Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

1 komentara na cjelinu

Cjelina V - Obveze i prava osoba na radu

Članak 35.

(1) Osoba na radu je obvezna osposobljavati se za rad na siguran način kada ju na osposobljavanje uputi poslodavac.
(2) Prije početka obavljanja poslova s velikim rizicima i tijekom obavljanja tih poslova, osoba na radu je obvezana pristupiti zdravstvenom pregledu na koji je uputi poslodavac.
(3) Pri zdravstvenom pregledu iz stavka 2. ovoga članka, osoba na radu je obvezna obavijestiti nadležnog liječnika o bolesti ili drugoj okolnosti koja je onemogućuje ili ometa u izvršenju ugovorenih poslova ili koja ugrožava život i zdravlje drugih osoba na radu.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)