Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

5 komentara na cjelinu

Cjelina IX - Projektiranje i izvođenje radova

Članak 41.

(1) Projektant je u projektu građevina namijenjenih za rad obvezan primijeniti propise zaštite na radu i izraditi elaborat zaštite na radu koji obuhvaća i razrađuje način primjene propisa zaštite na radu u svakom pojedinačnom projektu kojim se daje tehničko rješenje i koji sadrži:
1) rizike koji proizlaze iz procesa rada i načine otklanjanja rizika,
2) primijenjene propise s naznakom odredbi o zaštiti na radu koje su primijenjene u glavnom projektu.
3) predvidivi broj radnika prema spolu,
4) ergonomsku prilagodbu mjesta rada, ako je na njemu predviđen rad osobe s invaliditetom,
5) tehnička rješenja koja omogućuju osobi s invaliditetom pristup mjestu rada, sukladno posebnom propisu,
6) radne postupke koji utječu na stanje radnog okoliša,
7) tehnička rješenja za sigurno održavanje građevine,
8) popis opasnih kemikalija i bioloških agensa koji se u procesu rada koriste, prerađuju ili nastaju te njihove karakteristike,
9) klasifikaciju prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom,
(2) Glavni projektant je obvezan provoditi nadzor o primjeni zaštite na radu i prevenciji rizika na radu u projektu o građenju i korištenju građevine namijenjene za rad, te je u tu svrhu obvezan imenovati koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta (koordinator I), sukladno podzakonskom propisu iz članka 42. stavka 7. ovoga Zakona.
(3) Koordinator zaštite na radu iz stavka 2. ovoga članka obvezan je koordinirati primjenu načela zaštite na radu sukladno propisima zaštite na radu.
(4) Imenovanje koordinatora za zaštitu na radu ne oslobađa glavnog projektanta odnosno projektante od njihove odgovornosti za primjenu zaštite na radu.
(5) Izvođač radova iz članka 42., stavka 2. ovoga Zakona koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova odnosno izvođač je obvezan prije početka radova na radilištu, izraditi plan izvođenja radova.
(6) Poslodavci koji obavljaju radove na radilištima, dužni su sukladno propisima zaštite na radu, prijaviti radilište tijelu državne uprave nadležnom za nadzor propisa zaštite na radu, urediti radilište i obavljati radove sukladno planu izvođenja radova i propisima zaštite na radu.
(7) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati pravila, mjere, postupke i aktivnosti vezane za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu na radilištima.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

vinko on Kolovoz 10, 2012

članak 41.

  1. Poslodavac smije dati na korištenje radne prostore , ako je ishodio dokumentaciju sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na pokretnim i ovremenim radilištima
  2. Smije dati na upotrebu radne prostore i opremu ako je ishodio dokuentaciju kojom se dokazuje sukladnost sa bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima

Naime, sve što je navedeno u prijedlogu, dio je spomenutog Pravilnika i ne treba ga pisati u Zakonu

Krešimir on Kolovoz 17, 2012

Tko će kazniti pravnu i odgovornu osobu u pravnoj osobi za projektiranje kada inspektori rada ne sudjeluju u pregledima glavnih projekata pri ishođenju dokumentacije za gradnju objekta namijenjenog za rad? Taj posao, kao i tehnički pregled, je izbačen iz inspekcijskih poslova, a u EU inspektori te poslove obavezno rade i pokazalo se da su višestruko korisni!!!!!!!!

