Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti na radu

2 komentara na cjelinu

Cjelina IV - OBVEZE POSLODAVCA U PROVOĐENJU ZAŠTITE NA RADU

Članak 20. Odgovornost poslodavca za organiziranje i provođenje zaštite na radu

  • (1) Poslodavac je odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika i drugih osoba, u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima. Usp. članak 5. stavak 1. Direktive 89/391/EEZ.
  • (2) Poslodavac u skladu s općim propisom o radu pravilnikom o radu utvrđuje organizaciju provedbe zaštite na radu, te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika, ako ta pitanja nisu uređena ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju njega, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu.
  • (3) Poslodavac je odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu, neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio jednog ili više stručnjaka zaštite na radu, ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova.Usp. članak 5. stavak 3. Direktive 89/391/EEZ
  • (4) Prenošenje ovlaštenja za provođenje zaštite na radu ne oslobađa poslodavca odgovornosti.
  • (5) Na odgovornost poslodavca iz stavka 1. ovoga članka ne utječu propisane obveze radnika u području zaštite na radu.Usp. članak 5. stavak 3. Direktive 89/391/EEZ.
  • (6) Poslodavac osigurava sve radnike od rizika rada u skladu s posebnim propisom.
  • (7) Poslodavac je obvezan osigurati provedbu mjera specifične zdravstvene zaštite prema posebnom propisu.

Općih komentara na Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti na radu

Borivoj Žmegač on Kolovoz 20, 2013

Organizaciju provedbe zaštite na radu treba utvrđivati kao i do sada Pravilnikom o zaštiti na radu, a ne samo Pravilnikom o radu, jer će inače zaštita na radu biti samo sporedna stvar u pravilniku o radu, koja će se tek usput spomenuti, a sam pravilnik će pisati osobe koje nisu dovoljno stručne za navedenu problematiku