšanju uvjeta rada te planiranju i uvođenju novih tehnologija, 9) utjecaju radnih uvjeta i radnog okoliša na zaštitu na radu. 10) izbor sredstava rada i osobne zaštitne opreme 11) jednoličnosti rada, statodinamičkom opterećenju, radu s nametnutim ritmom, radu po učinku i na vrijeme te mentalnom radnom opterećenju.

Članak 18.

(1) Poslodavac je obvezan obavijestiti osobe na radu, povjerenika za zaštitu na radu, stručnjaka zaštite na radu, ovlaštenu pravnu osobu, ako je s njom ugovorio obavljanje poslova zaštite na radu i druge osobe o svim rizicima i promjenama koje bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje osoba na radu, osobito o: 1) rizicima vezanim uz mjesto rada i poslove kao i o zaštitnim i preventivnim mjerama i aktivnostima u svakom radnom procesu, 2) mjerama pružanja prve pomoći, zaštite od požara te zaštite i spašavanja osoba na radu i radnicima koji ih provode. (2) Poslodavac je obvezan pisanim uputama osigurati provedbu procesa rada u skladu s propisima zaštite na radu, te je sukladno stavku 1. ovoga članka obvezan pisane upute dati osobama na radu i drugim osobama. (3) Poslodavac je obvezan na mjestima rada istaknuti pisane upute o radnom okolišu, sredstvima rada, opasnim kemikalijama, biološkim agensima, izvorima fizikalnih štetnosti i dr., sukladno procjeni rizika. (4) Poslodavac je obvezan osigurati da pristup mjestima rada, na kojima se obavljaju poslovi s velikim rizicima, imaju samo osobe na radu koje su dobile pisane upute za rad na siguran način i osobnu zaštitnu opremu. (5) Poslodavac je obvezan stručnjaku zaštite na radu i povjereniku za zaštitu na radu učiniti dostupnom odgovarajuću dokumentaciju, a osobito: 1) procjenu rizika i popis mjera koje se provode u cilju uklanjanja ili smanjenja procijenjenih rizika, 2) evidencije i isprave, koje je obvezan voditi i čuvati u skladu s odredbama članka 31. ovoga Zakona, 3) mjere koje je odredilo tijelo nadležno za provođenje nadzora. (6) Poslodavac je obvezan najmanje svakih tri mjeseca pisanim putem izvijestiti povjerenike za zaštitu na radu o stanju zaštite na radu. (7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, u slučaju smrtne, skupne ili teške ozljede na radu, utvrđenog slučaja profesionalne bolesti ili druge bolesti u svezi s radom, kao i nalaza nadležnog tijela kojim je utvrđen nedostatak u provedbi zaštite na radu, poslodavac je obvezan odmah po nastanku događaja odnosno iznimno po saznanju o težini ozljede izvijestiti povjerenika za zaštitu na radu, te mu u roku od 72 sata o istom dostaviti izvješće. (8) Poslodavac je obvezan osigurati povjereniku za zaštitu na radu potrebno vrijeme i uvjete za nesmetano obnašanje te dužnosti, davati sve potrebne obavijesti i omogućiti uvid u sve propise i isprave zaštite na radu te mu ne smije, tijekom obnašanja dužnosti, bez pristanka radničkog vijeća odnosno sindikalnog povjerenika koji ima prava i obveze radničkog vijeća, otkazati ugovor o radu, niti ga na drugi način staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na njegove dotadašnje uvjete rada i u odnosu na ostale osobe na radu.
(9) Poslodavac je obvezan osigurati uvjete za nesmetano obnašanje dužnosti povjerenika za zaštitu na radu i njihovog koordinatora, sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti rada članova radničkih vijeća. (10) Poslodavac je obvezan pravovremeno osobi na radu dati upute o postupanju u slučaju nastanka neposrednog i značajnog rizika po život i zdravlje, kojemu je ili bi mogla biti izložena, kao i mogućim mjerama, koje je u tom slučaju potrebno poduzeti radi sprječavanja ili smanjivanja rizika.

