Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

5 komentara na cjelinu

Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu

Članak 18.

(1) Poslodavac je obvezan obavijestiti osobe na radu, povjerenika za zaštitu na radu, stručnjaka zaštite na radu, ovlaštenu pravnu osobu, ako je s njom ugovorio obavljanje poslova zaštite na radu i druge osobe o svim rizicima i promjenama koje bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje osoba na radu, osobito o: 1) rizicima vezanim uz mjesto rada i poslove kao i o zaštitnim i preventivnim mjerama i aktivnostima u svakom radnom procesu, 2) mjerama pružanja prve pomoći, zaštite od požara te zaštite i spašavanja osoba na radu i radnicima koji ih provode.
(2) Poslodavac je obvezan pisanim uputama osigurati provedbu procesa rada u skladu s propisima zaštite na radu, te je sukladno stavku 1. ovoga članka obvezan pisane upute dati osobama na radu i drugim osobama.
(3) Poslodavac je obvezan na mjestima rada istaknuti pisane upute o radnom okolišu, sredstvima rada, opasnim kemikalijama, biološkim agensima, izvorima fizikalnih štetnosti i dr., sukladno procjeni rizika.
(4) Poslodavac je obvezan osigurati da pristup mjestima rada, na kojima se obavljaju poslovi s velikim rizicima, imaju samo osobe na radu koje su dobile pisane upute za rad na siguran način i osobnu zaštitnu opremu.
(5) Poslodavac je obvezan stručnjaku zaštite na radu i povjereniku za zaštitu na radu učiniti dostupnom odgovarajuću dokumentaciju, a osobito: 1) procjenu rizika i popis mjera koje se provode u cilju uklanjanja ili smanjenja procijenjenih rizika, 2) evidencije i isprave, koje je obvezan voditi i čuvati u skladu s odredbama članka 31. ovoga Zakona, 3) mjere koje je odredilo tijelo nadležno za provođenje nadzora.
(6) Poslodavac je obvezan najmanje svakih tri mjeseca pisanim putem izvijestiti povjerenike za zaštitu na radu o stanju zaštite na radu.
(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, u slučaju smrtne, skupne ili teške ozljede na radu, utvrđenog slučaja profesionalne bolesti ili druge bolesti u svezi s radom, kao i nalaza nadležnog tijela kojim je utvrđen nedostatak u provedbi zaštite na radu, poslodavac je obvezan odmah po nastanku događaja odnosno iznimno po saznanju o težini ozljede izvijestiti povjerenika za zaštitu na radu, te mu u roku od 72 sata o istom dostaviti izvješće.
(8) Poslodavac je obvezan osigurati povjereniku za zaštitu na radu potrebno vrijeme i uvjete za nesmetano obnašanje te dužnosti, davati sve potrebne obavijesti i omogućiti uvid u sve propise i isprave zaštite na radu te mu ne smije, tijekom obnašanja dužnosti, bez pristanka radničkog vijeća odnosno sindikalnog povjerenika koji ima prava i obveze radničkog vijeća, otkazati ugovor o radu, niti ga na drugi način staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na njegove dotadašnje uvjete rada i u odnosu na ostale osobe na radu.
(9) Poslodavac je obvezan osigurati uvjete za nesmetano obnašanje dužnosti povjerenika za zaštitu na radu i njihovog koordinatora, sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti rada članova radničkih vijeća.
(10) Poslodavac je obvezan pravovremeno osobi na radu dati upute o postupanju u slučaju nastanka neposrednog i značajnog rizika po život i zdravlje, kojemu je ili bi mogla biti izložena, kao i mogućim mjerama, koje je u tom slučaju potrebno poduzeti radi sprječavanja ili smanjivanja rizika.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Jangel Malinov on Kolovoz 22, 2012

Stavak 6., 7. i 8. pokazuju da mi još uvijek živimo i socijalizmu i da poslodavac mora plačati pored onih koji su nužni i školovani za ovaj posao i "povjerenike". Čemu to, koliko to košta i to nema nigdje na ovoj planeti osim u prebogatoj Hrvatskoj. Stvarnost je potpuna suprotnost od ovoga. Ovo sve treba reducirati ili u potpunosti izbaciti, jer ne trebamo na takav način dokazivati drugima da smo jako bogata država. Ili možda hoćemo ! Jedan od razloga zašto nema investicija, ljudi žele investirati ali ne pod ovakvim okolnostima. Isti ti investitori žele provoditi zakone ali ovo je strašno !

Branko Nenadić dipl.inž. (član ASSE) on Kolovoz 26, 2012

U st.4. čl.18 predalže se da stoji: Poslodavac je obvezan osigurati da pristup mjestima rada, na kojima se obavljaju poslovi s velikim rizicima (rad na opasnim i ugroženim mjestima kao:zatvorenim prostorima (kanalima, spremnicima i sl.), rad na skeli,montaže i demontaže, kemijska pranja, rad na elek.energetskim objektima,itd.) može obavljati isključivo temeljem Dozvole za rad u kojoj se opisuju potrebne pripreme, potrebne mjere i sredstva za zaštitu radnika i potrebne probe (mjerenja prisustva štetnih i opasnih tvari na mjestu rada). Dozvolu za rad potpisuju nadležne stručne osoba poslodavca i to :osoba koja je pregledala mjesto rada ,ispunila dozvolu za rad i ili je obavila potrebna mjerenja, osoba poslodavca zadužena za nadzor kod izvođenja radova /ovlaštenik izvođača rada koji s mjerama upoznaje ostale radnike radnike.
Ukoliko se mjerenjima i ispitivanjima te uvidom u elaborat o primjeni tehnologije rada na opasnom i ugroženom mjestu rada utvrdi da postoji rizik koji može dovesto do nastanka štetnog događaja neće se izdati Dozvola za rad.

Na ovaj način se kod svakog štetnog događaja može jasno utvrditi propusti u provođenu ZNR i s tim odgovornost osoba za njezin nadzor i provođenje.

Ana on Kolovoz 28, 2012

Što je teža ozljeda na radu?? Hoćemo li gledati prirodu ozljede ili dane provedene na bolovanju ili nešto treće?? To je potrebno definirati.

Predrag Stamenković, dipl.ing.sig. on Kolovoz 29, 2012

Potpuno se slažem s kolegom Nenadićem, uz jednu dopunu. Dozvola za rad bi trebala postati dodatak radnom nalogu koji se treba izdaje za poslove s vilikim rizikom. Radni nalog bi trebao sadržavati: tko; kada; čime i na koji način će se obavljati rizični poslovi, posebno se treba pozvati na tehnološku dokumentaciju i prema kojoj će se izvoditi radovi i sigurnosne liste o opasnim radnim tvarima koji bi se koristile u tehnološkom procesu. Dozvola za rad, uz radni nalog, treba propisivati ne samo pravila i mjere zaštite na radu već i pravila iz zaštite od požara i zaštite okoliša.