Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

294 komentara na cjelinu

Cjelina V - Obveze i prava osoba na radu

Članak 35.

(1) Osoba na radu je obvezna osposobljavati se za rad na siguran način kada ju na osposobljavanje uputi poslodavac. (2) Prije početka obavljanja poslova s velikim rizicima i tijekom obavljanja tih poslova, osoba na radu je obvezana pristupiti zdravstvenom pregledu na koji je uputi poslodavac. (3) Pri zdravstvenom pregledu iz stavka 2. ovoga članka, osoba na radu je obvezna obavijestiti nadležnog liječnika o bolesti ili drugoj okolnosti koja je onemogućuje ili ometa u izvršenju ugovorenih poslova ili koja ugrožava život i zdravlje drugih osoba na radu.

Članak 36.

(1) Osoba na radu je obvezna obavljati poslove s dužnom pozornošću, te pri tome voditi računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja kao i sigurnosti i zaštiti zdravlja drugih osoba na radu odnosno drugih osoba . (2) Smatra se da osoba na radu radi s dužnom pozornošću kada poslove obavlja sukladno znanjima koje je stekla tijekom osposobljavanja za rad na siguran način te uputama poslodavca odnosno njegovog ovlaštenog radnika na način da: 1) prije početka rada pregleda mjesto rada te o uočenim nedostacima izvijesti poslodavca ili njegovog ovlaštenog radnika, 2) pravilno koristi sredstva rada, 3) pravilno koristi propisanu osobnu zaštitnu opremu, koju je nakon korištenja obvezna vratiti na prikladno mjesto, 4) pravilno koristi i samovoljno ne isključuje, ne vrši preinake i ne uklanja zaštite na sredstvima rada, 5) odmah obavijesti poslodavca, njegovog ovlaštenog radnika, stručnjaka zaštite na radu ili povjerenika za zaštitu na radu o svakoj situaciji koju smatra značajnim i neposrednim rizikom za sigurnost i zdravlje osoba na radu, o nepostojanju ili nedostatku uputa za takvu situaciju, kao i o bilo kojem uočenom nedostatku u organiziranju i provedbi zaštite na radu, 6) posao obavlja sukladno pravilima struke te pisanim uputama, 7) prije napuštanja mjesta rada ostavi sredstva rada, koja je koristio u takvom stanju da ne ugrožavaju druge osobe na radu, druge osobe ili druga sredstva rada, 8) surađuje s poslodavcem, njegovim ovlaštenim radnikom, stručnjakom zaštite na radu i povjerenikom za zaštitu na radu.

Članak 37.

(1) Osoba na radu je obvezna surađivati s poslodavcem, njegovim ovlaštenim radnikom, stručnjakom zaštite na radu i povjerenikom za zaštitu na radu, u rješavanju svih pitanja zaštite na radu, a osobito dok se ne osigura radni okoliš i uvjeti rada koji ne predstavljaju rizik za sigurnost i zdravlje te dok se u cijelosti ne postigne zaštita na radu sukladno zahtjevima tijela nadležnih za provedbu i nadzor zaštite na radu. (2) Osoba na radu je obvezna odmah izvijestiti poslodavca, njegovog ovlaštenog radnika ili povjerenika za zaštitu na radu o svakoj činjenici za koju smatra da predstavlja neposredni rizik za sigurnost i zdravlje kao i o bilo kojem nedostatku u sustavu zaštite na radu. (3) Osoba na radu ima pravo odbiti rad ako joj neposredno prijeti rizik za život i zdravlje zbog neprimijenjene zaštite na radu te zbog takvog postupanja ne smije trpjeti štetne posljedice. (4) Osoba na radu koja u slučaju značajnog, neposrednog i neizbježnog rizika, napusti mjesto rada ne smije zbog takvog svog postupka trpjeti štetne posljedice. (5) U slučajevima iz stavka 3. i 4. ovoga članka, osoba na radu je obvezna obavijestiti poslodavca, njegovog ovlaštenog radnika ili povjerenika za zaštitu na radu. (6) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka poslodavac, njegov ovlašteni radnik odnosno osoba na radu ili povjerenik za zaštitu na radu, obvezni su neodložno izvijestiti nadležnog inspektora rada, koji je obvezan u roku od 72 sata utvrditi činjenično stanje i osnovanost navoda osobe na radu. (7) U slučaju iz stavka 3. i 4. ovoga članka, osoba na radu ostvaruje svoja prava sukladno posebnim propisima.