Članak 19. Odbor zaštite na radu

(1) Poslodavac koji zapošljava 50 ili više osoba na radu, obvezan je osnovati odbor zaštite na radu (u daljnjem tekstu: odbor) kao svoje savjetodavno tijelo za zaštitu na radu, za analiziranje stanja zaštite na radu i sl., te predlaganja mjera za poboljšanje zaštite na radu, provođenjem obavješćivanja i savjetovanja iz članka 17. i članka 18. stavka 1. ovoga Zakona. (2) Odbor čine poslodavac ili njegov imenovani predstavnik, stručnjak zaštite na radu koji obavlja poslove zaštite na radu kod poslodavca, izabrani specijalist medicine rada sukladno posebnom propisu, te povjerenik za zaštitu na radu ili njihov koordinator, ako su izabrani ili imenovani sukladno ovom Zakonu. (3) Predsjednik odbora je poslodavac ili njegov imenovani predstavnik. (4) O imenovanju članova odbora poslodavac donosi pisanu odluku. (5) Odbor se sastaje najmanje jedanput u tri mjeseca i o svom radu vodi zapisnik. (6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u slučaju smrtne ili skupne ozljede na radu predsjednik odbora obvezan je sazvati sjednicu u roku od 72 sata od nastanka ozljede. (7) O sjednici odbora poslodavac obavještava inspektora rada, koji može nazočiti sjednici. (8) Ako poslodavac sjednicu odbora ne sazove u roku iz stavka 5. i 6. ovoga članka, sjednicu odbora može sazvati povjerenik za zaštitu na radu ili koordinator povjerenika, odnosno radničko vijeće. (9) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na poslodavca koji temeljem provedbenog propisa iz članka 15. stavka 7. ovoga Zakona nema obvezu osnivanja odbora.

Članak 20. Poslovi s velikim rizicima

(1) Poslodavac ne smije ugovoriti obavljanje poslova s velikim rizicima s osobom koja ne zadovoljava posebno propisane zahtjeve za njihovo obavljanje glede dobi, spola, stručne osposobljenosti, zdravstvenoga, tjelesnoga ili psihičkog stanja (u daljnjem tekstu: zdravstveno stanje) te psihofizioloških i psihičkih sposobnosti (u daljenjem tekstu: psihička sposobnost), niti smije dopustiti obavljanje tih poslova osobi koja više ne udovoljava posebnim uvjetima za njihovo obavljanje. (2) Osobu s kojom namjerava sklopiti ugovor o radu, odnosno osobu na radu koja obavlja poslove s velikim rizicima, poslodavac upućuje na pregled specijalisti medicine rada, uputnicom koja sadrži podatke o vrsti poslova i drugim okolnostima od utjecaja na ocjenu njezine sposobnosti za obavljanje tih poslova. (3) Na izdvojenom mjestu rada ne mogu se obavljati poslovi s velikim rizicima. (4) Ministar nadležan za zdravstvo uz suglasnost s ministrom nadležnim za rad propisat će poslove s velikim rizicima, uvjete koje moraju ispunjavati osobe na radu te način, sadržaj i rokove provjere sposobnosti za rad na tim poslovima.

Članak 21. Zaštita posebnih skupina osoba na radu

(1) Poslodavac je obvezan osigurati dodatnu zaštitu na radu maloljetniku radi očuvanja njegovog nesmetanoga duševnog i tjelesnog razvitka prema posebnom propisu, kao i trudnici, osobi koja je nedavno rodila ili doji, radi zaštite od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva te osobi na radu kod koje postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredni rizik od nastanka invalidnosti prema posebnom propisu. (2) Maloljetnik ne smije obavljati poslove s velikim rizicima, osim maloljetnika koji je završio stručno srednjoškolsko obrazovanje za te poslove i ispunjava ostale propisane uvjete. (3) Trudnica i osoba koja je nedavno rodila ili doji ne smije raditi na poslovima koji ugrožavaju njen odnosno djetetov život ili zdravlje sukladno posebnom propisu. (4) Radi zaštite od rizika iz stavka 2. ovog članka, poslodavac je obvezan : 1) prilagoditi uvjete i raspodjelu radnog vremena, radi uklanjanja rizika za njihovu sigurnost i zdravlje, 2) osigurati druge odgovarajuće poslove odnosno mjesto rada ako prilagodbe nisu tehnički izvedive odnosno opravdane. (5) Prilagodba uvjeta i raspodjela radnog vremena, te mjesta rada iz stavka 3. ovoga članka ne smije imati za posljedicu smanjenje plaće trudnici, osobi koja je nedavno rodila ili koja doji. (6) Ako nije moguće osigurati dodatnu zaštitu na radu sukladno stavku 4. ovoga članka, tada trudnica, osoba koja je nedavno rodila ili koja doji ostvaruje pravo na dopust uz naknadu plaće sukladno posebnom propisu
(7) Ocjenu o rizicima koji bi mogli utjecati na sigurnost i zdravlje osoba iz stavka 3. ovoga članka, kao i ocjenu o tome koji su poslovi odgovarajući, daje izabrani specijalista medicine rada odnosno liječnik specijalista obiteljske medicine sukladno posebnom propisu, uzimajući u obzir procjenu rizika.

