Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

18 komentara na cjelinu

Cjelina IX - Projektiranje i izvođenje radova

Članak 42.

(1) Poslodavci koji obavljaju poslove na istom mjestu rada odnosno kada više poslodavaca dijeli mjesto rada ili kada na istom mjestu rada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više poslodavaca odnosno drugih osoba (izvođača), obvezni su, uzimajući u obzir prirodu poslova, provoditi zaštitu na radu, koordinirati svoje aktivnosti i surađivati u primjeni sigurnosnih i zdravstvenih odredbi ovoga Zakona radi zaštite i prevencije od rizika na radu te organizirati rad i osigurati izvođenje radova tako da pri izvođenju radova ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje osoba na radu drugih poslodavaca i drugih osoba.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se po posebnom propisu izvode radovi, je obvezna pisanim putem odrediti izvođača radova koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova.
(3) Izvođač radova koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova obvezan je usklađivati radove svih izvođača i u tu svrhu obvezan je pisanim putem imenovati koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II).
(4) Ako se izvođenje radova zbog prirode procesa ne može organizirati na način iz stavka 1. i 2. ovoga članka, poslodavci su dužni radove obavljati naizmjenično sukladno pisanom sporazumu.
(5) Koordinator zaštite na radu iz stavka 3. ovoga članka obvezan je koordinirati primjenu zaštite na radu te izvođenje radova sukladno propisima zaštite na radu.
(6) Imenovanje koordinatora zaštite na radu ne oslobađa investitora, glavnog izvođača, glavnog projektanta, projektanta odnosno izvođače i druge osobe na radilištu od njihove odgovornosti za provedbu zaštite na radu.
(7) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati uvjete i stručna znanja za imenovanje koordinatora zaštite na radu kao i njihove obveze.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Igor Glavurdić on Kolovoz 11, 2012

Prebacivanje obveze imenovanja koordinatora II s investitora na jednog od izvoditelja radova, svest će poslove kordinatora II na nivo zadovoljavanja zakonske forme, obzirom je isti financijski ovisan o izvoditelju. Koordinator II, imenovan od strane investitora (kao i stručni nadzor), neovisan o izvoditeljima radova, znatno kvalitetnije može vršiti svoje obveze.

vinko on Kolovoz 12, 2012

Toliko su dugi članci da se nezna ko pije a ko plača. Mjesto rada, radilište, kordinator I ili II ?, . Prije je stajalo Glavni izvođač a sada može bilo koji?! Nerazumljiv članak je loš članak!

branko on Kolovoz 16, 2012

Predlažem da Koordinator zaštite na radu II ne može biti angažiran od strane ovlaštene pravne osobe za obavljanje poslova zaštite na radu, već treba poslodavce prisiliti da njihovi voditelji radilišta polože stručne ispite za koordinatora. Ako ovo već ne može, onda treba propisati da koordinator II mora na gradilištu provoditi dnervno miknimalno 7 sati. Jer kako drugačije će ispunjavati svoje obveze.

Dalibor on Kolovoz 16, 2012

Koordinatora II mora odrediti investitor, isti ne bi smio biti iz redova izvoditelja (neovisna pravna ili fizička osoba radi sukoba interesa) i prisutan na gradilištu barem pola radnog vremena kako bi odradio sve one propisane dužnosti. Tada bi to možda bolje funkcioniralo...

Refrent on Kolovoz 17, 2012

Opet su stavili obavezu imenovanja kordinatora II od strane izvođača, a tko ga plaća? investitor je dužan imenovati izvođača radova koji je zadužen za međusobno usklađivanje radova? to su sada već 2 imenovanja. Pisatelj zakona luta i nezna više tkome staviti obavezu imenovanja koordinatora. Čisto zadovoljenje forme, a sigurno u praksi koordinatori nemaju nikakvu ulogu jer moraju šutjeti jer će ih izvođač radova plaćati, čisti sukob interesa. Zašto je onda bilo prije navedeno da koordinator II nesmije biti stručnjak zaštite na radu niti iz jedne tvrtke koja izvodi radove na gradilištu? baš zato da bi bio neovisan a sada se to mjenja.

