Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

4 komentara na cjelinu

Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu

Članak 33. Zdravstvena zaštita na radu

(1) Poslodavac je obvezan osobi na radu osigurati zdravstvenu zaštitu primjerenu rizicima za sigurnost i zdravlje kojima je izložena, u skladu s posebnim propisima koji uređuju zdravstvenu zaštitu na radu.
(2) Radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova, poslodavac može o svom trošku uputiti osobu na radu na zdravstveni pregled.
(3) Radi osiguranja zdravstvenog nadzora primjerenog rizicima za sigurnost i zdravlje na radu kojima je izložen radnik, radniku se mora jednom u tri godine, na njegov zahtjev, osigurati zdravstveni pregled.
(4) Odredba stavka 3. ovoga članka ne primjenjuju se na radnike kojima je obveza redovitog zdravstvenog pregleda utvrđena propisima zaštite na radu.
(5) Poslodavac je obvezan specijalistima medicine rada osigurati pristup na mjesta rada.
(6) Specijalisti medicine rada obvezni su surađivati s poslodavcem, njegovim ovlaštenim radnicima, stručnjacima zaštite na radu i povjerenicima za zaštitu na radu.
(7) Specijalisti medicine rada imaju potpunu profesionalnu neovisnost u odnosu na poslodavca i njegove ovlaštene radnike, stručnjake zaštite na radu, povjerenike za zaštitu na radu i osobe na radu.
(8) Poslodavac i njegov ovlašteni radnik, stručnjak zaštite na radu i povjerenik za zaštitu na radu, obvezni su izvijestiti specijalistu medicine rada o činjenicama vezanim uz rad, aktivnosti, mjesto rada i radni okoliš, za koje znaju ili pretpostavljaju da mogu nepovoljno utjecati na zdravlje radnika.
(9) Poslodavac je obvezan obavijestiti specijalistu medicine rada, na njegov zahtjev, o učestalosti obolijevanja osoba na radu i izostancima s posla, kako bi bio u mogućnosti utvrditi vezu između uzroka bolesti ili odsutnosti s posla i rizika za zdravlje koji može biti prisutan na mjestu rada.
(10) Ako prema propisima zaštite na radu, određene poslove mogu obavljati samo osobe na radu koje ispunjavaju posebne uvjete koji se odnose na zdravstveno stanje odnosno psihofizičku sposobnost, isprave o ispunjavanju tih uvjeta izdaju specijalisti medicine rada.
(11) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 10. ovoga članka, utvrđuje specijalista medicine rada na temelju uputnice poslodavca koja sadrži podatke o poslovima i drugim okolnostima od utjecaja na ocjenu njegove sposobnosti za obavljanje tih poslova i izvatka iz procjene rizika.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

marija zavalić on Kolovoz 3, 2012

Poslodavac je obvezan specijalistima medicine rada osigurati pristup na mjesta rada.

dodati:i zaposlenicima hrvatskog zavoda zaduženog za zaštitu zdravlja na radu

marija zavalić on Kolovoz 3, 2012

Iza (6) Specijalisti medicine rada obvezni su surađivati s poslodavcem, njegovim ovlaštenim radnicima, stručnjacima zaštite na radu i povjerenicima za zaštitu na radu. dodati: (7)kada posumnja na ili utvrdi oštećenje zdravlja koje može izazvati štetnost s radnog mjesta kojoj je radnik izložen, specijalist medicine rada dužan je obavijsstiti poslodavca, inspektora rada i zavod nadležan za zaštitu zdravlja radnika o potrebi uvida u radna mjesta i primjeni mjera zaštite na radu (8) Specijalist medicine rada samo u iznimnim slučajevima zabranjuje rad radniku na dotadašnjem radnom mjestu i to samo na period dok poslodavac ne ukloni ili ne dovede u prihvatljivu razinu štetnost koja je dovela do početnog oštećenja zdravlja ili bioloških pokazatelja povečane izloženosti.

ALEN on Studeni 1, 2012

Poštovani imam jedno pitanje u slučaju da poslodavci ne ispunjavaju kao gore navedene uvijete prema radniku ,kakve su onda zaštite prema radniku.? Primjer ,zadobijo sam tešku ozljedu na radu gdije su mi svi vrhovi prsta ljieve sake pokidane ,nisam bio upućen s strane poslodavca na nikakvo polaganje zaštite na radu i uvijerenje od liječnika ,pa sad je proteklo 8 mijese te mije ugovor o radu istekao naravno produženje ne postoji . sad kad sam invalid postao ,