Članak 22. Mjesta rada, sredstava rada, osobna zaštitna oprema te radni postupci

(1) Poslodavac je obvezan osigurati da sredstva rada i osobna zaštitna oprema u uporabi budu u svakom trenutku sigurni, održavani, za rad prilagođeni i u ispravnom stanju, te da se koriste sukladno propisima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da za vrijeme rada ne ugrožavaju osobe na radu i druge osobe. (2) Poslodavac je obvezan isključiti iz uporabe sredstva rada i osobnu zaštitnu opremu na kojoj nastanu promjene zbog kojih postoje rizici za sigurnost i zdravlje osoba na radu i drugih osoba. (3) Kada organizacijskim mjerama odnosno osnovnim pravilima zaštite na radu nije moguće otkloniti ili u dovoljnoj mjeri ograničiti rizike za sigurnost i zdravlje radnika, poslodavac je obvezan osigurati odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu i skrbiti da radnici istu koriste na propisani način pri obavljanju poslova. (4) Poslodavac je obvezan osigurati da mjesta rada u uporabi budu u svakom trenutku sigurna, održavana, za rad prilagođena i u ispravnom stanju sukladno propisima zaštite na radu. (5) Poslodavac je obvezan ispitivati pojedine vrste instalacija i radne opreme u rokovima i na način utvrđen posebnim propisima. (6) Ministar nadležan za rad pravilnikom će propisati mjere, pravila, postupke i aktivnosti zaštite na radu vezano za radnu opremu, osobnu zaštitnu opremu te mjesta rada.

Članak 23.

(1) Poslodavac je obvezan razraditi tehnologiju rada i skrbiti da su radni postupci tako pripremljeni i organizirani te da se provode na način da se njima ne ugrožava sigurnost i zdravlje osoba na radu i drugih osoba. (2) Poslodavac je obvezan planirati, pripremati i provoditi radne procese tako da se ne ugrožava sigurnost i zdravlje osoba na radu i drugih osoba, uvažavajući pri tome najvišu moguću razinu zaštite od profesionalnih rizika sukladno propisima zaštite na radu. (3) Poslodavac je obvezan osigurati nadzor drugih osoba na mjestima rada.

Članak 24. Radni okoliš i sredstva rada

(1) Poslodavac je obvezan osigurati zaštitu od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnih djelovanja na mjestu rada sukladno propisima zaštite na radu i posebnim propisima. (2) Poslodavac je obvezan ispitivati radni okoliš na mjestu rada kada: 1) proces rada utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka, 2) u procesu rada nastaje prašina, 3) u procesu rada nastaje buka odnosno vibracije, 4) se pri radu koriste, proizvode ili prerađuju opasne kemikalije odnosno biološki agensi, 5) pri radu nastaju opasna zračenja, 6) su prisutni rizici od eksplozivne atmosfere, 7) je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu, kada je to utvrđeno procjenom rizika. (3) Ispitivanja iz stavka 2. ovoga članka poslodavac je obvezan obaviti na način i u rokovima sukladno propisima zaštite na radu i posebnim propisima. (4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, obveza ispitivanja postoji odmah nakon što su nastali uvjeti odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno. (5) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati način i postupke ispitivanja radnog okoliša, rokove ispitivanja, sadržaj, oblik i način izdavanja isprava, kao i uvjete koje moraju ispunjavati poslodavci odnosno pravne osobe ovlaštene za obavljanje tih poslova. (6) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati pravila, mjere, postupke i aktivnosti zaštite na radu vezano za opasne kemikalije i biološke agense.

Članak 25.

