Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

294 komentara na cjelinu

Cjelina IX - Projektiranje i izvođenje radova

Članak 41.

(1) Projektant je u projektu građevina namijenjenih za rad obvezan primijeniti propise zaštite na radu i izraditi elaborat zaštite na radu koji obuhvaća i razrađuje način primjene propisa zaštite na radu u svakom pojedinačnom projektu kojim se daje tehničko rješenje i koji sadrži: 1) rizike koji proizlaze iz procesa rada i načine otklanjanja rizika, 2) primijenjene propise s naznakom odredbi o zaštiti na radu koje su primijenjene u glavnom projektu. 3) predvidivi broj radnika prema spolu, 4) ergonomsku prilagodbu mjesta rada, ako je na njemu predviđen rad osobe s invaliditetom, 5) tehnička rješenja koja omogućuju osobi s invaliditetom pristup mjestu rada, sukladno posebnom propisu, 6) radne postupke koji utječu na stanje radnog okoliša, 7) tehnička rješenja za sigurno održavanje građevine, 8) popis opasnih kemikalija i bioloških agensa koji se u procesu rada koriste, prerađuju ili nastaju te njihove karakteristike, 9) klasifikaciju prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom, (2) Glavni projektant je obvezan provoditi nadzor o primjeni zaštite na radu i prevenciji rizika na radu u projektu o građenju i korištenju građevine namijenjene za rad, te je u tu svrhu obvezan imenovati koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta (koordinator I), sukladno podzakonskom propisu iz članka 42. stavka 7. ovoga Zakona. (3) Koordinator zaštite na radu iz stavka 2. ovoga članka obvezan je koordinirati primjenu načela zaštite na radu sukladno propisima zaštite na radu. (4) Imenovanje koordinatora za zaštitu na radu ne oslobađa glavnog projektanta odnosno projektante od njihove odgovornosti za primjenu zaštite na radu. (5) Izvođač radova iz članka 42., stavka 2. ovoga Zakona koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova odnosno izvođač je obvezan prije početka radova na radilištu, izraditi plan izvođenja radova. (6) Poslodavci koji obavljaju radove na radilištima, dužni su sukladno propisima zaštite na radu, prijaviti radilište tijelu državne uprave nadležnom za nadzor propisa zaštite na radu, urediti radilište i obavljati radove sukladno planu izvođenja radova i propisima zaštite na radu. (7) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati pravila, mjere, postupke i aktivnosti vezane za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu na radilištima.

Članak 42.

(1) Poslodavci koji obavljaju poslove na istom mjestu rada odnosno kada više poslodavaca dijeli mjesto rada ili kada na istom mjestu rada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više poslodavaca odnosno drugih osoba (izvođača), obvezni su, uzimajući u obzir prirodu poslova, provoditi zaštitu na radu, koordinirati svoje aktivnosti i surađivati u primjeni sigurnosnih i zdravstvenih odredbi ovoga Zakona radi zaštite i prevencije od rizika na radu te organizirati rad i osigurati izvođenje radova tako da pri izvođenju radova ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje osoba na radu drugih poslodavaca i drugih osoba.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se po posebnom propisu izvode radovi, je obvezna pisanim putem odrediti izvođača radova koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova. (3) Izvođač radova koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova obvezan je usklađivati radove svih izvođača i u tu svrhu obvezan je pisanim putem imenovati koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II). (4) Ako se izvođenje radova zbog prirode procesa ne može organizirati na način iz stavka 1. i 2. ovoga članka, poslodavci su dužni radove obavljati naizmjenično sukladno pisanom sporazumu. (5) Koordinator zaštite na radu iz stavka 3. ovoga članka obvezan je koordinirati primjenu zaštite na radu te izvođenje radova sukladno propisima zaštite na radu. (6) Imenovanje koordinatora zaštite na radu ne oslobađa investitora, glavnog izvođača, glavnog projektanta, projektanta odnosno izvođače i druge osobe na radilištu od njihove odgovornosti za provedbu zaštite na radu. (7) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati uvjete i stručna znanja za imenovanje koordinatora zaštite na radu kao i njihove obveze.