Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

3 komentara na cjelinu

Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu

Članak 27. Zaštita od požara i eksplozije, neposrednog i značajnog rizika, evakuacija i spašavanje

(1) Poslodavac je obvezan poduzeti potrebne mjere zaštite od požara i spašavanje osoba na radu i drugih osoba, izraditi plan evakuacije i spašavanja te odrediti radnike koji će provoditi mjere i osigurati pozivanje te omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanja sukladno posebnim propisima.
(2) Poslodavac je obvezan broj radnika iz stavka 1. ovoga članka, njihovu osposobljenost i potrebnu opremu, utvrditi i osigurati u skladu s propisima koji uređuju zaštitu od požara i spašavanje, ovisno o prirodi procesa rada, veličini poslodavca te ukupnom broju osoba na radu.
(3) Radniku iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac daje ovlaštenje za provedbu mjera zaštite od požara i spašavanja, ugovorom o radu odnosno drugim pisanim aktom kojega su potpisali i poslodavac i radnik.
(4) Poslodavac je u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika po život i zdravlje osoba na radu i drugih osoba obvezan: 1) odmah obavijestiti o nastalom riziku kojemu su ili bi mogli biti izloženi, kao i o mjerama koje su ili bi trebale biti provedene, kako bi se spriječio ili umanjio rizik za život i zdravlje, 2) poduzeti radnje i dati upute o prestanku rada odnosno napuštanju mjesta rada i upućivanju na sigurno mjesto, 3) organizirati nastavak rada tek nakon isteka rizika, osim u slučaju postojanja iznimnih i objektivno opravdanih razloga.
(5) Poslodavac je obvezan osposobiti osobe na radu da u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika po život i zdravlje, kojima su izložene ili bi mogle biti izložene, a o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu, mogu poduzeti mjere i provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi rizike otklonile ili smanjile.
(6) Osposobljavanje osoba iz stavka 5. ovoga članka obuhvaća osposobljavanje za početno gašenje požara sukladno propisima koji uređuju zaštitu od požara, upoznavanje osoba na radu s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine.
(7) Osoba na radu koja postupa u skladu s odredbom stavka 5. ovoga članka, zbog takvog postupanja ne smije trpjeti štetne posljedice, osim u slučaju ako je postupala nemarno ili je propustila postupati uz dužnu pažnju.
(8) Poslodavac je obvezan provoditi zaštitu na radu na mjestima rada ugroženim eksplozivnom atmosferom sukladno propisima zaštite na radu i posebnim propisima.
(9) Ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove pravilnikom propisuje zahtjeve za zaštitu na radu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom iz stavka 8. ovoga članka.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

ivan on Kolovoz 20, 2012

Cijelu priču oko evakuacije i spašavanja, planova i poglavito vježbi trebalo bi preciznije definirati u suradnji sa HVZ-om ili drugim službama iz vatrogastva i/ili zaštite od požara. Vježbe se ne provode svagdje (bolnice, škole, bogomolje, isl.), a tamo gdje se i provode opet je to u pravilu forma jer planove, zapisnike, osposobljavanja i same vježbe tvrtke provode u suradnji sa trgovačkim društvima za ZNR ili samostalno - gotovo uvijek, a rijetko ili nikad sa JVP ili lokalnim DVD. prema tome ako vatrogasci i vatrogasne zajednice nisu uključene, priča oko ZOP-a i nema previše smisla.

Jangel Malinov on Kolovoz 22, 2012

Mislim da su odredbe ovog članka jasne i razumljive. Institut "vježbe najmanje svake 2 godine" u praksi ne funcionira ili slabo funkcionira. Cilj vježbe je da smanji "paniku" koja se u takvim situacijama uvijek događa. Možda se ovaj cilj može i na drugi naćin postići, recimo osposobljavanjem, ali "panika" nikad neće nestati. Zakon o zaštiti na radu to ne treba regulirati, i treba taj institut maknuti iz njega. Ovo po mom mišljenju treba regulirati zakon o državnoj upravi za zaštitu i spašavanje.

Ana on Kolovoz 28, 2012

Mislim da nije potrebno da poslodavac koji ima 3 zaposlena radnika u prostoru od 20 m2 koji direktno izlazi na otvoreni prostor izrađuje plan evakuacije i provodi vježbe evakuacije. Potrebno je veličinom radnog prostora, brojem radnika ili nečim trećim definirati tko je obavezan izraditi plan evakuacije, osposobiti ljude za evakuaciju i provoditi vježbe evakuacije. To je ušteda troškova za poslodavca.