(1) Poslodavac je obvezan obavljati preglede sredstava rada i osobne zaštitne opreme koja se koriste, radi utvrđivanja da li su na njima primijenjeni propisi zaštite na radu i da li su zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje osoba na radu. (2) Ako je propisima zaštite na radu odnosno posebnim propisima utvrđena obveza pregleda odnosno ispitivanja sredstava rada i osobne zaštitne opreme, poslodavac je iste obvezan obavljati sukladno propisima zaštite na radu, posebnim propisima, odnosno uputama proizvođača.

Članak 26. Sigurnosni znakovi

(1) Poslodavac je obvezan na mjestima rada i sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne znakove na vidljivom mjestu. (2) Ako sigurnosni znakovi nisu dovoljni za djelotvorno obavješćivanje, poslodavac je obvezan postaviti pisane obavijesti i upute o uvjetima i načinu korištenja sredstava rada, opasnih kemikalija, bioloških agensa i izvora fizikalnih štetnosti i dr. na mjestu rada. (3) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati pravila, mjere i postupke vezano za sigurnosne znakove.

Članak 27. Zaštita od požara i eksplozije, neposrednog i značajnog rizika, evakuacija i spašavanje

(1) Poslodavac je obvezan poduzeti potrebne mjere zaštite od požara i spašavanje osoba na radu i drugih osoba, izraditi plan evakuacije i spašavanja te odrediti radnike koji će provoditi mjere i osigurati pozivanje te omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanja sukladno posebnim propisima. (2) Poslodavac je obvezan broj radnika iz stavka 1. ovoga članka, njihovu osposobljenost i potrebnu opremu, utvrditi i osigurati u skladu s propisima koji uređuju zaštitu od požara i spašavanje, ovisno o prirodi procesa rada, veličini poslodavca te ukupnom broju osoba na radu. (3) Radniku iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac daje ovlaštenje za provedbu mjera zaštite od požara i spašavanja, ugovorom o radu odnosno drugim pisanim aktom kojega su potpisali i poslodavac i radnik. (4) Poslodavac je u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika po život i zdravlje osoba na radu i drugih osoba obvezan: 1) odmah obavijestiti o nastalom riziku kojemu su ili bi mogli biti izloženi, kao i o mjerama koje su ili bi trebale biti provedene, kako bi se spriječio ili umanjio rizik za život i zdravlje, 2) poduzeti radnje i dati upute o prestanku rada odnosno napuštanju mjesta rada i upućivanju na sigurno mjesto, 3) organizirati nastavak rada tek nakon isteka rizika, osim u slučaju postojanja iznimnih i objektivno opravdanih razloga. (5) Poslodavac je obvezan osposobiti osobe na radu da u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika po život i zdravlje, kojima su izložene ili bi mogle biti izložene, a o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu, mogu poduzeti mjere i provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi rizike otklonile ili smanjile. (6) Osposobljavanje osoba iz stavka 5. ovoga članka obuhvaća osposobljavanje za početno gašenje požara sukladno propisima koji uređuju zaštitu od požara, upoznavanje osoba na radu s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine. (7) Osoba na radu koja postupa u skladu s odredbom stavka 5. ovoga članka, zbog takvog postupanja ne smije trpjeti štetne posljedice, osim u slučaju ako je postupala nemarno ili je propustila postupati uz dužnu pažnju. (8) Poslodavac je obvezan provoditi zaštitu na radu na mjestima rada ugroženim eksplozivnom atmosferom sukladno propisima zaštite na radu i posebnim propisima. (9) Ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove pravilnikom propisuje zahtjeve za zaštitu na radu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom iz stavka 8. ovoga članka.