Željko Krmelić, univ.spec.aedif. on Kolovoz 20, 2012

Predloženim odredbama članka 42. st 3., da izvođač radova (glavni izvođač radova) imenuje koordinatora II, poništava se cjelokupna koncepcija EU Direktive 92/57/EEC koja u proces izvođenja radova uvodi koordinatora II s ciljem da se smanji broj smrtnih i teških ozljeda na radu u posebno rizičnim djelatnostima kao što je graditeljstvo. U zakonodavstvu iz područja zaštite na radu susjedne nam R. Slovenije piše da narućitelj ili nadzornik projekta imenuje koordinatora II. U Zakonu o prostornom uređenju i gradnji piše da nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevini. Zašto? Mislim da je jasno da se radi o sukobu interesa, a pogotovo mogućnosti da se na taj način prikrivaju vlastite greške. Što je u biti uloga koordinatora II? Da nadzire i koordinira provođenje pravila zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Dobar dio velikih građevinskih tvrtki je svoje inženjere gradilišta uputila na polaganje stručnih ispita za koordinatora II s isključivim ciljem smanjenja troškova poslovanja. U praksi to izgleda ovako: voditelj gradilišta lokacije 1 je koordinator II na gradilištu lokacije 2 i obrnuto. Stvarno: niti jedan ne provode nadzor kao koordinator II na drugom gradilištu. Trenutni Zakon o zaštiti na radu je svojim odredbama legalizirao takvu mogućnost. Tko god je predložio takvo rješenje čl. 42 nema veze s realnom slikom u području zaštite na radu kako na gradilištima, tako i opčenito. To nije za začuditi s obzirom koliko kroz obrazovni sustav pridodajemo važnost zdravlju i sigurnosti na radu već desetljećima. Ukoliko prođe ovakav prijedlog rezultat će najvjerojatnije biti statistički podatak da je broj smrtno stradalih i teško ozlijeđenih u građevinskoj djelatnosti porastao u odnosu na godinu prije. Prijedlog: Koordinator II mora biti imenovan od najjače poluge u procesu građenja, a to je investitor ili naručitelj radova. Zašto? Iz tog razloga što jedino investitor ima polugu rješavanja problema općenito, a to je novac. Iskustva pokazuju da kada investitor zaprijeti da će s osnove ne provođenja zaštite na radu na gradilištu umanjiti ugovorom dogovoreni iznos za gradnju, sve se sređuje u roku dan-dva. Mišljenja sam da zbog razvoja struke i unapređenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u novi Zakon o zaštiti na radu treba ugraditi sličnu odredbu kao u Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, da koordinator II ne može biti zaposlenik niti jednog od izvođača radova. Samo tako će cilj imenovanja koordinatora II biti ispunjen, a to je neovisnost i stručnost.

Karlo on Kolovoz 25, 2012

Kordinatori II su trenutno sprdnja, jedan koordinator drži i po 10 radilišta, dok usput radi i kao stručnjak zaštite na radu za 40 firmi. Dakle ponovo uzimanje novaca ni za šta. Kako može koordinirati radova ako nije na radilištu? Trenuntno je stanje da dođe jednom tjedno na radilište napiše " radnici ne nose šljemove" i ode doma. Mi moramo nešto napraviti da se zaštita na radu krene provoditi zbog radnika a ne zbog ovlaštenih tvrtki. Odgovornosti treba staviti na leđa koordinatora, neka se poćmu gubiti licence za nekvalitetan rad. I neka na radilištu inspektori traže koordinatora, trnutno ni ne pitaju za njega.

Jakov on Kolovoz 30, 2012

Ovim člankom podilazi se investitorima sa željom da se što više investira sa što manje "nepotrebnih" troškova. Tako se izvođači radova dovode pred zid na način da moraju pristati na sve uvjete po pitanju financija i rokova izgradnje građevine. Rokovi su najveći problem pri analizi rizika od ozljeda na radu, radnici na gradilištima rade i po 12 sati jer nemaju izbora, tu su odgovorni izvođači budući da nemogu pronaći kvalitetnih radnika uvesti ih u posao i jamčiti nakon jednog projekta još posla. Odgovornost za ozljede na radu trebaju snositi i investitori bilo imenovanjem koordinatora bilo na neki drugi način. Koordinatori su baš sprdnja , inspektori ne znaju kako sankcinorati koordinatora II kojeg u pravilu nikad nema na gradilištu, jedan se kordinator imenuje na 15 gradilišta tako da ga u nema niti na jednom. Zakon ne poznaje nikakve odgvornosti niti sankcije za koordinatore, jedino ako ne vodi dnevnu evidenciju radnika. Vrlo bitan podatak je evidencija radnika???

Refrent on Rujan 5, 2012

Kod izmjena zakona i pravilnika potrebno je ograničiti IMENOVANJA koordinatora II i voditelja radova na maksimalno 2 gradilišta. Sa time bi se dodatno zaposlili inženjeri sa burze za što se vlada jako zalaže. Potrebno je i uvesti kazne za poslodavce koji imenuju voditelje radova (ovlaštenike poslodavca) na više gradilišta pa nemogu kvalitetno voditi niti jedno a voditelji su u strahu zbog gubitka posla. Zato se i događaju ozljede. Pogotovo zbog kratkih rokova i nedovoljnog nadzora radnika od strane voditelja radova i koordinatora II. Evo to je konkretan prijedlog.

