Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

2 komentara na cjelinu

Cjelina VII - Povjerenik za zaštitu na radu

Članak 39.

(1) Povjerenik za zaštitu na radu je obvezan štititi interese osoba na radu na području zaštite na radu, te pratiti primjenu pravila, mjera, postupaka i aktivnosti zaštite na radu.
(2) Prava i obveze povjerenika za zaštitu na radu: 1) podnositi prijedloge vezane uz donošenje odluka iz zaštite na radu, 2) zahtijevati od poslodavca da poduzme odgovarajuće mjere u cilju smanjenja i otklanjanja rizika, 3) podnositi pritužbe tijelima nadležnim za zaštitu na radu, 4) sudjelovati u planiranju unaprjeđivanja uvjeta rada, uvođenja nove tehnologije, uvođenja novih kemikalija i bioloških agensa u radni i proizvodni proces i poticati poslodavca i njegove ovlaštene radnike na provedbu zaštite na radu, 5) biti obaviješten o svim promjenama koje utječu ili bi mogle utjecati na zaštitu na radu, 6) uvida i korištenja dokumentacije iz zaštite na radu, 7) primati primjedbe osoba na radu na primjenu propisa i provedbu zaštite na radu, 8) izvijestiti inspektora rada i specijalistu medicine rada o svojim zapažanjima odnosno zapažanjima osoba na radu, 9) prisustvovati inspekcijskim pregledima i očitovati se na činjenično stanje koje utvrdi inspektor,
10) pozvati inspektora rada kada ocijeni da su ugroženi sigurnost i zdravlje osoba na radu, a poslodavac propušta ili odbija provoditi potrebnu zaštitu na radu,
11) obrazovati se za obavljanje poslova povjerenika za zaštitu na radu,
12) stalno proširivati i unaprjeđivati znanje, pratiti i prikupljati obavijesti od značaja za svoj rad,
13) staviti prigovor na inspekcijski nalaz,
14) svojim djelovanjem poticati osobe na radu na provedbu zaštite na radu,
15) obavještavati osobe na radu o provedbi zaštite na radu.
(3) Kolektivnim ugovorom odnosno sporazumom zaključenim između poslodavca i radničkog vijeća, mogu se urediti i druga pitanja vezana za rad povjerenika za zaštitu na radu.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Ana on Kolovoz 28, 2012

Povjerenici su kompententni stavljati prigovore na nalaz inspekcije??? Mislim da su povjerenici precijenjeni!!