Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

294 komentara na cjelinu

Cjelina VIII - Obveze stručnjaka zaštite na radu

Članak 40.

(1) Obveze stručnjaka zaštite na radu u obavljanju poslova zaštite na radu su: 1) pružanje stručne pomoći, praćenje stanja, unutarnji nadzor nad primjenom zaštite na radu i ostali poslovi zaštite na radu, te objedinjavanje i usklađivanje rada na poslovima organiziranja i provedbe zaštite na radu, 2) stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenim radnicima te osobama na radu i povjerenicima za zaštitu na radu u provedbi i unaprjeđivanju zaštite na radu, 3) poticanje poslodavca i njegovih ovlaštenih radnika da nadležne službe poslodavca otklanjaju utvrđene nedostatke, 4) praćenje i raščlamba podataka u svezi s ozljedama na radu i profesionalnim bolestima, 5) suradnja s tijelima nadležnim za poslove inspekcije rada, sa zavodom nadležnim za zaštitu na radu te pravnim osobama ovlaštenim za obavljanje poslova zaštite na radu, 6) osposobljavanje odnosno sudjelovanje u osposobljavanju osoba na radu, povjerenika za zaštitu na radu, ovlaštenih radnika i poslodavca, 7) provjera odnosno sudjelovanje u provjeri da li je osoba na radu pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti. 8) rad u odboru zaštite na radu kod poslodavca, 9) suradnja sa stručnim službama poslodavca prilikom građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad, nabave sredstava rada te osobne zaštitne opreme, 10) suradnja sa specijalistima medicine rada. (2) Stručnjak zaštite na radu obvezan je na temelju praćenja stanja zaštite na radu poslodavcu, njegovim ovlaštenim radnicima odnosno odboru zaštite na radu predlagati mjere za poboljšanje. (3) Stručnjak zaštite na radu ima pri obavljanju poslova zaštite na radu potpunu stručnu neovisnost u odnosu na poslodavca, i njegove ovlaštene radnike, osobe na radu i povjerenike za zaštitu na radu te ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj radi postupanja po odredbama ovoga Zakona, drugih propisa zaštite na radu, kolektivnih ugovora ili pravila struke.