Željko Krmelić, univ.spec.aedif. on Rujan 17, 2012

PRIJEDLOG

(1) Projektant je u projektu građevina namijenjenih za rad obvezan primijeniti propise zaštite na radu i izraditi elaborat zaštite na radu koji obuhvaća i razrađuje način primjene propisa zaštite na radu u svakom pojedinačnom projektu kojim se daje tehničko rješenje i koji sadrži: 1) rizike koji proizlaze iz procesa rada i načine otklanjanja rizika, 2) primijenjene propise s naznakom odredbi o zaštiti na radu koje su primijenjene u glavnom projektu. 3) predvidivi broj radnika prema spolu, 4) ergonomsku prilagodbu mjesta rada, ako je na njemu predviđen rad osobe s invaliditetom, 5) tehnička rješenja koja omogućuju osobi s invaliditetom pristup mjestu rada, sukladno posebnom propisu, 6) radne postupke koji utječu na stanje radnog okoliša, 7) tehnička rješenja za sigurno održavanje građevine, 8) popis opasnih kemikalija i bioloških agensa koji se u procesu rada koriste, prerađuju ili nastaju te njihove karakteristike, 9) klasifikaciju prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom, (2) Glavni projektant je pri izradi projekta građevine namijenjene za rad obavezan imenovati koordinatora za zaštitu na radu u fazi izrade projekta (koordinator I) sukladno podzakonskom propisu iz članka 42. stav 7. ovog Zakona. (3) Koordinator zaštite na radu iz stavka 2. ovoga članka obvezan je koordinirati primjenu načela zaštite na radu sukladno propisima zaštite na radu. (4) Koordinator I dužan je izdati izjavu o usklađenosti glavnog projekta s pravilima zaštite na radu. (5) Izjava o usklađenosti glavnog projekta s pravilima zaštite na radu je sastavni dio projektne dokumentacije i čuva se dok se građevina namijenjena za rad koristi. (6) Izvođač radova iz članka 42., stavka 2. ovoga Zakona koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova je obvezan prije početka radova na radilištu, izraditi plan izvođenja radova. (7) Poslodavci koji obavljaju radove na radilištima, dužni su sukladno propisima zaštite na radu, prijaviti radilište tijelu državne uprave nadležnom za nadzor propisa zaštite na radu, urediti radilište i obavljati radove sukladno planu izvođenja radova i propisima zaštite na radu. (8) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati pravila, mjere, postupke i aktivnosti vezane za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu na radilištima.

OBRAZLOŽENJE

Željko Krmelić, univ.spec.aedif. on Rujan 17, 2012

Zbog ograničenja broja slova morao sam svoja razmišljanja razbiti u dva dijela...

OBRAZLOŽENJE:

(2) Upitno je kako će glavni projektant provoditi nadzor nad primjenom zaštite na radu i prevenciju rizika na radu, ako o tom području nema dovoljno spoznaja i saznanja, kao i iskustva u eksploataciji građevine namijenjene za rad. Projektanti svoj posao na građevini završavaju u načelu po završenom tehničkom pregledu, te ne vide svakodnevnu problematiku korištenja građevine. Ako projektant ima dovoljno znanja o problematici zaštite na radu, vjerojatno će položiti stručni ispit za koordinatora I. Stavci 2 i 3 u prijedlogu Ministarstva se međusobno preklapaju i pobijaju. (4) Nakon što je inspekcija zaštite na radu „protjerana“ iz pregleda glavnog projekta i davanja suglasnosti na isti nestala, nastupio je totalni nered u projektiranju zaštite na radu na objektima za rad. Na žalost ni inspekcija zaštite na radu prilikom prvog posjeta novom objektu ne traži projektnu dokumentaciju na uvid. Razloge vjerojatno treba tražiti i u tome što je gotovo 80 % objekta za rad, koji su izgrađeni nakon što inspekcija ne sudjeluje u davanju suglasnosti na glavni projekt, izrađena protivno pravilima zaštite na radu, te bi iste trebalo privremeno zatvoriti do otklanjanja nedostataka. Koordinator I davanjem izjave o usklađenosti glavnog projekta s pravilima zaštite na radu, zamijenio bi suglasnost koju je davala inspekcija, a s druge strane snosio bi svu odgovornost za propuste u glavnom projektu iz područja zaštite na radu. (5) Kao i sva druge izjave i ova bi bila sastavni dio projektne dokumentacije. (6) Riječi „odnosno izvođač“, po mom mišljenju su suvišne i stvaraju pomutnju. Načelno stavci (6) i (7), u izvornom prijedlogu Ministarstva (5) i (6), više spadaju u članak 42, kojim se operativno razrađuje organizacija radilišta i izvođenja radnih operacija, u odnosu na članak 41 gdje se nalazimo u području projektiranja.