Željko Krmelić, univ.spec.aedif. on Rujan 19, 2012

PRIJEDLOG Članak 42.a

(1) Investitor je dužan izraditi glavni plan izvođenja radova s prilozima za radilište na kojem radove izvoditi dva ili više izvođača radova ili na radilištu na kojem se izvode posebno opasni radovi. Ukoliko investitor ne posjeduje potrebna znanja dužan je za izradu glavnog plana izvođenja radova angažirati stručnu osobu koja posjeduje znanja iz područja zaštite na radu. (2) Investitor je dužan na radilištu na kojem radove izvoditi dva ili više izvođača radova ili na radilištu na kojem se izvode posebno opasni radovi, imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja (koordinator II). (3) Koordinator II ne može biti zaposlenik niti jednog od izvođača radova na radilištu. (4) Presliku odluku o imenovanju koordinatora II potrebno je vidno istaknuti na radilištu. (5) Investitor koji izvodi radove na zgradi čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2, zgradi za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, te za jednostavne građevine i radove propisane posebnim propisom kojim se uređuje prostorno planiranje i gradnja, nije dužan imenovati koordinatora II. (6) Glavni plan izvođenja radova je sastavni dio projektne dokumentacije određene posebnim propisom kojim se uređuje prostorno planiranje i gradnja. (7) Investitor ne može svoje obaveze ovim Zakonom prenijeti na izvođača/izvođače radova, niti na koordinatora II/koordinatore II.

Željko Krmelić, univ.spec.aedif. on Rujan 19, 2012

PRIJEDLOG Članak 42.b

(1) Poslodavac koji izvodi radove na radilištu, na kojem radovi traju duže od 5 radnih dana, dužan je 8 dana prije početka izvođenja radova dostaviti prijavu radilišta nadležnoj inspekcijskoj službi iz područja zaštite na radu. (2) Uz prijavu radilišta poslodavac je dužan dostaviti plan izvođenja radova za obim radova koje je ugovorio i koje će izvoditi na radilištu. (3) Preslika prijave radilišta mora biti vidno istaknuta na radilištu. Na radilištu na kojem radove izvodi više izvođača, a imenovan je glavni izvođač radova, po posebnom propisu kojim se uređuje prostorno planiranje i gradnja, glavni izvođač radova je dužan svoju prijavu radilišta vidno istaknuti. (4) Prijavu radilišta potrebno je ažurirati u slučaju promjene koja utječe na rok dovršetka radova, uvođenja novog izvođača ili glavnog izvođača radova, te privremene obustave radova. (5) Poslodavac je dužan na radilištu čuvati dokaze o osposobljenosti radnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, dokaze o stručnoj osposobljenosti za pojedine poslove s posebnim uvjetima rada, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, dokaze o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, dokaz o osposobljenosti za pružanje prve pomoći, dokaz o osposobljenosti poslodavca ili ovlaštenika iz područja zaštite na radu, rješenje o imenovanju odgovorne osobe poslodavca za provođenje zaštite na radu na gradilištu, knjigu nadzora iz područja zaštite na radu i ostalu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova.

Željko Krmelić, univ.spec.aedif. on Rujan 19, 2012

PRIJEDLOG Članak 43. c

(1) Poslodavci koji izvode radove na radilištu, koji obavljaju poslove na istom mjestu rada, koji dijele mjesto rada, odnosno izvode radne operacije istovremeno, dužni su međusobno koordinirati svoje aktivnosti s ciljem očuvanja zdravlja i sigurnosti, kako svojih radnika, tako i radnika s kojima dijele zajedničko mjesto rada. (2) Ako se izvođenje radova zbog prirode procesa rada ne može organizirati na način iz stavka 1. ovog članka, poslodavci su dužni radove obavljati naizmjenično sukladno pisanom sporazumu.

Željko Krmelić, univ.spec.aedif. on Rujan 19, 2012

PRIJEDLOG Članak 43. d

(1) Za koordinatore II se mogu imenovati osobe koje ispunjavaju uvjete propisane posebnim propisom kojim se uređuje zaštita na radu.

(2) Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II) je dužan:

  • koordinirati primjenu pravila zaštite na radu kod donošenja odluka i rokova o bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koji se izvode istodobno i u slijedu;
  • koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci, radnici i druge osobe dosljedno primjenjuju pravila zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova;
  • izraditi ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i prijave radilišta sa svim promjenama na radilištu;
  • provoditi nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu na radilištu;
  • osigurati uzajamno izvješćivanje investitora, svih izvođača radova i njegovih radničkih predstavnika o provođenju pravila zaštite na radu na radilištu u pisanom obliku.

(3) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati uvjete i stručna znanja za imenovanje koordinatora zaštite na radu u roku 6 mjeseci od dana donošenja ovog Zakona.

Željko Krmelić, univ.spec.aedif. on Rujan 20, 2012

PRIJEDLOG Članak 43 e

(1) Imenovanje koordinatora zaštite na radu ne oslobađa investitora, glavnog projektanta, glavnog izvođača, projektante odnosno izvođače i druge osobe na radilištu od njihove odgovornosti za provedbu zaštite na radu.

Josip Keglević on Listopad 3, 2012

Koordinator zaštite na radu za poslove čišćenja prostora kontaminiranih opasnim kemikalijama, za poslove uklanjanja azbestnih materijala, poslove čišćenja taloga iz spremnika nafte i derivata treba biti dipl. ing. kemijske tehnologije s položenim stručnim ispitom za stručnjaka zaštite na radu i za koordinatora zaštite na radu na gradilištu. Plan izvođenja radova za iste poslove izrađuje koordinator I zaštite na radu kemijsko tehnološke struke s položenim stručnim ispitom iz graditeljstva i za stručnjaka zaštite na radu.