Članak 28. Pružanje prve pomoći

(1) Poslodavac je obvezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći osobama na radu i drugim osobama u slučaju ozljede na radu ili iznenadne bolesti do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijama u zdravstvenu ustanovu. (2) Na svakom mjestu rada na kojemu istovremeno radi do dvadeset osoba, najmanje jedna od njih mora biti osposobljena za pružanje prve pomoći sukladno propisima zaštite na radu i pisanim putem određena za pružanje prve pomoći te do svakih daljnjih pedeset osoba na radu još po jedna. (3) Poslodavac može organiziranje i osiguranje pružanja prve pomoći za slučaj ozljede ili iznenadne bolesti, osim na način iz stavka 1. i 2. ovoga članka, osigurati pisanim sporazumom o suradnji s drugim poslodavcem odnosno poslodavcima koji poslove obavljaju na istom mjestu rada. (4) Poslodavac je obavezan osigurati sredstva i opremu za pružanje prve pomoći, koji uvijek moraju biti lako dostupni i označeni. (5) Ministar nadležan za zdravstvo uz suglasnost ministra nadležnog za rad propisuje postupke pružanja prve pomoći, sredstva, vrstu i količinu sanitetskog materijala koja mora biti osigurana na mjestu rada, način osposobljavanja osoba za pružanje prve pomoć, te sadržaj pisanog dogovora iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 29. Zaštita nepušača, zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti

(1) Poslodavac je obvezan provoditi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima. (2) Zabranjeno je pušenje na radnim sastancima. (3) Zabranjeno je pušenje na mjestu rada. (4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, poslodavac može pisanim putem dozvoliti pušenje u posebnoj prostoriji, na kojoj mora biti istaknut znak dozvoljenog pušenja.

Članak 30.

(1) Zabranjeno je uzimanje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti prije i tijekom rada i njihovo unošenje na mjesto rada. (2) Poslodavac je obvezan prikladnim mjerama provoditi zabranu zlouporabe uzimanja alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada. (3) Prikladnim mjerama iz stavka 2. ovoga članka smatraju se: 1) obavješćivanje osoba na radu o štetnosti sredstava ovisnosti i njihovom utjecaju na radnu sposobnost, 2) surađivanje i postupanje poslodavca ili njegovog ovlaštenog radnika, stručnjaka zaštite na radu, specijaliste medicine rada i povjerenika za zaštitu na radu, pri provođenju mjera sprječavanja zlouporabe sredstava ovisnosti, 3) provođenje programa prevencije ovisnosti na mjestu rada, sukladno utvrđenim potrebama, 4) utvrđivanje postupka provjere da li je osoba na radu pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti u pisanom obliku (provođenje postupka uz pristanak osoba na radu, način provjere, vrsta testa ili aparata, način bilježenja i potvrđivanja rezultata). (4) Utvrđivanje da li je osoba pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti obavlja se alkometrom ili drugim prikladnim uređajem ili postupkom. (5) Poslodavac je obvezan privremeno udaljiti s mjesta rada osobu koja je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti. (6) Ako osoba odbije pristupiti provjeri, smatra se da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti. (7) Iznimno od stavka 6. ovog članka poslodavac ne može provesti postupak provjere radi utvrđivanja da li je osoba pod utjecajem drugih sredstava ovisnosti, ako ima potvrdu da se nalazi u programu liječenja, odvikavanja ili rehabilitacije od ovisnosti te u izvanbolničkom tretmanu liječenja od ovisnosti i da uzima supstitucijsku terapiju, ali može zatražiti ocjenu zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za obavljanje ugovorenih poslova. (8) Ako osoba odbija napustiti mjesto rada, udaljavanje će po pozivu poslodavca omogućiti nadležna redarstvena služba. (9) Postupak iz stavka 7. ovoga članka provodi specijalista medicina rada odnosno liječnik specijalista obiteljske medicine i ustanova u čijem je programu osoba . (10) Potvrdu da se osoba nalazi u programu liječenja, odvikavanja ili rehabilitacije od ovisnosti, odnosno u izvanbolničkom tretmanu liječenja od ovisnosti i da uzima supstitucijsku terapiju, izdaje ustanova kod koje se provodi program.

Članak 31. Evidencije, isprave i obavijesti

(1) Poslodavac je obvezan voditi evidencije, čuvati isprave, davati obavijesti, podatke, imenovanja i sl., sukladno propisima zaštite na radu. (2) Poslodavac je obvezan voditi evidenciju ozljeda iz članka 34. stavka 2. ovoga zakona.
(3) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati sadržaj, način vođenja i čuvanja isprava i evidencija iz stavka 1. ovog članka, te način, postupak i rokove obavještavanja.

Članak 32.

