Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

7 komentara na cjelinu

Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu

Članak 24. Radni okoliš i sredstva rada

(1) Poslodavac je obvezan osigurati zaštitu od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnih djelovanja na mjestu rada sukladno propisima zaštite na radu i posebnim propisima.
(2) Poslodavac je obvezan ispitivati radni okoliš na mjestu rada kada: 1) proces rada utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka, 2) u procesu rada nastaje prašina, 3) u procesu rada nastaje buka odnosno vibracije, 4) se pri radu koriste, proizvode ili prerađuju opasne kemikalije odnosno biološki agensi, 5) pri radu nastaju opasna zračenja, 6) su prisutni rizici od eksplozivne atmosfere, 7) je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu, kada je to utvrđeno procjenom rizika.
(3) Ispitivanja iz stavka 2. ovoga članka poslodavac je obvezan obaviti na način i u rokovima sukladno propisima zaštite na radu i posebnim propisima.
(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, obveza ispitivanja postoji odmah nakon što su nastali uvjeti odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno.
(5) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati način i postupke ispitivanja radnog okoliša, rokove ispitivanja, sadržaj, oblik i način izdavanja isprava, kao i uvjete koje moraju ispunjavati poslodavci odnosno pravne osobe ovlaštene za obavljanje tih poslova.
(6) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati pravila, mjere, postupke i aktivnosti zaštite na radu vezano za opasne kemikalije i biološke agense.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Željko Sven Bukovski on Kolovoz 7, 2012

čl 24 govori samo o radnom okolišu a u naslovu se spominju i sredstva rada.

Nejasno je šta je sa sredstvima rada?

prijedlog: (1) Poslodavac je obvezan osigurati ispravnost sredstava rada kao i zaštitu od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnih djelovanja na mjestu rada sukladno propisima zaštite na radu i posebnim propisima.

(2) Poslodavac je obvezan ispitivati sredstva rada i radni okoliš na mjestu rada kada: .... ....

kao i u toč 5 prijedlog: (5) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati način i postupke ispitivanja sredstava rada i radnog okoliša, rokove ispitivanja, sadržaj, oblik i način izdavanja isprava, kao i uvjete koje moraju ispunjavati poslodavci odnosno pravne osobe ovlaštene za obavljanje tih poslova.

(6) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati pravila, mjere, postupke i aktivnosti zaštite na radu vezano za sredstva rada s povećanim rizicima, opasne kemikalije i biološke agense.

Josip Keglević on Kolovoz 7, 2012

Za ispitivanja u radnom okolišu bi trebala biti obvezna akreditacija ili pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi ili bi na drugi odgovarajući i pouzdan način trebala biti redovito provjeravana stručnost osoba koje provode ispitivanja i ispravnost njihovih instrumenata. Moglo bi se uvesti pravo konkurentske tvrtke da u slučaju sumnje može provjeriti rad tvrtke i o nalazu obavijesti nadležnu inspekciju.

Jangel Malinov on Kolovoz 22, 2012

Treba stajati: "Članak 24. Radni okoliš".

Bolje je izbaciti stavak 4. jer ovako samo može unijeti zabunu. Ovo nije potrebno jer stavak 2. dovoljno jasno definira obvezu ispitivanja radnog okoliša.

Borivoj Žmegač on Kolovoz 24, 2012

Nije dobro određeno da je poslodavac dužan ispitati osvijetljenost radnog okoliša samo kada je to utvrđeno procjenom rizika. Jer ako će si poslodavac sam pisati procjenu rizika, sigurno sam sebi neće nametati obvezu ispitivanja koja mu predstavlja financijski trošak. Treba stajati odredba kakva je definirana u postojećem Zakonu. Dodatni razlog za to jest i taj da smo od kraja 2011 bili dužni uskladiti osvijetljenost radnog okoliša u skladu s novom normom HRN EN 12464-1 (Odjel zaštite na radu nedavno je izdao i mišljenje o tome), a iz osobnog iskustva vidim da u 90% slučajeva radni prostori ne udovoljavaju zahtjevima te norme. Naime norma propisuje znatno više vrijednosti osvijetljenosti, npr. za uredske prostore to je sada gotovo dvostruko više - 500 luxa (dosad su radna mjesta s računalima bila 300% luxa). A sukladno ovom prijedlogu poslodavac sam sam sebi može odrediti da on nije dužan ispitivati osvijetljenost. Nema logike.

Ana on Kolovoz 28, 2012

Slažem se sa primjedbom da je naslov članka potrebno ispraviti.

Apsolutno podržavam ideju o uvođenju reda u području ispitivanja radnog okoliša, bilo preko akreditacija ili na neki drugi način. Činjenica je da na tržištu kolaju zapisnici ovlaštenih tvrtki vrlo raznoliki po sadržaju, a prvenstveno po kriterijima za ocjenjivanje pojedinih parametara. Neki koriste nove hrvatske norme, neki stare povučene, kao i povučene pravilnike i propise. Situacija je šarolika i po meni potpuno neprihvatljiva, a vrlo često i samo izdavanje ili neizdavanje uvjerenja za radni okoliš prema tome nije realno niti ispravno. Isto tako apeliram na inspektore: često je dovoljno da poslodavac pokaže zapisnik o ispitivanju radnog okoliša sa datumom ispitivanja koji nije istekao. Ne gleda se kvaliteta i sadržaj zapisnika (koji je propisan važećim pravilnikom), jesu li u pojedinom radnom prostoru ispitani svi potrebni parametri (npr. u stolariji se ne ispituje koncentracija prašine), jesu li osobe koje su provele ispitivanje kvalificirane za to (stručni ispit), jesu li instrumenti umjereni i sl. Također, bilo je situacija da inspektori nalože ispitivanje samo razine rasvijetljenosti u prostoru u kojem je mikroklima uvjetovana radnim procesom (korištenje strojeva koji zagrijavaju radni prostor). Vezano uz ovo, koji će si to poslodavac procjenom rizika (koju je sam izradio) propisati kao obvezu mjerenje radnog okoliša??? To je nerealno za očekivati, pa u tom smislu treba mijenjati ovaj članak.

Jere on Rujan 3, 2012

st. 1. pods. 7.

Potpuno glupa formulacija. Pa svugdje na radu je potrebna odgovarajuća rasvjeta, ne treba za to procjena rizika. Ako se htjelo postići da se razina osvijetljenosti ne treba svugdje ispitivati, onda je to trebalo jasno i nedvosmisleno formulirati na stručan način ?

Josip Keglević on Rujan 29, 2012

Način mjerenja u radnom okolišu, referentne metode mjerenja, način dokazivanja ekvivalentnosti za druge metode mjerenja, način provjere kvalitete mjerenja i podataka, kao i način obrade i prikaza rezultata i usklađenost s hrvatskim normama, način provjere ispravnosti i umjeravanja mjernih instrumenata, određuje laboratorij Hrvatskog zavoda za zaštitu na radu, kao referentni laboratorij.

Referentni laboratorij Hrvatskog zavoda za zaštitu na radu je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Pojedini mjeritelj može obavljati poslove mjerenja ako je za ista osposobljen od strane laboratorija Hrvatskog zavoda za zaštitu na radu, posjeduje odgovarajuću opremu koja je umjerena, kojoj redovito provjerena ispravnost, ako sudjeluje u međulaboratorijskim poredbenim mjerenjima organiziranim od strane laboratorija Hrvatskog zavoda za zaštitu na radu i ako ima postupak određivanja mjerne nesigurnosti svojih mjerenja.