Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

10 komentara na cjelinu

Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu

Članak 19. Odbor zaštite na radu

(1) Poslodavac koji zapošljava 50 ili više osoba na radu, obvezan je osnovati odbor zaštite na radu (u daljnjem tekstu: odbor) kao svoje savjetodavno tijelo za zaštitu na radu, za analiziranje stanja zaštite na radu i sl., te predlaganja mjera za poboljšanje zaštite na radu, provođenjem obavješćivanja i savjetovanja iz članka 17. i članka 18. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Odbor čine poslodavac ili njegov imenovani predstavnik, stručnjak zaštite na radu koji obavlja poslove zaštite na radu kod poslodavca, izabrani specijalist medicine rada sukladno posebnom propisu, te povjerenik za zaštitu na radu ili njihov koordinator, ako su izabrani ili imenovani sukladno ovom Zakonu.
(3) Predsjednik odbora je poslodavac ili njegov imenovani predstavnik.
(4) O imenovanju članova odbora poslodavac donosi pisanu odluku.
(5) Odbor se sastaje najmanje jedanput u tri mjeseca i o svom radu vodi zapisnik.
(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u slučaju smrtne ili skupne ozljede na radu predsjednik odbora obvezan je sazvati sjednicu u roku od 72 sata od nastanka ozljede.
(7) O sjednici odbora poslodavac obavještava inspektora rada, koji može nazočiti sjednici.
(8) Ako poslodavac sjednicu odbora ne sazove u roku iz stavka 5. i 6. ovoga članka, sjednicu odbora može sazvati povjerenik za zaštitu na radu ili koordinator povjerenika, odnosno radničko vijeće.
(9) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na poslodavca koji temeljem provedbenog propisa iz članka 15. stavka 7. ovoga Zakona nema obvezu osnivanja odbora.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Dalibor on Kolovoz 16, 2012

Smatram da je sasvim dovoljno da se odbor sastaje minimalno dvaput godišnje uz formiranje zapisnika ako to nije definirano st. (6).

Krunoslav on Kolovoz 18, 2012

Smatram da je za rad odbora za zaštitu na radu dovoljno sastajanje dva puta godišnje. Pitanje; što je sa rješenjima koja je izdalo Ministarstvo po kojima neke ustanove koje imaju mali rizik, a broje veći broj od 50 uposlenih, te su bile oslobođene od osnivanja odbora za zaštitu na radu, odnosno nisu morale uposliti stručnjaka za zaštitu na radu. Da li će iste morati izraditi novu procjenu rizika, te na osnovu iskazivanja postotka radnih mjesta (80 ili 90 %) malog rizika ponovno zatražiti rješenje ili će se ista problematika regulirati provedbenim aktima ?

Zoran on Kolovoz 24, 2012

Kod mene konkretno zaista ima koristi od sastanaka odbora. Iznosimo probleme, ali i dostignuća. Također dogovaramo strategiju za dalje....zaista ima smisla, bar kod nas u HEP-u.

Nigdje nisam vidio potrebu osnivanja službe ZNR (ono s preko 250 zaposlenih. Zar je to prepušteno volji poslodavca? Zar je dovoljan jedan stručnjak na 500 zaposlenih?

Borivoj Žmegač on Kolovoz 26, 2012

U prijelazne odrebe Zakona treba dodati da poslodavci s više od 50 zaposlenih kojima je po dosadašnjem zakonu izdano rješenje da poslove zaštite na radu mogu obavljati prema čl. 19 ZZNR, ne trebaju osnivati odbor zaštite na radu

Renata on Rujan 5, 2012

Slažem se da se odbor može sastajati najmanje 2x godišnje, a po potrebi i češće, odluka može pasti na stručnjaka znr, ako on procjeni da treba češće, neka bude. i svi zadovoljni!