(1) Poslodavac je obvezan osigurati da na mjestu rada budu istaknuti odnosno dostupni: 1) procjena rizika za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju, 2) upute za rad na siguran način za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju, 3) pisani dokaz o osposobljenosti osoba na radu za rad na siguran način, za poslove na mjestu rada, 4) pisani dokaz o zadovoljavanju uvjeta za poslove s velikim rizicima, 5) zapisnik o ispitivanju radne opreme, 6) zapisnik o ispitivanju instalacija, 7) zapisnik o ispitivanju radnog okoliša. (2) Poslodavac je obvezan na mjestu rada postaviti na vidljivo mjesto: 1) sigurnosne znakove, 2) znakove za evakuaciju i spašavanje, 3) upute i oznake za rukovanje radnom opremom, 4) upute i oznake za rad s opasnim kemikalijama, biološkim agensima, izvorima zračenja i dr. (3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, procjena, dokazi i zapisnici se ne moraju nalaziti na radilištu na kojemu rad ukupno traje kraće od pet dana, ali moraju biti dostupni u roku kojeg odredi nadležni inspektor.

Članak 33. Zdravstvena zaštita na radu

(1) Poslodavac je obvezan osobi na radu osigurati zdravstvenu zaštitu primjerenu rizicima za sigurnost i zdravlje kojima je izložena, u skladu s posebnim propisima koji uređuju zdravstvenu zaštitu na radu. (2) Radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova, poslodavac može o svom trošku uputiti osobu na radu na zdravstveni pregled. (3) Radi osiguranja zdravstvenog nadzora primjerenog rizicima za sigurnost i zdravlje na radu kojima je izložen radnik, radniku se mora jednom u tri godine, na njegov zahtjev, osigurati zdravstveni pregled. (4) Odredba stavka 3. ovoga članka ne primjenjuju se na radnike kojima je obveza redovitog zdravstvenog pregleda utvrđena propisima zaštite na radu. (5) Poslodavac je obvezan specijalistima medicine rada osigurati pristup na mjesta rada. (6) Specijalisti medicine rada obvezni su surađivati s poslodavcem, njegovim ovlaštenim radnicima, stručnjacima zaštite na radu i povjerenicima za zaštitu na radu. (7) Specijalisti medicine rada imaju potpunu profesionalnu neovisnost u odnosu na poslodavca i njegove ovlaštene radnike, stručnjake zaštite na radu, povjerenike za zaštitu na radu i osobe na radu. (8) Poslodavac i njegov ovlašteni radnik, stručnjak zaštite na radu i povjerenik za zaštitu na radu, obvezni su izvijestiti specijalistu medicine rada o činjenicama vezanim uz rad, aktivnosti, mjesto rada i radni okoliš, za koje znaju ili pretpostavljaju da mogu nepovoljno utjecati na zdravlje radnika. (9) Poslodavac je obvezan obavijestiti specijalistu medicine rada, na njegov zahtjev, o učestalosti obolijevanja osoba na radu i izostancima s posla, kako bi bio u mogućnosti utvrditi vezu između uzroka bolesti ili odsutnosti s posla i rizika za zdravlje koji može biti prisutan na mjestu rada. (10) Ako prema propisima zaštite na radu, određene poslove mogu obavljati samo osobe na radu koje ispunjavaju posebne uvjete koji se odnose na zdravstveno stanje odnosno psihofizičku sposobnost, isprave o ispunjavanju tih uvjeta izdaju specijalisti medicine rada. (11) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 10. ovoga članka, utvrđuje specijalista medicine rada na temelju uputnice poslodavca koja sadrži podatke o poslovima i drugim okolnostima od utjecaja na ocjenu njegove sposobnosti za obavljanje tih poslova i izvatka iz procjene rizika.

Članak 34. Obveze prema tijelima nadzora

(1) Poslodavac je obvezan obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za inspekcijski nadzor o skupnoj (dvije ili više ozlijeđene osobe neovisno o težini ozljede), teškoj ili smrtnoj ozljedi, odmah po nastanku odnosno iznimno po saznanju o težini ozljede. (2) Poslodavac je obvezan obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za inspekcijski nadzor o ozljedi na radu koja je za posljedicu imala izostanak osobe na radu s rada tri ili više dana. (3) Smatrat će se da je poslodavac izvršio obvezu iz stavka 2. ovog članka ako je u roku od 8 dana od dana nastanka ozljede izvijestio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.